Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Bibliotecile publice din Republica Moldova organizează diverse activități de promovare a cărții și lecturii în cadrul ediției a patra a Proiectului Cultural Programul Național LecturaCentral. Motivul, pentru care acest proiect, inițiat de BNRM, are continuitate se datorează succesului pe care l-a avut pe parcursul celor trei ediții, atât în rândul bibliotecilor publice teritoriale, cât și în rândul publicului comunităților aflate în aria lor de servire.  Succesul îl putem constata prin contemplarea multiplelor postări despre aceste activități pe rețelele de socializare dezvoltate și administrate de BNRM: pagina Facebook „Programul Național LecturaCentral” (https://www.facebook.com/pnlc.bnrm) și grupul de discuții Facebook „LecturaCentral” (https://www.facebook.com/groups/205286133498142).

În sinteza indicatorilor statistici privind implicarea bibliotecilor publice teritoriale (BPT)  în realizarea ediției a patra a  Programului Național LecturaCentral, pe parcursul primului trimestru al anului 2021, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a prezentat date impresionante ale activității BPT.

Datele statistice au fost colectate, procesate și sintetizate de Centrul de Statistică al BNRM în baza Sistemului statistic de raportare online a bibliotecilor publice teritoriale (ORT). (https://www.facebook.com/cs.bnrm/photos/a.1607577636129604/2864795083741180).

Un alt succes poate fi considerat faptul că scriitorii/ cercetătorii invitați să participe la acest proiect sunt prezenți din an în an la întâlnirile off-line și on-line cu cititorii operelor lor. Am menționa aici implicarea prodigioasă a scriitorilor Iulian Filip, Aurelian Silvestru, Vasile Romanciuc, Dumitru Crudu, Oleg Serebrian, cercetătorii  Nina Corcinschi, Alex Cozmescu, Dorian Furtună etc.

Diversificarea continuă a activităților organizate de bibliotecile publice vin în sprijinul dezvoltării multilaterale a personalității, acest aspect fiind unul din obiectivele specifice ale ediției a patra a Programului Național LecturaCentral, deoarece lectura este contextul în care adevăratele valori se repliază, se întipăresc în conștiință pentru a rezista în timp și a contura, într-un final, formarea și dezvoltarea personalității. Valorile astfel obținute pot contribui la crearea și susținerea valorilor esențiale ale comportamentului uman prin educația morală, educația intelectuală, educația estetică, educația psihofizică etc.

Pentru a spori șansele la educație de calitate, bibliotecile pot interveni cu activități de formare a culturii lecturii în cadrul unor ateliere de lectură, cluburi de lectură, cenacluri literare etc. În concordanță cu cerințele actuale ale perioadei pandemice, activitățile sunt abordate dintr-o perspectivă inovatoare, stimulativă, creativă în format online. Astfel bibliotecile continuă să se racordeze la obiectivele formării cultural-spirituale, la crearea universului intelectual și moral al membrilor comunității în care activează.

 Anume în cadrul unui atelier/ club de lectură se poate citi altfel. Deoarece în cadrul lor au loc dialoguri, discuții, dezbateri, are lor procesul de decodificare a textelor literare/ non-literare. Obiectivul principal al unui club de lectură este să crească dorința membrilor comunității de a citi și să se bucure de lectură într-un alt mod, nu ca un act individual, privat și solitar, ci ca o dimensiune publică care implică dezbateri și confruntări ale diferitor puncte de vedere etc.

 Ar fi binevenit ca fiecare bibliotecă să organizeze ateliere/ cluburi de lectură în format offline / online care pot contribui din plin la formarea culturii lecturii, gândirii critice etc.  Dincolo de orice discuție despre utilitatea ei, anume lectura ocupă locul central în formarea multilaterală a persoanelor și integrarea ulterioară a lor în viața socială/ comunitară.

