Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for the ‘Cercetare științifică’ Category

6Danilov, Maria. Carte, cenzură și biblioteci în Basarabia : Inventarierea surselor (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea) / Maria Danilov ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Istorie. – Chișinău, 2016. – 300 p. – (Colecția Biblioteca Meșterul Manole).

Volumul pe care îl propune cititorilor Maria Danilov, dr. în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie al AȘM este o nouă cercetare în profunzime  a istoriei culturii din Basarabia, în special a problemelor de istoria cărții și cenzurii, istoria presei și cenzurii, istoria bibliotecilor în epoca modernă. Cercetarea prezintă o importanță deosebită pentru cultura română în ansamblul ei, –  menționează cu referire la acest volum dr. Liviu Papuc, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.

Volumul este un adevărat Atelier al istoriei cărții și cenzurii din Basarabia între anii 1812-1918. În această cercetare dr. în istorie Maria Danilov a epuizat sursele și resursele documentare și istorice și a aplicat toate metodologiile istoriografice europene posibile, remarcă în referințe dr. Doina Hendre Biro, Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia, Filială a Bibliotecii Naționale a României.

Volumul este disponibil pentru lectură în Centrul de Informare și Documentare în Bibliologie.

2 (2)Calendar Național. 2017 / Ministerul Culturii al Rep. Moldova, Bibl. Naț. a Rep. Moldova ; dir. gen. : Elena Pintilei ; aut. : Valeria Matvei, Natalia-Maria Șveț, Madlena Pușcașu [et al.] ; col. red. : Petru Soltan (preș.), Iurie Colesnic (vicepreș.), Andrei Eșanu [et al.]. – Chișinău : [S. n.], 2017 (Imprimeria BNRM). – 402 p.

Informația de pe coperta acestei ediții atrage atenția cititorilor la două evenimente marcante ale anului 2017.

Primul eveniment se referă la aniversarea a 185 de ani de la fondarea în luna august 1832 a primei Biblioteci Publice din Chișinău, a cărei succesoare este Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Cu prilejul aniversării a 80 de ani de la nașterea eminentului om de cultură, compozitorului Eugen Doga, marcând contribuția deosebită pe care maestrul a adus-o la dezvoltarea cultutrii și imaginii  Republicii Moldova, Ministerul Culturii a declarat acest an – Anul Eugen Doga.

În deschiderea volumului sunt enumerate cele mai importante evenimente ale anului 2017:  Decenii, Ani, Aniversări, Luni, Săptămâni, sărbători tradiționale, naționale, zile internaționale (mondiale), comemorative și profesionale.

Informația este prezentată în ordinea direct cronologică a evenimentelor memorabile (ianuarie-decembrie 2017). Pentru facilitarea regăsii informației necesare a fost alcătuit un Index alfabetic al datelor memorabile documentate.

Calendarul este disponibil pentru lectură în bibliotecile publice din Republica Moldova.

Simpozion Științific Anul bibliologic – 25 de ani: colaborare, dezvoltare, impact / Biblioteca  Națională a Republicii Moldova ; concepție și elab. : Vera Osoianu ; coord. : Ecaterina Dmitric. – Chișinău : BNRM, 2016. – 70 p.

Despre importanța Simpozionului Științific Anul Bibliologic, ca element identitar al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și al biblioteconomiei țării,  aflăm din cuvântul de deschidere al acestei ediții aniversare. Simpozionul Anul Bibliologic, dar și revista Magazin bibliologic, care a oglindit tot ce a fost mai valoros la cele 25 de ediții, au contribuit la formarea unui prestigiu și au consolidat, an de an,  rolul aparte al acestei activități atât în  biblioteconomia țării, cât și în istoria profesiei în perioada de reforme și tranziție.

Subiectele-cheie, abordate în cadrul fiecărei ediții sunt  reflectate în cuprinsul acestui volum, după cum urmează: Cronica Simpozionului Științific Anul Bibliologic; Revista Magazin Bibliologic și impactul ei asupra comunității bibliotecare. Emotive, probabil, vor fi amintirile participanților la  lucrările acestei activități prestigioase a comunității bibliotecarilor din Republica Moldova și informațiile din următoarele compartimente ale acestei ediții aniversare: Simpozionul Științific Anul Bibliologic.  Programe – 25 de ediții; Simpozionul Științific Anul Bibliologic în imagini.

„Materialele incluse în această lucrare sunt un omagiu  și un gest de gratitudine pentru toți bibliotecarii, inclusiv pentru cei care au adus un plus de imagine pozitivă profesiei și prin participarea la Simpozionului Științific Anul Bibliologic, contribuind și pe această cale la consolidarea domeniului”, – menționează Vera Osoianu, director adjunct BNRM, autoarea concepției și a materialelor informative incluse în volum.

Dragi colegi, suntem iarăși în ajunul unei noi ediții a Simpozionului Anul Bibliologic, ediția a XXVI-a. Vor fi expuse succesele obținute de bibliotecarii Republicii Moldova și de peste hotare, vom afla noi tendințe în dezvoltarea bibliotecilor moderne. Credem, că și această ediție a Simpozionului va propulsa dezvoltarea armonioasă a bibliotecilor din țară, va motiva   formarea continuă a bibliotecarului modern, în conformitate cu cerințele științei și practicii biblioteconomice din ziua de azi.

Valori bibliofile : Simpozionul Științific Internațional „Valori bibliofile” : 25 de ani / concepție și elab. : Aliona Tostogan. – Chișinău : BNRM (Tip. „Primex.com”). – 62 p. : il.

Lectura acestui volum aniversar  o începem cu articolul „Valori bibliofile și condiția noastră de neam”, semnat de regretatul Alexe Rău, care este, de fapt, comunicarea sa de la inaugurarea primei ediții a Simpozionului „Valori bibliofile”. Îndemnul său a fost de a salvgarda valorile bibliofile ale acestui neam și a le valorifica științific, a le populariza.

Acest simpozion a fost conceput și realizat de cei care au făcut și mai fac parte din strălucita generație a reformei principiale a Bibliotecii Naționale, în frunte cu regretatul director general Alexe Rău. Prima ediție a simpozionului  a avut loc la 17 iunie 1992, fiind organizată prin efortul comun al BNRM și al Societății Bibliofililor din Moldova, societate înființată sub egida Bibliotecii Naționale.  Simpozioanele au avut loc anual în luna iunie, în cadrul Zilelor Eminescu, iar din 1998 sub patronatul spiritual a două mari personalități ale literaturii române:  Zilele Vasile Alecsandri – Mihai Eminescu.

În cuprinsul volumului regăsim prezentări succinte ale celor 25 de ediții ale Simpozionului Științific Internațional „Valori bibliofile” și fotocopiile tuturor programelor/invitații, din care aflăm mai multe informații despre temele și  operele de valoare expuse discuțiilor în cadrul fiecărui an, cum ar fi: Cazania lui Varlaam – 350 de ani de la apariție (1993), Eminescu – permanență și durată în cultură (1996); Biblioteca Națională – 165: Valori bibliofile din colecțiile bibliotecii (1997), Aniversarea a 370-a de la nașterea lui Nicolae Milescu Spătaru (2006), 130 de ani de la nașterea Mitropolitului Gurie Grosu (2007), etc.

Nu mai puțin interes prezintă colajul de fotografii ale participanților la lucrările Simpozionului „Valori bibliofile”, în care se regăsesc personalități marcante ale culturii și științei din Republica Moldova.

Etichete:

Scan10001

Revista română de biblioteconomie și știința informării: revistă trimestrială editată de Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), director – prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ, președinte ABR; redactor-șef – prof. univ. dr. ing., dr. marketing Angela REPANOVICI, Universitatea „Transilvania” din Brașov. Ediție bilingvă (română/engleză).

Revista română de biblioteconomie și știința informării / Asoc. Bibliotecarilor din România. – 2016. – Vol. 12, Nr 1. –  58 p. 

Acest număr al revistei întrunește informații sub genericul „Practici biblioteconomice în mediul digital”.  În cuvântul de deschidere, prof. univ. dr. ing., dr. marketing Angela Repanovici menționează că primul număr al revistei din 2016 propune spre lectură patru lucrări care abordează teme variate: furnizarea de documente electronice  în biblioteci, desfășurarea procesului editorial în mediul digital, managementul bibliotecilor și rolul structurilor infodocumentare din învățământul preuniversitar. Autorii articolelor sunt specialiști binecunoscuți în domeniul biblioteconomiei: Împrumutul cărților electronice: provocări pentru biblioteci (Robert Coravu, ABR, Secțiunea Cultura Informației); Modelul editorial de cercetare și difuzare a resurselor informaționale și documentare în context digital (conf. univ. Elena Târziman, Universitatea din București și Maria Micle, lector, Universitatea de Vest din Timișoara); Conducerea bibliotecii ca disciplină de studiu în învățămîntul  norvegian din domeniul biblioteconomiei și științei informării (Ane Landau, Universitatea de Biblioteconomie, Norvegia);  Stimularea activităților de lectură în bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare (lect. univ. dr. Claudia Pop, Universitatea din Oradea).

Revista română de biblioteconomie și știința informării / Asoc. Bibliotecarilor din România. – 2016. – Vol. 12, Nr 2. – 54 p.

„Iată că dintr-o disciplină tradițională, biblioteconomia a devenit, în ultima vreme, o disciplină din ce în ce mai modernă, în care amprenta tehnologiei este tot mai vizibilă” – remarcă în deschiderea cuprinsului revistei prof. univ. dr. Mircea Regneală, fapt care a determinat ca acest număr să apară sub titlul Noi tehnologii în bibliotecă. În articolele publicate sunt reflectate teme de care sunt  interesați bibliotecarii de azi: Catalogul de bibliotecă de nouă generație. Instrument revoluționar de acces la informație (drd. Voichița Dragomir, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”); Studiu comparativ asupra indicatorilor bibliometrici: factor de impact, scor de influență al articolelor și eigenfactor (drd.  Mihai Constantinescu, Universitatea din București); Cărțile bibliotecarilor noștri (trei recenzii de Mircea Regneală); Activități interculturale și integrative în biblioteci – atelier la Biblioteca Goethe-Institut din București (dr. Tabița Chiriță, Biblioteca Națională a României).

Notă: Revistele sunt disponibile pentru lectură  în Centrul de Informare și Documentare din cadrul Direcției de Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Știința Informării a BNRM. La solicitare,  putem transmite prin e-mail colegilor din biblioteci (în format xeroxat) textul integral al unor articole pentru studiu profesional.

Solicitările le transmiteți la adresa: mcebotari@bnrm.md

 

Scan1 (2)

Lupu, Viorica. Organizarea și funcționarea bibliotecii ca sistem tehnologic / Viorica Lupu ; red. șt. : Nelly Țurcan ; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM. – Chișinău : [S. n.], (Tipogr. „Print-Caro), 2016. – 100 p.

Lucrarea reprezintă o investigare științifică realizată de Viorica Lupu, director adjunct al Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM. În prefața ediției autorul argumenteză necesitatea investigației respective, care a fost determinată, în mare măsură, de lipsa unei abordări teoretice concrete în Republica Moldova cu privire la organizarea și funcționarea bibliotecii ca sistem tehnologic.  În același timp: „Implementarea noilor tehnologii informaționale în activitatea bibliotecilor atrage după sine schimbări organizațional-tehnologice, precum și necesitatea creării în biblioteci a unui sistem tehnologic capabil să răspundă cerințelor timpului, să reacționeze la noile metode, forme, tehnologii și modificări funcționale și să reflecte caracterul multifuncțional al activităților bibliotecii”  – specifică autorul. Lucrarea este destinată studenților, bibliotecarilor, specialiștilor în domeniul biblioteconomiei și științei informării.

Lucrarea cuprinde două capitole: Biblioteca  – sistem tehnologic. Principii, structură, funcții; Metodologia de elaborare a documentelor tehnologice, urmate de Concluzii și Recomandări. De un real folos vor fi pentru managerii bibliotecilor informațiile cuprinse în Anexe: regulamente-cadru, instrucțiuni tehnologice, instrucțiuni-algoritm, harta-traseu a documentului în bibliotecă etc.


Social

Blog Stats

  • 68,012 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 18 urmăritori

Niciun eveniment viitor