Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Briceni

Rețeaua bibliotecilor publice din  raionul Briceni  

            Poziţia geografică

Harta raionului Briceni

Harta raionului Briceni

Raionul Briceni constituie extremitatea de Nord a Republicii Moldova.

În partea de Nord se mărgineşte cu Ucraina, în cea de Vest cu România. Relieful din această zonă este în general un relief de colină, dar valea rîuleţului Lopatnic, ce trece prin oraşul Briceni, se întinde pe un teren lung de la nord-est spre sud-vest pînă la rîurile Racovăţ şi Prut. Resursele de apă sînt formate de râurile Prut, Racovăţ, Draghişte, Lopatnic, Vilia.

Resursele naturale sunt calcarul, argila, gipsul, nisipul extrase în cariere mari în satele Criva, Beleavinţî,  şi altele mai mici din localităţile din lunca Prutului. Raionul dispune de bogate rezerve forestiere. Clima este moderat continentală cu veri călduroase şi ierni moi.

Solurile de ciornoziom favorează recolte bune şi o vegetaţie bogată.

            Ca unitate administrativ teritorială în actuala componenţă a fost fondat în anul 1964. Din 1999 pînă în anul 2003 raionul Briceni a intrat componenţa judeţului Edineţ.

Populaţie          

Patrimoniul uman al raionului este constituit din circa 63,0 mii oameni, dintre care 53,3 mii locuiesc la ţară 9,7 mii la oraş.

Circa 50,5 din populaţia raionului o constituie moldovenii, 10,3% ucrainenii,

1,2% ruşi, 1,0% – alte minorităţi. Populaţia este în discensiune.

Număr total de localităţi – 39, dintre care: 2 oraşe – Briceni şi Lipcani,

37 – comune şi sate.

Confesiuni religioase: din totalul locuitorilor 87% sînt ortodocşi.

 Structura administrativ-teritorială

Raionul Briceni are în componenţa sa 28 primării.

Dirijarea

Administrarea raionului este efectuată de către Consiliul raional în componenţa căruia sînt 33 de consilieri.

BPR Briceni or. Briceni, str. Independenţei, 42

Director. Iudcovscaia Tatiana

Şef Serviciu Cultură – Zagoriciuc Ilie

Specialist principal în domeniul muzee, patrimoniu, biblioteci – Nina Navroţchi  

 

 

 

 

Orar de funcţionare:                

Luni – Vineri 8 00 – 18 00

Sîmbătă – Zi liberă

Duminica – 11.00 – 16.00

 

Scut istoric (Biblioteca Publică Raională Briceni)

Biblioteca Publică raională îşi desfăşoară activitatea din anul 1946. Din anul 1976 devine centrul metodologic pentru bibliotecile de toate categoriile şi tipurile din comunitate.  A  reuşit  să creeze un fond de carte de 112,4 mii volume, care ocupă suprafaţa de peste 2 000 m2. Biblioteca include 4 servicii, 2 săli de lectură cu 180 de  locuri  şi realizează  lucrările  necesare  creşterii nivelului de cultură a diferitor categorii de beneficiari, inclusiv copii şi totodată la dezvoltarea suportului informaţional documentar pentru formarea specialiştilor în economie, drept, arte, litere, istorie, filozofie, agricultură, ecologie. De serviciul Bibliotecii beneficiază peste 85 organizaţii şi instituţii de învăţământ (licee, şcoli, şcoala tehnico-profesională, şcoli specializate în arte şi muzică).

Biblioteca Publică raională este un centru de informare şi documentare important, care asigură toate sferele de activitate din nordul Republicii.

Noile împrejurări politico-economice condiţionate de reforma administrativ-teritorială ne impune responsabilităţi majore, totodată Biblioteca este un centru social şi cultural pentru categoriile dezavantajate de beneficiari.

Acces la baze de date

Centrul informational public asigură:

 • Acces la Internet
 •  Accesul la informaţie a diferitor categorii de beneficiari
 • Actualizarea Paginii WEB
 • S-au lărgit contactele şi cooperarea cu bibliotecile de nivel naţional şi internaţional

Manifestări culturale reprezentative

Pe parcursul anului 2014 au avut loc multiple activităţi culturale atît în Biblioteca publică Raională cît şi în bibliotecile publice din teritoriu, care au adunat oaspeţi oameni de cultură, personalităţi din lumea literaturii şi culturii:

– Acţiuni complexe dedicate scriitorilor neamului românesc

 1. Eminescu, Gr. Vieru,  Dumitru Matcovschi.

– ore literare, recitaluri ,, Maria Sa – Poezie” în cadrul Zilei Internaţionale a Poeziei. Cu participarea poeţilor din or. Briceni : M. Nistreanu, M. Renchici, Ş.

Criganuţa, N. Dumitraş ş.a.                       Biblioteca publică Briceni, Lipcani, Larga.

