Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for Martie 2017

Valori bibliofile : Simpozionul Științific Internațional „Valori bibliofile” : 25 de ani / concepție și elab. : Aliona Tostogan. – Chișinău : BNRM (Tip. „Primex.com”). – 62 p. : il.

Lectura acestui volum aniversar  o începem cu articolul „Valori bibliofile și condiția noastră de neam”, semnat de regretatul Alexe Rău, care este, de fapt, comunicarea sa de la inaugurarea primei ediții a Simpozionului „Valori bibliofile”. Îndemnul său a fost de a salvgarda valorile bibliofile ale acestui neam și a le valorifica științific, a le populariza.

Acest simpozion a fost conceput și realizat de cei care au făcut și mai fac parte din strălucita generație a reformei principiale a Bibliotecii Naționale, în frunte cu regretatul director general Alexe Rău. Prima ediție a simpozionului  a avut loc la 17 iunie 1992, fiind organizată prin efortul comun al BNRM și al Societății Bibliofililor din Moldova, societate înființată sub egida Bibliotecii Naționale.  Simpozioanele au avut loc anual în luna iunie, în cadrul Zilelor Eminescu, iar din 1998 sub patronatul spiritual a două mari personalități ale literaturii române:  Zilele Vasile Alecsandri – Mihai Eminescu.

În cuprinsul volumului regăsim prezentări succinte ale celor 25 de ediții ale Simpozionului Științific Internațional „Valori bibliofile” și fotocopiile tuturor programelor/invitații, din care aflăm mai multe informații despre temele și  operele de valoare expuse discuțiilor în cadrul fiecărui an, cum ar fi: Cazania lui Varlaam – 350 de ani de la apariție (1993), Eminescu – permanență și durată în cultură (1996); Biblioteca Națională – 165: Valori bibliofile din colecțiile bibliotecii (1997), Aniversarea a 370-a de la nașterea lui Nicolae Milescu Spătaru (2006), 130 de ani de la nașterea Mitropolitului Gurie Grosu (2007), etc.

Nu mai puțin interes prezintă colajul de fotografii ale participanților la lucrările Simpozionului „Valori bibliofile”, în care se regăsesc personalități marcante ale culturii și științei din Republica Moldova.

 

Etichete:


Agenda ONU 2030. Obiectivul 6: Apă curată și igienă

IMG_2528Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie, având ca scop aducerea  în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor, sloganul manifestărilor din acest an fiind: De ce apa uzată?

În această zi Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova a invitat doritorii la Conferința publică cu genericul „Apă curată și sanitație. Asigurarea disponibilității, managementului durabil al apei și sanitație pentru toți” și vernisarea expoziției de carte „Save water – Salvați apa”. Activitatea s-a înscris cu succes în sprijinul Agendei ONU 2030 de promovare a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă. Comunicările au fost prezentate de specialiști  reprezentativi, atât teoreticieni cât și practicieni în domeniul ecologiei și protecției apelor.  Publicul divers, prezent la activitate, incluzând  studenți ai UPS „Ion Creangă” din Chișinău, elevi ai Colegiului de Ecologie din Chișinău, bibliotecari și utilizatori ai BNRM au aflat multe informații  despre rolul apei în viața omului și a planetei Pământ, despre îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

Dat fiind declararea priorității anului 2017 – Anul promovării și implicării în realizarea Obiectivelor Globale 2030, – venim cu o prezentare mai detaliată a acestei conferințe, care poate fi un bun exemplu de urmat pentru bibliotecile din SNB.

În deschiderea conferinței, Elena Pintilei, director general al BNRM, a argumentat necesitatea și importanța implicării bibliotecilor în promovarea ODD. Un prim pas al Bibliotecii Naționale în această direcție a fost deschiderea în toamna anului 2016 a Centrului de informare ONU, cu acces deschis la colecția de documente.