Margareta CEBOTARI, specialist principal,

Secția Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM

Manualul practic  „Biblioteconomie și Științe ale Informării”este o carte care conține o compilație cuprinzătoare de conținut din domeniul biblioteconomie și știința informării cu intenția de a-l explica. Acest manual este un  produs pentru a satisface nevoile de formare continuă a bibliotecarilor.

Manualul reprezintă instrumentul de lucru cel mai important pentru educația nonformală și informală, deoarece el realizează funcții fundamentale:

 • de informare;
 • de structurare logică, de ghidare a formării continue;
 • funcția de îmbogățire a cunoștințelor și capacităților;
 • funcția de autoinstruire.

Recomandăm utilizarea manualului pentru formatori din cadrul centrelor de formare naționale, departamentale, teritoriale fiindcă:

 • reprezintă un instrument didactic cu rol de ghid, de orientare a activităților educaționale, respectiv de selectare a conținuturilor în vederea atingerii obiectivelor educației nonformale și informale;
 • este un suport în selectarea subiectelor pentru elaborarea ofertelor educaționale (Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă; Servicii oferite de biblioteca publică; Voluntariatul în bibliotecă, etc.)
 • conținuturile sunt expuse într-o forma detaliată (Comunicarea și marketingul de bibliotecă; Atestarea personalului de specialitate din bibliotecile publice, etc.)
 • reprezintă suport informațional la elaborarea testelor de evaluare a cunoștințelor participanților la activitățile educaționale (Care sunt principiile care stau la baza activității bibliotecii publice? Care sunt funcțiile și rolurile bibliotecii publice; Identificarea centrelor biblioteconomice naționale, departamentale și teritoriale, etc.);
 • pot fi folosite întrebările de recapitulare a cunoștințelor de la sfârșitul fiecărui capitol:
 • Identificați definițiile termenilor „colecții de bibliotecă” și „resurse informaționale”. Cum definiți un document de bibliotecă?
 • Specificați tipurile de evidență a documentelor de bibliotecă?
 • Din care motive pot fi casate documentele de bibliotecă?
 • Alcătuirea exercițiilor practice (cum se completează tabelul/fișa Casarea documentelor de bibliotecă);
 • suport în elaborarea curriculum-urilor la anumite subiecte (ex.: Deoontologia profesională);
 • inițierea unor cursuri pentru noi angajați/începători;
 • la sfârșitul capitolului sunt referințe bibliografice pentru fiecare tema abordata și pot fi recomandate pentru lecturi profesionale (sunt publicații nu doar în format tradițional, dar și în acces deschis);
 • contribuie la dezvoltarea gândirii critice, selectarea ideilor, etc. (Formulați individual esența Legilor lui Ranganathan).

Pentru instruiți acest manualconstituie un instrument de lucru important, cu ajutorul căruia ei se informează și se formează. Nu constituie doar un depozitar de informații, ci și prilej de dezvoltare a gândirii, a capacităților și competențelor profesionale redat într-un limbaj adecvat. De asemenea, contribuie la îmbogățirea/reînnoirea cunoștințelor de specialitate (de la Biblioteca şi rolul ei în societatea modernă până la elaborarea Politici de cercetare în biblioteca publică).Formabilii pot să exerseze asupra conținuturilor asimilate, să-și îmbogățească vocabularul profesional și nu în ultimul rând să-și autoevalueze cunoștințele și pregătească pentru atestare.

Bibliotecarul erei digitale trebuie să fie dispus să învețe pe tot parcursul vieții pentru a fi pregătit să răspundă provocărilor. Vor conta atât competențele profesionale deținute, cât și deschiderea pentru a le dezvolta, cât timp și resurse vor fi investite pentru a face față schimbărilor în domeniul tehnologiilor, fără de care activitatea bibliotecii este de neconceput.

Manualul practic „Biblioteconomie și Științe ale Informării”este un „profesor” erudit care știe răspunsul la o suită de întrebări de specialitate și poate fi accesat la adresa: http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/lucrari-didactice

Lilia POVESTCA,

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

În perioada actuală termenii „educație deschisă”, „educație la distanță”, „învățământ la distanță”, „educație online” sunt termeni care fac parte din viața, activitatea bibliotecarilor. Bibliotecarii s-au aventurat în educația online pentru a-și extinde cunoștințele și abilitățile profesionale. Educația online este disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, de oriunde din lume care se referă la educația facilitată folosind tehnologia online în rețea.

În literatura de specialitate specialiștii menționau avantajele instruirii online, primele experiențe de aplicare în practică. Anul pandemic 2020, cauzat de virusul Covid-19, a grăbit, a mobilizat comunitatea bibliotecară, furnizorii de educație continuă să utilizeze activ educația online.

Educația online presupune învățarea planificată și organizată a bibliotecarilor cu utilizarea tehnologiei pentru a efectua sarcini concepute pentru predarea față-în-față.

Cu toate că există opinii precum că învățarea online este de o calitate mai scăzută decât învățarea față-în-față, mulți experți consideră că acest tip de educație are un șir de avantaje: cheltuieli reduse (30% mai puţin decât organizarea unui curs în format tradițional); implicarea personalităților/formatorilor notorii în procesul de instruire; ridicarea nivelului profesional a bibliotecarilor din diferite regiuni; pregătirea profesională a specialiştilor în domenii; programe actualizate de instruire; regim comod pentru atestarea personalului bibliotecar, etc. Reieșind din aceste avantaje, putem afirma că la etapa actuală provocată de criza pandemică, educația online din oportunitate a devenit o necesitate la etapa de astăzi pentru bibliotecari.

 Pe de o parte, educația online presupune aplicarea unor instrumente, platforme ca Zoom, Google Meet, Cisco Webex, etc. pentru a instrui bibliotecarii în timp real. Oferă posibilitatea de a fi organizate videoconferințe, ateliere, training-uri profesionale. Participanții la instruire/formatorii pot partaja prezentări, demonstra la ecran informații, video, comunica prin chat, răspunde la întrebări, lucra în grupuri concomitent. Tehnologiile devin sprijin/suport esențial în organizarea activităților educaționale. Pe de altă parte, învățarea online, implică mult mai multă planificare și proiectare pentru organizarea unor activități calitative și structurate corect metodologic: predarea, evaluarea, planul angajamentelor. Pentru a organiza un curs online de succes și eficient necesită implicare, resurse, timp, competențe digitale atât din partea instructorilor, cât și a participanților. Formatorul devine designer de instruire care are nevoie de experiență în proiectarea cursurilor online.

Atunci când vorbim despre educația online ne referim la resursele educaționale deschise, cursuri deschise online, literatura de specialitate online, repozitorii instituționale și tematice, tipuri de cultură deschisă, cercetarea deschisă, educația știrilor false, implicarea tinerilor bibliotecari în știință, ce sunt și cum funcționează mobilitățile virtuale. O mobilitate virtuală oferă oportunitatea de a avea acces la resurse, de a interacționa cu cadrele didactice/experți/cercetători/ oameni de cultură/formatori, alți specialiști în format virtual, de a ne familiariza cu moduri diferite de învățare, dar fără a fi nevoie de deplasări fizice.

Drept concluzie putem afirma: în contextul pandemiei cauzate de Covid-19, a apărut nevoia de a deplasa accentul de pe instruirea fizică pe cea virtuală sau de a îmbina cele două tipuri într-o formulă funcțională optimă. 

Explorați, învățați, accesați, organizați, comunicați indiferent online sau tradițional!

Lilia POVESTCA,

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Vorbitul de bine la români   

Iulian FILIP

Festivalurile cărturărești se întâmplă la răscrucea proiectelor  celor mai importante și mai ambițioase biblioteci cu valul actual de lansări, în tot mai multe localități, a noi festivaluri, pretextate de elemente emblematice pentru localitatea respectivă. Contextul pandemic a suplimentat provocările și testările pe partea aceasta a existenței noastre, atenția și polemicile tensionate concentrându-se asupra crucii medicilor și spitalelor neîncăpătoare, insuficienței echipamentului de calitate, medicamentelor, vaccinurilor, asupra școlilor și elevilor, echipamentului insuficient pentru învățământul la distanță, asupra instituțiilor de cultură, între care bibliotecile… chiar ce fac bibliotecile?

 Statutul acestor instituții de răscruce anume în aceste situații de criză s-a deslușit mai limpede pentru mai multă lume, îndeosebi în relația cu școlile. Limbajul on-line, impus școlilor, au evidențiat  bibliotecile cu proiectele multiple, deschise provocator, mai întâi de toate, către școli, către elevii și pedagogii „exilați” acasă, implicând, tradițional, partenerii scriitori, editori să nu uite de întâlnirile cu cititorii, chiar dacă în formulă virtuală mai adeseori…

Pandemia m-a prins într-o colaborare mai  strânsă cu Biblioteca Națională, iar ediția Programului Național LecturaCentral  din 2020 a dezvăluit întreg potențialul acestei formule complexe de servicii culturale. Nuanțarea novatoare a celor 10 întâlniri cu 10 scriitori în 10 localități a venit de la alegerea… democratică a scriitorilor de către localități. Mi-a plăcut să constat că au vrut să se întâlnească cu mine bibliotecarii din raionul Strășeni, iar, în consecință, a rezultat Festivalul O pâine de la iepure și o carte de la Iulian Filip.  S-a mai vorbit despre acest festival pe baza cărții mele pentru copii, festival care a durat două luni, cu postări  pe rețele și cu o lansare zoom-zăită a cărții, apărută la sfârșitul Festivalului, iar la încheiere strășenenii au decis că-l vor tradițional, în fiecare septembrie. Iepurii au votat în unanimitate, autorul… ce să facă autorul? Cu iepurii… la împărțire!

Dar ceea ce a lansat   Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport a Consiliului raional Drochia, în colaborare cu BPR ”Iulian Filip”, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Națională pentru Copii ”Ion Creangă”– Festivalul creației iuliene ”FILIPIADA  2021 – mi s-a părut un proiect prea complex, ca să mă… „cuprindă” cu toate libertățile mele, dar… rău nu avea cum să fie. Era acasă! O ambiție drochiană – să țină cont de alte formule de implicarea mea, dar să fie ca… niciunde!

Îmi pare bine că nu am avut dreptate – ceea ce s-a declanșat pe rețele, forfota de la bibliotecile din Sofia, Pelenia, Mândâc, Cotova, Nicoreni, Dominteni, Drochia, Ochiul-Alb, Hăsnășenii Mari, Țarigrad, la liceele și școlile de artă din Drochia m-a copleșit  cu parada de modalități și căutări de alte feluri  de cetire, de înscenare, de aranjamente muzicale, de înțelegere a diferitor poezii. Motivarea convingătoare  a determinat implicarea în competiție a lumii  nepoților, copiilor, tinerilor, maturilor, buneilor. Învingătorii pentru toate categoriile pot susține un spectacol de gală de toată frumusețea și diversitatea.

Care e atitudinea autorului pentru asemenea modalitate – festivalieră! –  de punere la lucru a scrierilor sale? Am răspuns de mai multe ori acestei întrebări, îndeosebi când motivarea originală generează o relație eficientă a cititorilor neordinari cu textele ce li se potrivesc, care-i pun în valoare. Scriitorul scrie. Cititorul citește. Le face bine să se întâlnească, să se cunoască? Mie mi-s dragi cititorii mei – să-i cunosc. În  festivalul de la Drochia i-am admirat pe rețele și m-am bucurat să-i revăd pe unii, să-i descopăr pe alții, neștiuți anterior. Ce urmează? Urmare a acestor întrebări, am sugerat – pentru căutarea răspunsurilor! – întemeierea la Biblioteca Publică raională din Drochia a unui atelier de creativitate și parteneriate Casa Greierului.  M-am bucurat că sufletele dragi de la bibliotecă și de la Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport a Consiliului raional Drochia au acceptat modalitatea și au înțeles rațiunea  amenajării unei camere cu cărțile, picturile, bagatelele grafice și alte baze de date, depozitate aici pentru eventualii întrebătorii de mai mult Iulian Filip…  

Dar m-a convins definitiv că la Drochia – vorba academicianului Mihai Cimpoi – e mai multă sensibilitate pentru cultură firul incandescent al continuității, care se toarce cu aceleiași înțelegere și după  alegeri, iar noile proiecte culturale promovate de colegii mei din dimensiunea culturală sunt susținute de administrația actuală a raionului, precum au fost susținute și proiectele anterioare de către administrațiile precedente. Cum să nu salut această rațiune în raport cu ceea ce e prioritar în cele mai avansate civilizații?

DMITRIC, Ecaterina. Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile publice. Disponibil: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/soluii-inovatoare-privind-prestarea-serviciilor-de-ctre-bibliotecile-publice-ecaterina-dmitric

DRĂGĂNEL, Angela. Biblioteci publice – actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. Disponibil: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/bibliotecile-publice-actori-cheie-i-facilitatori-ai-tiinei-deschise-drgnel-angela

OSOIANU, Vera; CEBOTARI, Margareta. Anul 2020 – Anul lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. Disponibil: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/anul-2020-anul-lecturii-experiene-inovative-ale-bibliotecilor-osoianu-vera-cebotari-margareta

POPA, Victoria. Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță. Disponibil: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/anul-bibliologic-2020-prin-prisma-indicatorilor-statisticii-i-de-performan-popa-victoria

Standardizarea activității bibliotecilor are drept scop realizarea a două obiective principale: asigurarea unității naționale în activitatea bibliotecilor și alinierea activității instituțiilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (SNB) la metodologiile și tehnologiile moderne.

Elaborarea standardelor internaționale este realizată de către comitetele tehnice ale Organizației Internaționale pentru Standardizare (ISO). Organizația Internațională pentru Standardizare este o federație mondială de Organisme Naționale de Standardizare (ONS) ale țărilor, care sunt membre ale ISO. În domeniul biblioteconomiei și informării/documentării, standardele sunt elaborate de Comitetul Tehnic ISO/TC 46. În anul 1995 Republica Moldova a devenit membru corespondent al ISO. Comitetului Tehnic nr. 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare” (CT nr. 1), activează în cadrul Institutului Național de Standardizare (ISM) asigură examinarea, elaborarea și aplicarea în practica bibliotecilor a standardelor în domeniul biblioteconomic.

În atribuțiile Comitetului Tehnic nr. 1 intră traducerea standardelor  internaționale care se referă la principiile, metodele și practicile de organizare a activității  bibliotecilor, examinarea standardelor internaționale și europene în vederea posibilității preluării lor în calitate de standarde naționale sau armonizării standardelor naționale cu ele; în caz de necesitate execută modificarea, anularea sau confirmarea (prelungirea termenului de valabilitate) a  standardelor în vigoare etc

            Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) – organism național de standardizare (ONS) – este o instituţie publică, în subordinea Ministerului Economiei şi are drept scop realizarea politicii naţionale în domeniul standardizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din  04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională.

ISM elaborează standarde moldovenești sau aprobă adaptări ale standardelor internaționale; stabilește principiile și metodologia standardizării naționale; gestionează Fondul național de documente normative în domeniul standardizării; organizează activități de armonizare a standardelor moldovenești cu standardele internaționale și cele europene; constituie, înregistrează și coordonează activitatea comitetelor tehnice de standardizare (http://www.standard.md/).

            În conformitate cu prevederile Legii cu privire la standardizarea națională (art. 16, pct. 1) standardele moldovenești, europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, inclusiv proiectele acestora, sunt considerate opere științifice în sensul Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și sunt protejate prin dreptul de autor. În punctul doi al acestui articol este specificat, că dreptul de autor asupra standardelor aparţine ONS.

Achiziționarea standardelor poate fi efectuată în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (Chișinău, str. Eugen Coca, nr 28, tel.022 905-307) sau pot fi utilizate formulare de comandă on-line, publicate pe site-ul ISM (https://standard.md/?page_id=3293 ).

            Asistența metodologică privind implementarea standardelor este parte componentă a funcțiilor centrelor biblioteconomice naționale, teritoriale și departamentale.   Responsabilitățile BNRM  în calitate de centru biblioteconomic național reprezintă un ansamblu de activități, axate pe elaborarea cadrului strategic şi de reglementare a organizării şi funcţionării bibliotecilor, inclusiv implementarea standardelor în vigoare. Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării a BNRM include periodic în oferta educațională instruiri privind standardele noi de specialitate, contribuind la facilitarea accesului SNB la prevederile acestora.

 Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării a BNRM este responsabilă de asistența metodologică și monitorizarea implementării/promovării standardelor de specialitate în cadrul Sistemului Național de Biblioteci.

 Pe siteul BNRM pot fi consultate  ghiduri, tutoriale, alte publicații metodologice și practice în ajutorul bibliotecarilor (http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/publicatii-metodologice), inclusiv:

Informații despre standardele SM ISO  în domeniul „Biblioteconomie. Informare. Documentare” sunt publicate în rubrica „Comitetul Tehnic” pe site-ul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice (BRTȘ), care deține secretariatul CT nr. 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare” (https://brts.md/?page_id=20). Informația este structurată în trei liste/tabele, care includ: Lista standardelor în vigoare aprobate de ISM (cu indicarea datei modificărilor);  Lista standardelor internaționale noi în domeniul „Biblioteconomie. Informare. Documentare” (pentru informarea mediului biblioteconomic și examinarea standardelor internaționale în scopul înaintării propunerilor pentru preluare, prin traducere în calitate de SM, fiind incluse în planul de activitate a CT nr. 1); Lista standardelor anulate.

Informația este actualizată anual. Lista standardelor actualizată la 29.01.2021 poate fi descărcată aici: https://drive.google.com/file/d/1CtJxJWZBI6xoEb2JH8GDDEKcX0HOaX2q/view

Informație sintetizată de Margareta CEBOTARI, Direcția Cercetare și dezvoltare în biblioteconomie și științe ale informării, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Etichete:

Mă informez. Particip la Proiecte: InfoBuletin, 2021, nr. 3(19). Disponibil:

În anul 2020, Bibliotecile Publice Teritoriale din raionul Căușeni au implementat mai multe servicii/programe de bibliotecă care contribuie la promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 de pe agenda ONU. În acest sens menționam serviciile care cuprind următoarele obiective:

Obiectivul 4. Educație de calitate.

„Competențe digitale pentru fiecare” – BPR Căușeni

”Ora de engleză”, „Ora de italiană” – BPR Căușeni, BP Taraclia

”Educație mediatică” – BPR Căușeni, BP Săiți, BP Ursoaia, BP Tănătari, BP Surchiceni, BP Zaim, BP Coșcalia, BP Taraclia; BP Ursoaia; BP Baimaclia;

„Pregătim temele pentru acasă la bibliotecă” – Filiala copii BPR Căușeni, BP Săiți; BP Zaim, BO Căinari, BP Grigorievca, BP Cârnățeni;

Dezvoltarea gândirii și logicii – „Clubul amatorilor de Șah” Filiala Copii a BPR, BP Tănătari;  „Clubul de Robotică” BPR Căușeni

Dezvoltarea abilităților de lectură – „Ora poveștilor” – Filiala Copii Căușeni, BP Ursoaia, BP Săiți, BP Ucrainca, „Valiza cu povești” BP Tănătari, 

Astfel, bibliotecile publice din raion și-au extins și organizat activitățile conform tendințelor de cerere din comunitate și au replicat servicii de bibliotecă. Cele mai reușite și solicitate servicii din biblioteci rămân a fi cele legate de :

tehnologii informaționale, cum ar fi instruirile IT, utilizarea programelor și aplicațiilor – „Managementul Calculatorului” BPR, BP Ursoaia, BR Zaim, BP Cîrnățeni, BP Ciuflești, BP Tănătari, BP Ucrainca

ODD 1. Fără sărăcie. – modulul de instruire „E-Guvernare pentru toți” a fost predat de către formatorii BPR  în anul 2020 pe parcursul 28 de ore academice pentru 6 grupuri diferite de participanți. Proiectul „Școala IT pentru femei” a avut în componență atelierul de instruire .„Gestionarea finanțelor în familie” invitat, expertul Manciu Aliona, bibliotecar-formator Biblioteca Raională „D.Cantemir” Ungheni.

ODD 3. Educarea modului sănătos de viață – „Afrodita în era digitală” – BP Zaim, „Codul bunelor maniere” BP Zaim, BP Cîrnățeni, BP Săiți.

ODD 5. Egalitate de gen. Proiectul „Școala IT pentru Femei” este unul ce atribuie activitățile sale direct acestui obiectiv. În cadrul proiectului au foat implicate bibliotecile BPR, BP Zaim, BP Ursoaia, BP Cîrnățeni și grupuri de femei și fete din aceste localități.  O activitate specifică temei a fost și atelierul „Normele de gen: atitudini și tradiții socio-culturale” moderat de specialistul de la Centrul de Drept pentru Femei Chebac Tatiana. 

O altă activitate în care au fost implicate bibliotecile sunt cele „16 zile de activism civic împotriva violenței în familie” – flashmoburi, expoziții, activități de informare în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție, Centrul Maternal ProFamilia Căușeni.

 • ODD 8. Muncă decentă. „Cunoaște-te pe tine însuți” –BPR Căușeni, BP Zaim; Activități în parteneriat cu ANOFM Căușeni și Consiliul raional de Tineret Căușeni.

Aceste servicii și activități culturale au fost unele din cele mai solicitate, care au avut un impact major asupra dezvoltării bibliotecilor publice din raionul Căușeni și care au contribuit esențial la îmbunătățirea imaginii bibliotecii în comunitate și pentru care au fost realizate și potofolii.

     Promovarea activităților bibliotecilor se realizează în cea mai mare parte prin postările pe paginile de Facebook și au contribuit la consolidarea imaginii, dar şi la schimbarea atitudinii utilizatorului faţă de bibliotecă. Această formă de comunicare subliniază avantajele utilizării bibliotecii, accentul punându-se pe gratuitate, veridicitate, accesibilitate şi creativitate.

Liuba OSIPOV, director Biblioteca Publică Raională „I. Ungureanu”, Căușeni

Raionul Leova este unul dintre raioanele cu o economie slab dezvoltată, iar bibliotecile au fost implicate direct în activități, care conțin similarități cu ODD-le de pe Agenda ONU 2030.

OBIECTIVUL 1. FĂRĂ SĂRĂCIE

Bibliotecile publice din raionul Leova contribuie la reducerea vulnerabilității acelora care sunt sub pragul sărăciei prin acces sporit și gratuit la resurse info educaționale. 36 de biblioteci pun la dispoziția utilizatorilor 138 de calculatoare. Toți utilizatorii au avut acces gratuit la Internet.

Serviciul, care susține în mod deosebit cetățenii vulnerabili economic și nu numai este „E-guvernare ”. Ambasadorii bibliotecii publice s.Borogani s.Beştemac, Biblioteca Publică Raională “Valeriu Matei”, le-a dezvoltat abilități utilizatorilor cum să utilizeze serviciile e-guvernare, în special obținerea duplicatelor actelor civile, cum să utilizeze corect Mpay. Astfel 5% din utilizatorii bibliotecilor și-au redus considerabil cheltuielile personale, dar și orele de ședere la ghișee pentru a efectua diferite plăți sau cumpărături, utilizând aceste oportunități. 

Un alt serviciu, care ajută oamenii cu venituri mici este servicul Lecturile verii la bibliotecă. Acest serviciu ajută familiile vulnerabile de a avea acces la resursele informaţionale ale bibliotecii. Acest serviciu a fost implementat în bibliotecile publice s.Hănăsenii Noi, s.Sîrma şi Biblioteca Publică Raională “Valeriu Matei”

OBIECTIVUL 3. SĂNĂTATE ȘI STARE DE BINE.

Serviciul modern de bibliotecă „Un mod de viaţă sănătos”, implementat la Biblioteca Publică Raională, promovează modul sănătos de viaţă. Serviciul este susținut de Centrul de Sănătate Publică. Peste 60 de utilizatori au participat la cele 4 ședințe, în cadrul cărora au fost informaţi pe diverse teme. Biblioteca publică s. Borogani a implementat şi activat serviciul modern de bibliotecă „Educaţie pentru sănătate”, în colaborare cu Punctul medical. În cadrul acestui serviciu peste 32 de persoane pe parcursul a 6 şedinţe au format abilităţi de utilizare corectă a plantelor medicinale.

OBIECTIVUL 4. EDUCAȚIE DE CALITATE

Serviciul Ora să ȘTIM, implementat de 6 biblioteci: s. Sărata Nouă, s.Covurlui, s.Borogani, s.Sîrma, Biblioteca Raională “Valeriu Matei”,s. Hănăsenii Noi, coordonat de ABRM în parteneriat cu Fundația Progress din România , cu susținerea Deutsche Telekom Stiftung din Germania. Serviciul este bazat pe studii științifice, subiecte legate de știință , tehnologie , inginerie și matematică (ȘTIM). Activitățile organizate la Ora să ȘTIM se bazează pe lectură și experiment care implică explicații, descoperiri , elemente , lucruri și fenomene din jurul nostru .

Serviciul „Bunicuţele oraşului”, implementat de biblioteca raională, a avut ca scop să ofere persoanelor în etate posibilitatea de a acumula cunoștințele necesare pentru a se simți confortabil în viața modernă: cum să utilizeze tehnologiile, în special telefoanele android, rețelele sociale, siguranța în mediul online, sănătatea personală și a familiei, cum să completeze documente juridice, etc. În cadrul serviciului au activat  voluntari: doi profesori și un medic. Pe parcursul anului 2020 în cadrul a 9 ședințe au frecventat lecții la serviciul „Bunicuţele oraşului”, și au absolvit-o cu succes 15 – bunicuţe. 

OBIECTIV 11. ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI PUTERNICE

Biblioteca Publică Raională în coordonare cu Muzeul de Etnografie şi Istorie Leova,, alături de Primările s. Ceadîr, s.Orac,, s. Hănăsenii Noi, s. Tochile Răducani, s.Tomai, s.Borogani sunt incluse în Programul Național COMUNITATEA MEA. Biblioteca contribuie în consolidarea comunitară și evaluarea nevoilor cu scopul de a atrage fonduri pentru îmbunătățirea infrastructurii orașului şi satelor. O altă activitate pe care o organizează bibliotecile cu succes este cercetarea locală pentru a identifica obiectivele locale de valoare istorică. Odată identificate se mobilizează comunitatea și se caută finanțări pentru a le transforma în obiective turistice atractive pentru vizitatorii țării și pentru generațiile mai tinere. În 2020 au fost create peste 10 videouri despre istoria localităţi.

(extras din: Bibliotecile Publice Teritoriale din raionul Leova în anul 2020: Raport analitic anual)

Mă informez. Particip la proiecte: InfoBuletin, 2021, nr. 2. Disponibil:

Social

Blog Stats

 • 121.238 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 28 de urmăritori

Niciun eveniment viitor