– Lecturi Literare, excursii în cadrul săptămînii cărţii şi a lecturii pentru copii, cu genericul ,, Răsfoind poveştile îndrăgite “ au organizat şi desfăşurat  în bibliotecile publice din c.Larga, s. Coteala, s. Cotiujeni , biblioteca publică raională Briceni

– Concursul republican “La Izvoarele înţelepciunii”,dedicate lui Dumitru Matcovschi, datelor remarcabile, scriitorilor jubiliari

– Ore de poezie, recitaluri, lecture commentate

Dedicate lui Bogdan Istru – ,,Poetul  adevărului” sau desfăşurat în

Biblioteca publica Raională, bibliotecile publice s. Tabani, s. Corjeuţi, s.

Trebisauţi.

Compoziţii muzical literare dedicate anului Dumitru Matcovschi ,, Poetul cu dorul  de Ţară în suflet “ au fost organizate în toate bibliotecile publice ale raionului.

– Şedinţele cenaclului “Vîrsta de argint” (B-ca publică Raională odată în trimestru)

Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, care se desfăşoară în perioada 31 august – 5 septembrie, organizat de către Biblioteca Publică raională. b-cile Lipcani, Larga, Cotiujeni,Corjeuţi..şi Serviciul Cultură, care găzduieşte cititori, admiratori şi oaspeţi de diferite vîrste. El a popsit cu drag în toate Bibliotecile din raion, unde timp de o săptămînă au avut loc un şir de activităţi culturale dedicate ,,Poetului Dumitru Matcovschi”, Grigore Vieru, Mihai Eminescu ş.a

Activitatea de promovare a istoriei locale

Biblioteca Publică raională, cît şi Bibliotecile din reţea promovează:

– locurile istorice şi peizagistice (Borta Ciuntului), monumentele naturale şi istorice (Parcul Pavlovca, Conacul boieresc, Peştera “Emil Racoviţă”, parcurile publice, Mănăstirea “Învierea Maicii Domnului”

– Personalităţile notorii ale raionului (Gr. Vieru, Mihai Cimpoi, Mihail Munteanu), Constantin Rusnac, Ion Ciocanu, Ion Melniciuc, Ion Gheorghiţă)

Parteneriate. Proiecte. Cooperare.

Pe parcursul anilor 2003 – 2013 Biblioteca Publică raională a participat şi realizat Proiectele:

 • Actualizarea fondului de publicaţii (2003)
 • Instituirea Centrului de Informare şi documentare PRO-NORD (2003)
 • Intersecţie culturală, mobilitate, informare şi promovare al folclorului musical tradiţional (2006)
 • Renovarea Centrului de Cultură “Casa Cărţii” (2009)
 • Strategia Culturală a raionului Bricen 2011 – 2015 (2011)

Programul Naţional NOVATECA care include 17 biblioteci publice din teritoriu.

Bibliotecile Publice săteşti şi comunale şi Biblioteca Publică Raională din raionul Briceni şi-au realizat activitatea întru dezvoltarea, diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii colecţiilor, avînd drept obiective, promovarea instituţiilor bibliotecare şi satisfacerea necesităţilor de informare ale tuturor membrilor comunităţii, dezvoltarea colaborării şi cooperării cu instituţiilor diferitor departamente din localităţi. Inclusiv cu administraţia locală. Pe parcursul anului 2014 Biblioteca Publică Raională a fost inclusă în Programul Naţional NOVATECA, bibliotecile din localităţile Cotiujeni, Larga, Medveja, Coteala, Beleavineţ, Lipcani, Criva, Pererîta, Caracuşeni Vechi, Mihaileni, Bălcăuţi, Mărcăuţi, Slobozia Şireuţi, Bulboaca şi Grimăncăuţi, care vor fi asigurate cu echipament şi care îşi vor indeplini misiunea în anul2015, vor avea planuri de integrare informaţională bazate pe politici naţionale în domeniul informării, pentru a aduce noi înbunătăţirii serviciilor oferite utilizatorilor.

Publicaţii reprezentative elaborate de Bibliotecile din reţea.

Biblioteca în mass-media

Publicarea materialelor despre activitatea bibliotecilor în periodică are ca scop informarea membrilor comunităţii despre serviciile oferite, despre conlucrarea cu alte instituţii şi organizaţii din teritoriu.

Pe parcursul anului 2014 în Ziarul raional au fost publicate articole dedicate activităţilor cultural-artistice dedicate poetului Dumitru Matcovschi, Grigore Vieru , Bogdan Istru, Poetul tuturor vîrstelor – Spiridon Vangheli, Zilei Mondiale a Cărţii pentru Copii, Festivalului Cărţii şi Lecturii, ed. IV.; Programului NOVATECA.

La postul TV au fost transmise reportaje de la activităţile culturale organizate de Biblioteca raională în conlucrare cu alte instituţii.