Comunicarea prezentată  de către Vlad Cărbune, specialist principal, direcția Alimentare cu apă și canalizare, Agenția „Apele Moldovei”, a axat atenția publicului asupra faptului: apa este un element indispensabil al vieții, iar vital pentru calitatea ei este existența unui sistem viabil de canalizare a apei, de purificare a ei. Alarmant este faptul că în ultimii 20 de ani accesul populației la apă a crescut, iar accesul la canalizarea apei a scăzut. Sunt necesare introducerea unor instrumente de management modern de utilizare a apelor, tehnologii noi de tratare a apelor.

Suntem responsabili de ceea ce lăsăm generațiilor viitoare, a menționat în comunicarea sa Igor Codreanu, dr. în științe geografice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol. Toți factorii naturali sunt importanți pentru vitalitatea omului, deci trebuie să fie un echilibru în utilizarea lor. Care sunt problemele / vulnerabilitățile evidențiate de vorbitor: este foarte puțină apă potabilă pe glob; creșterea numărului populației și a tehnologiilor de producere  duc la creșterea consumului de apă; Republica Moldova se află într-o regiune cu un deficit ponderat de apă; este necesară o gândire durabilă în utilizarea apelor.  Au mai fost specificate  informații importante, cum ar fi: în Republica Moldova sunt probleme grave cu poluarea apelor – pe malurile râurilor, lacurilor sunt   amplasate gunoiști, vitele sunt adăpate direct din râuri (ar trebui de construit instalații speciale); în sate nu se fac investigații a calității apelor (fântâni, iazuri).  La întrebarea despre implicarea bibliotecilor în realizarea ODD, vorbitorul a menționat funcția esențială a bibliotecilor în  promovarea legislației în vigoare despre  protecția apelor și a mediului înconjurător (atât pentru locuitori, cât și pentru funcționarii responsabili din APL); bibliotecile pot invita specialiști (responsabili din Ministerul Mediului, producători de apă potabilă ș.a.) la întâlniri cu populația locală pentru a pune în discuție necesitatea protejării mediului în care locuim.

Apa este însăși viața! Cu acest citat din creația cunoscutului  scriitor francez Antoine de Saint-Exupery și-a început comunicarea Ala Banari, șef catedra de Ecologie și protecția apelor a Colegiului de Ecologie, axându-se pe așa date importante în viața omului: necesitățile zilnice a apei pentru un adult, apa ca moderator al climei pe glob, utilizarea masivă a apei în tehnologiile de producere (pentru 1 kg de hârtie –  sunt necesari 500 litri de apă, 1 litru de bere – 200 litri de apă, 1 kg de bumbac – 10 tone de apă etc.).

Despre apă și funcțiile ei multiple în viața noastră și în protejarea mediului a vorbit Corina Munteanu, profesor la același colegiu, disciplina Protecției Apelor, specificând importanța primordială a educației ecologice, accentuând necesitatea existenței în biblioteci a unui panou de informare în domeniul protecției mediului.

Un frumos eseu despre proprietățile miraculoase ale apei a prezentat Mihaela Plăcintă, studentă a UPS „Ion Creangă”, venind  și cu argumente care art trebui să ne  alarmeze: una din cinci persoane pe glob nu are acces la apă, 3900 copii mor zilnic din cauza lipsei de igienă și folosirea apei poluate, către anul 2040 cererea de apă va depăși cu 30% disponibilitatea ei pe globul pământesc; apa din  84% din fântânile din RM nu corespunde calității apei potabile etc.

Dragi colegi, aceste cifre ne pot provoca să ne gândim cum să protejăm acest organism viu – apa? Deși sunt conștienți de efectul negativ al activității lor asupra calității și risipii de apă, mulți oameni rămân indiferenți. Aceste informații trebuie să fie disponibile în biblioteci pentru a-i pune pe gânduri? Și pentru a acționa în direcția utilizării corecte a apei, atât în scopuri personale, cât și în tehnologiile de producere.

Din partea Direcției de Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie a fost adresată inițiativa și invitația către specialiștii prezenți de a colabora în vederea  editării unor seturi de  informații succinte,  în format tutorial / instrucțiune, gen: Cum salvăm apa? Cum economisim energia ? Care sunt parametrii optimi ai apei de calitate? etc., informații care să fie disponibile populației prin intermediul bibliotecilor. Inițiativa a fost acceptată. Deci, urmează realizarea ei.

Invităm bibliotcarii din SNB să viziteze http://www.smallsmurfsbiggoals.com/ pentru a se informa cum se pot implica în promovara creativă a  Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Scan10001 (1)Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии / БАЕ, Российская Гос. Библиотека. – 2016. –  № 4. – 96 с. : ил.

Atragem atenția colegilor bibliotecari asupra informației despre Congresul Internațional al Bibliotecarilor, care a avut loc la 15-16 septembrie 2016 în orașul Astana, Kazahstan. La Congres  au participat reprezentanții Bibliotecilor Naționale din țările CSI, personalități politice, reprezentanții ai societății, scriitori, editori etc.  Congresul a fost organizat sub egida UNESCO, IFLA și Asambleea Bibliotecilor Eurasiei (BAE).

Comunicările s-au reflectat în cinci direcții tematice: Bibliotecile naționale electronice și spațiul informațional internațional; Bibliografia: tendințe moderne de dezvoltare; Colecțiile de carte veche și rară – păstrătoare a memoriei istorice; Bibliotecarul de azi: o privire în viitorul profesiei; Literatura pentru copii în lumea contemporană: prin lectură spre cunoașterea limbilor și culturilor lumii.

În recomandările adoptate  la Adunarea Generală a Asambleei Bibliotecilor Eurasiei (BAE) s-a pus accentul pe necesitatea integrării bibliotecilor în spațiul informațional mondial prin crearea Bibliotecilor Electronice Naționale, sporirea rolului bibliotecilor în promovarea valorilor culturale naționale, dezvoltarea inovațională a bibliotecilor, promovarea planificată a lecturii copiilor, elaborând Programe naționale de atragere a copiilor la lectură, formarea continuă a bibliotecarilor, consolidarea statutului  / prestigiului profesiei de bibliotecar, etc.

Participantă la acest congres a fost dna Elena Pintilei, director general al BNRM, care, de rând cu alte personalități, a prezentat în paginile revistei unele impresii despre lucrările congresului, cu urări de pace și  succes pentru dezvoltarea continuă a bibliotecilor.

Interesant și memorabil a fost faptul că participanții au inaugurat Aleea Bibliotecii, sădind fiecare câte un copac în scuarul din preajma Bibliotecii Naționale Academice a Republicii Kazahstan. Aleea va dăinui ca o amintire despre parteneriatul durabil al bibliotecarilor din țările CSI.

În atenția bibliotecarilor

Vă propunem câteva articole de specialitate elaborate de Alla Andrieș, Specialist principal Serviciul „Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării”, Biblioteca Națională a RM

Genealogia şi istoria familiilor – o direcție de perspectivă în activitatea bibliotecii publice – Alla Andrieș

Activitatea de istorie locală în bibliotecile din SUA – Alla Andrieș

Suportul  informaţional pentru cercetările de genealogie – Alla Andrieș

 

Scan10001

Revista română de biblioteconomie și știința informării: revistă trimestrială editată de Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), director – prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ, președinte ABR; redactor-șef – prof. univ. dr. ing., dr. marketing Angela REPANOVICI, Universitatea „Transilvania” din Brașov. Ediție bilingvă (română/engleză).

Revista română de biblioteconomie și știința informării / Asoc. Bibliotecarilor din România. – 2016. – Vol. 12, Nr 1. –  58 p. 

Acest număr al revistei întrunește informații sub genericul „Practici biblioteconomice în mediul digital”.  În cuvântul de deschidere, prof. univ. dr. ing., dr. marketing Angela Repanovici menționează că primul număr al revistei din 2016 propune spre lectură patru lucrări care abordează teme variate: furnizarea de documente electronice  în biblioteci, desfășurarea procesului editorial în mediul digital, managementul bibliotecilor și rolul structurilor infodocumentare din învățământul preuniversitar. Autorii articolelor sunt specialiști binecunoscuți în domeniul biblioteconomiei: Împrumutul cărților electronice: provocări pentru biblioteci (Robert Coravu, ABR, Secțiunea Cultura Informației); Modelul editorial de cercetare și difuzare a resurselor informaționale și documentare în context digital (conf. univ. Elena Târziman, Universitatea din București și Maria Micle, lector, Universitatea de Vest din Timișoara); Conducerea bibliotecii ca disciplină de studiu în învățămîntul  norvegian din domeniul biblioteconomiei și științei informării (Ane Landau, Universitatea de Biblioteconomie, Norvegia);  Stimularea activităților de lectură în bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare (lect. univ. dr. Claudia Pop, Universitatea din Oradea).

Revista română de biblioteconomie și știința informării / Asoc. Bibliotecarilor din România. – 2016. – Vol. 12, Nr 2. – 54 p.

„Iată că dintr-o disciplină tradițională, biblioteconomia a devenit, în ultima vreme, o disciplină din ce în ce mai modernă, în care amprenta tehnologiei este tot mai vizibilă” – remarcă în deschiderea cuprinsului revistei prof. univ. dr. Mircea Regneală, fapt care a determinat ca acest număr să apară sub titlul Noi tehnologii în bibliotecă. În articolele publicate sunt reflectate teme de care sunt  interesați bibliotecarii de azi: Catalogul de bibliotecă de nouă generație. Instrument revoluționar de acces la informație (drd. Voichița Dragomir, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”); Studiu comparativ asupra indicatorilor bibliometrici: factor de impact, scor de influență al articolelor și eigenfactor (drd.  Mihai Constantinescu, Universitatea din București); Cărțile bibliotecarilor noștri (trei recenzii de Mircea Regneală); Activități interculturale și integrative în biblioteci – atelier la Biblioteca Goethe-Institut din București (dr. Tabița Chiriță, Biblioteca Națională a României).

Notă: Revistele sunt disponibile pentru lectură  în Centrul de Informare și Documentare din cadrul Direcției de Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Știința Informării a BNRM. La solicitare,  putem transmite prin e-mail colegilor din biblioteci (în format xeroxat) textul integral al unor articole pentru studiu profesional.

Solicitările le transmiteți la adresa: mcebotari@bnrm.md

 

Scan1 (2)

Lupu, Viorica. Organizarea și funcționarea bibliotecii ca sistem tehnologic / Viorica Lupu ; red. șt. : Nelly Țurcan ; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM. – Chișinău : [S. n.], (Tipogr. „Print-Caro), 2016. – 100 p.

Lucrarea reprezintă o investigare științifică realizată de Viorica Lupu, director adjunct al Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM. În prefața ediției autorul argumenteză necesitatea investigației respective, care a fost determinată, în mare măsură, de lipsa unei abordări teoretice concrete în Republica Moldova cu privire la organizarea și funcționarea bibliotecii ca sistem tehnologic.  În același timp: „Implementarea noilor tehnologii informaționale în activitatea bibliotecilor atrage după sine schimbări organizațional-tehnologice, precum și necesitatea creării în biblioteci a unui sistem tehnologic capabil să răspundă cerințelor timpului, să reacționeze la noile metode, forme, tehnologii și modificări funcționale și să reflecte caracterul multifuncțional al activităților bibliotecii”  – specifică autorul. Lucrarea este destinată studenților, bibliotecarilor, specialiștilor în domeniul biblioteconomiei și științei informării.

Lucrarea cuprinde două capitole: Biblioteca  – sistem tehnologic. Principii, structură, funcții; Metodologia de elaborare a documentelor tehnologice, urmate de Concluzii și Recomandări. De un real folos vor fi pentru managerii bibliotecilor informațiile cuprinse în Anexe: regulamente-cadru, instrucțiuni tehnologice, instrucțiuni-algoritm, harta-traseu a documentului în bibliotecă etc.

„Bibliotecile publice inspiră, conectează și transformă comunități” este genericul colajului de fotografii creat în cadrul evenimentului „Nocturna bibliotecilor 2016” și Campania Națională „Ne vedem la bibliotecă”.


Blog Stats

  • 62,680 hits

Categorii

022 240070; 022240443
9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 17 urmăritori