A fost alcătuit Buletinul Informativ “Achiziţii noi” petru I şi al II semestru. Bibliografii locale dedicate scriitorilor jubiliari şi alte materiale promoţionale ce ţin de activitatea Bibliotecii Publice rationale.,,Gr. Vieru poetul Neamului”, ,, Hai cu toţii de mînuţa sub căciula lui Guguţă “, Personalităţi marcante ale raionului Briceni ; Mihai Munteanu, George Banariuc, Constantin Stamati-Ciurea, Ion Bolduma, Alexe Rău, V. Perju, Dumitru Blajinu, Marietta Ruso, Victor Ciutac, Constantin Rusnac ş.a.

 Nr.d/o  Adresa   Anul fondării  Director(şef bibliotecă)  Telefon 
1. or. Briceni 1946 Iudcovscaia T. 0247 2-22-80ms.seccultbr@mail.ru
2. c. Medveja 1949 Agapii Valentina 024732-3-84
3. s. Trebisăuţi 1950 Brăduţan Eugenia 0247 44-2-43
4. c. Mihăileni 1949 Gnatiuc Larisa 0247 92-1-30
5. s. criva 1951 Gorobcova Iulia 0247 47-3-86
6. s. Caracuşenii Vechi 1950 Drobot Larisa 0247 44-9-46
7. or. Lipcani 1946 Dvorscaia Larisa 0247 61-9-41
8. or. Lipcani 1947 Dumenco Tamara 0247 61-9-41
9. c. Berlinţî 1950 Guşevataia Zinaida 0247 63-1-11
10. s. Bulboaca 1952 Colesnic Lidia 0247 92-6-37
11. s. Corejeuţi 1968 Andronic Rodica 069061767
12. s. Cotiujeni 1946 Ciacîr Rodica 060276947
13. c. Colicăuţi 1950 Căpăţină Iulia 0247 42-2-25
14. s. Hlina 1957 Grib Alina 0247 63-4-92
15. s. Grimăncăuţi 1949 Rotari Claudia 0247 48-2-32
16. s. Teţcani 1950 Roibu Svetlana 0247 39-1-76
17. s. Tabani 1948 Chicaroş Svetlana 0247 43-1-83
18. c. Halahora de Sus 1951 Covalenco Viorica 0247 33-2-43
19. s. Coteala 1947 Josan Lilia 0247 34-1-32
20. s. Trestieni 1954 Melnic Eudochia 0246 41-3-00
21. s. Slobozia Şireuţi 1950 Muşuc Svetlana 0247 53-2-68
22. s. Beleavinţî 1953 Pistriuga Maia 0247 45-1-60
23. s. Drepcăuţi 1971 Jurjiu Tatiana 0247 52-8-06
24. s. Pererîta 1947 Prodan Ana 0247 38-3-68
25. s. Bezeda 1987 Lupu Arina 069238197
26. s. Şireuţi 1950 Vasilova Valentina 0247 53-6-60
27. s. Bălcăuţi 1953 Untilova Aliona 0247 92-4-70
28. c. Larga 1959 Ştirbu Elena 0247 51-5-85
29. c. Larga 1949 Buşinschi Aliona 0247 51-7-00
30. s. Bălăsineşti 1951 Tcaciuc Lidia 0247 36-2-40
31. s. Mărcăuţi 1948 Lisiuc Elena 0247 32-3-38
32. s. Caracuşenii Noi 1973 Scripcari Ira

Situaţii statistice 2014

Total biblioteci – 32

Dintre care:

necesită reparaţie capitală  10

 • sunt amplasate în localuri avariate 1
 • Numărul total de bibliotecari 52
 • Numărul de bibliotecari în echivalent, norme întregi – 52
 • Din ei sînt cu studii: – superioare 30, inclusiv de specialitate 11, medii 22, inclusiv de speciaslitate 15
 • Fond de carte (mii u.m.) 359,446, inclusiv în limba română (mii u.m.) 141,456

din care în grafie latină 99,020

 • Achiziţii 4195
 • Achiziţii per-capita 0,89
 • Împrumut (mii u.m.) 410,248
 • Inclusiv în limba româna (mii u.m.) 209,924
 • Cititori (utilizatori) activi (mii) 17,163
 • Numărul de vizite (mii) 153,054
 • Numărul total de biblioteci care deţin computere 3
 • Numărul total de computere  21
 • Din care conectate la Internet  21
 • Nuărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 13
 • Din care conectate la Internet 13
 • Îndice mediu de lectură 23,9
 • Indice mediu de circulaţie a fondului 1,1
 • Indice mediu de înnoire a fondului 1,05
 • Indicator mediu de dotare (publicaţii )5,7, un locuitor, un cititor(utilizator)u.m.23,2 o bibliotecă 12,5
 • Volumul muncii pentru un bibliotecar (mii) – cititori 40 ore pe săptămînă

Actualizat 12.05.2015

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 86.322 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: