Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Archive for the ‘formarea profesională continuă’ Category

Publicația are drept scop diseminarea informațiilor, transferul practicilor și experiențelor inovative aplicate de biblioteci, facilitarea accesului la informaţia utilă personalului de specialitate.

Lucrarea este disponibilă în format electronic, cu o periodicitate trimestrială şi reprezintă o continuitate  a publicaţiei anuale „Buletinul bibliologic” (au fost publicate 24 de ediții). Noua formulă a  publicaţiei va eficientiza posibilitățile de transmitere și cunoaștere a informației de specialitate.

Ediția a trea a buletinului informativ este alcătuită din 56 de descrieri analitice ale articolelor selectate din 19 numere ale  următoarelor reviste  de specialitate: Biblioteca: Revistă de bibliologie și știința informării (Biblioteca Națională a României, București);  Библиотечное дъло (Санкт Петербург); Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии: Научно-практический журнал (Библиотечная Ассамблея Евразии, Российская государственная библиотека); Научные и технические библиотеки: Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей ( ГПНТБ России, Москва).

Mod de acces: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/biblioteconomie-tiine-ale-informrii-buletin-informativ-trimestrul-3-2019

 

 

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Direcţia Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie și Știința Informării

Genericul Conferințelor Zonale 2019: „Anul Biblioteconomic 2019 – fundamentări pentru ziua de mâine a Bibliotecii”

Organizatori naționali: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova,  Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

 Organizatori zonali: Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”, Bălți (11 iunie 2019); Biblioteca Publică Raională ”Alexandru Donici”, Orhei (12 iunie 2019); Biblioteca Publică Raională „Grigore Vieru”, Călărași (13 iunie 2019); Biblioteca Publică Raională „Valeriu Matei”, Leova (18 iunie 2019)

Parteneri: Administrațiile publice locale,  Centrele Biblioteconomice Teritoriale

Echipa de experți ai centrelor biblioteconomice naționale: Vera Osoianu, Eugenia Bejan, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric, Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu, Lilia Povestca

 Scop: Sprijinirea bibliotecilor în implementarea priorităților profesionale, stabilite pentru anul 2019 de către Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (5 decembrie 2018) prin cunoașterea experiențelor reprezentative, punerea la dispoziție a instrumentelor utile pentru activitatea profesională.

Conferințele zonale sunt considerate un mediu benefic pentru schimb de experiență și practici de calitate, valorificarea potențialului inovațional și menținerea unei ambianțe inovaționale în activitatea bibliotecilor publice, încurajarea cunoașterii și stimularea creativițății, crearea unui mediu benefic de comunicare profesională.

 Forme de organizare și conținutul: Mesaje de inaugurare din partea administrațiilor publice locale; sesiune de prezentare a experiențelor privind promovarea imaginii bibliotecii, sesiune de  prezentare a serviciilor inovative în sprijinul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, recomandări metodologice privind indicatorii de evaluare a activității bibliotecii (componenta documentară), prezentarea pozițiilor de reper ale ediției a 2-a a Programului Național LecturaCentral, sinteza sondajului privind evaluarea implementării priorităților profesionale ale anului 2019.

Componența numerică și funcțională a participanților: 222 

 Mai multe informații: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/comunicat-final-conferinte-zonale-2019

Elaborat:

Ludmila CORGHENCI,

24 iunie 2019

Publicația „Biblioteconomie. Ştiinţe ale Informării”  are drept scop diseminarea informațiilor, transferul practicilor și experiențelor inovative aplicate de biblioteci, facilitarea accesului la informaţia utilă personalului de specialitate.

Lucrarea este disponibilă în format electronic, cu o periodicitate trimestrială şi reprezintă o continuitate  a publicaţiei anuale „Buletinul bibliologic” (au fost publicate 24 de ediții). Noua formulă a  publicaţiei va eficientiza posibilitățile de transmitere și cunoaștere a informației de specialitate.

Buletinul cuprinde descrieri bibliografice analitice ale documentelor ce ţin de domeniul biblioteconomiei, bibliologiei și științelor informării, apărute în ţară şi peste hotare, achiziţionate recent de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.  Materialele sunt sistematizate în conformitate cu  prevederile CZU (Clasificația zecimală universală. Ediție medie internațională în limba română. Partea I: Tabele sistematice. Vol. I: Tabele auxiliare; Clasele 0-5. Ed. îngrijită de Georgeta Clinca. București, 1998).

Descrierile analitice bibliografice sunt înregistrate în catalogul electronic al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova http://catalog.bnrm.md/opac și catalogul SIBIMOL (Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Republica Moldova)  http://cc.sibimol.bnrm.md/opac.

În interiorul compartimentelor descrierile bibliografice sunt structurate în ordinea alfabetică a vedetelor (titlul sau numele autorilor).

Descrierile bibliografice sunt realizate conform cerinţelor standardelor interstatale: ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. Общие требования описания и составления; ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования описания и составления.

Pentru detalierea informațiilor necesare utilizatorilor descrierile bibliografice sunt însoţite cu titlurile subiectelor principale ale conținutului documentelor.

Buletinul „Biblioteconomie. Ştiinţe ale Informări” include lista  edițiilor periodice bibliografiate în fiecare ediție.

Publicația este destinată specialiştilor în domeniul biblioteconomiei, bibliologiei și științelor informării, precum  şi altor categorii de utilizatori interesați de domeniu.

Margareta CEBOTARI,

responsabil de ediție,

specialist principal, secția Dezvoltare în Biblioteconomie

 

Mod de acces:

https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/biblioteconomie-tiine-ale-informrii-buletin-informativ-2019-trimestrul-1

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării

Cursurile anunțate se vor ține în spațiul Centrului de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării (CFC, bloc 2 BNRM, et. 2, birou 19). Planurile calendaristice trimestriale pot fi accesate pe pagina WEB BNRM (http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/formarea-profesionala-continua), pe pagina Facebook a CFC (https://www.facebook.com/cfc.bnrm/), pe blog-ul de Biblioteconomie și Știința Informării (https://clubbib2.wordpress.com , la fel acestea fiind disponibile prin posta electronica a managerilor bibliotecilor publice și a responsabililor pentru activitatea bibliotecilor din cadrul APL.

Fiecare curs include ore teoretice, practicum-uri, efectuare de assingment-uri (sarcini practice individuale sau în grup).

Atenție la componența grupului-țintă! Grupul va include un număr de 20-25 de formabili.

Chestionarul de înregistrare pentru participare la cursuri este completat individual de către personalul bibliotecilor publice, fiind accesat on-line la adresa: https://docs.google.com/a/bnrm.md/forms/d/e/1FAIpQLSf7VNqT3zZCONmyd1MnANj1fSiZCNpemS_fq5norUlwlPGyDw/viewform?c=0&w=1. Chestionarul poate fi completat şi în format tradiţional. Termen de prezentare a chestionarului completat on-line – 3 zile înainte de derularea cursului de formare continuă.

Planul Calendaristic poate fi aceesat la https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/plan-calendaristic-al-aciunilor-de-formare-profesional-pentru-personalul-din-bibliotecile-publice-trimestrul-al-2lea-2017-aprilieiunie

Pentru informații: tel. 022 24 00 70

Vera Osoianu, e-mail: bnrmvo2012@gmail.com

                                                              Ludmila Corghenci, e-mail: lcorghenci@bnrm.md

Începând cu 12 februarie 2013, Centrul Regional de Formare Leova, cu toate actele în regulă şi o inaugurare la care se poate doar visa, îşi începe activitatea. Cu doar un an în urmă nimeni nici n-ar fi îndrăznit să se gândească  la un asemenea eveniment.

La conferinţa zonală “Probleme actuale în activitatea bibliotecilor publice” care la 22 mai 2012 a întrunit, la Leova, bibliotecarii din zona de sud a ţării, doamna Efrosinia Greţu, preşedinta raionului,  în cuvântarea de inaugurare, făcând o incursiune în proiectele din domeniul culturii, inclusiv cele transfrontaliere,  se arăta foarte interesată de Programul NOVATECA, care urma să fie lansat a doua zi,  23 mai 2012, la Chişinău. Iată că la nici  un an de la acele evenimente doamna preşedintă a tăiat panglica Centrului Regional de Formare Leova, unde vor fi instruiţi bibliotecarii din raionele Leova, Hânceşti şi Cahul. Faptul că Centrul Regional de Formare Leova este inaugurat cu implicarea şi cu participarea doamnei preşedintă a  raionului, este dovada că reprezentaţii organelor decizionale locale înţeleg importanţa şi locul pe care biblioteca şi bibliotecarul trebuie să-l joace la această curbă a dezvoltării ţării şi dă speranţe că pe viitor aceştea vor veghea buna desvăşurare a activităţii CRF, asigurându-i sustenabilitatea. O bibliotecă care dispune de resursele, tehnologiile şi potenţialul intelectual necesar activităţii poate face enorm pentru dezvoltarea democraţiei şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor, iar aceasta este responsabilitatea organelor locale faţă de membrii comunităţii.

Centrele Regionale de Formare apar într-o perioadă când dezvoltarea competenţelor în domeniul tehnologiilor informaţionale nu mai suportă amânare, bibliotecarii sunt tot mai motivaţi să-şi dezvolte competenţele tehnologice, iar cei din bibliotecile acceptate în proiectul pilot NOVATECA nici nu au altă soluţie pentru că tehnologiile şi echipamentele sunt instalate numai după ce bibliotecarii sunt instruiţi în vederea utilizării lor. În linii mari dorinţa bibliotecarilor de a învăţa este evidentă, dar  deja iese în evidenţă şi teama de schimbare şi noutate a unor bibliotecari.  Deja sunt invocate tot felul de pretexte, mai mult sau mai puţin justificate, pentru a nu participa la cursuri, dovadă că bibliotecarii vor părăsi cu greu “zona de confort”.

Ţinta de lungă durată a celor şase  CRF, organizate în cadrul proiectului pilot NOVATECA  este  dezvoltarea competenţelor necesare bibliotecarilor şi utilizatorilor pentru a putea beneficia de tehnologiile moderne de informare şi comunicare şi utilizarea acestora în accesarea informaţiilor de interes vital pentru dezvoltare personală, profesională, etc şi respectiv, îmbunătăţirea calităţii vieţii. Potenţialul centrelor este foarte mare şi gestionate eficient ele vor contribui enorm la diminuarea inegalităţii digitale, mai ales în spaţiul rural, alimentată în mare parte de lipsa tehnologiilor, dar mai ales  de lipsa competenţelor în domeniul TI.

Însă TI nu sunt un scop în sine. După prima alfabetizare bibliotecarii vor începe utilizarea lor în scopul  diversificării serviciilor pentru public. Majoritatea serviciilor inovative oferite de bibliotecile lumii, începând cu cele mai solicitate “întreabă bibliotecarul” şi terminând cu servicii sofisticate, oferite în parteneriat  cu  instituţii cu activitate adiacentă, cum ar fi edituri, librării, etc se axează anume pe utilizarea TI.

Un alt serviciu foarte important pentru membrii comunităţilor servite  va fi instruirea utilizatorilor în vederea utilizătii TI. Ţările care au început implementarea Programului Biblioteci Globale înaintea noastă au acumulat deja o experienţă bogată în acest sens. Dacă la începutul poiectului “Libraries for Innovation”  doar câteva biblioteci din Lituania ofereau sesiuni de instruire pentru utilizatori, acum au rămas doar câteva care nu oferă acest serviciu.

Cu ani în urmă referindu-mă la necesitatea schimbării bibliotecarilor scriam că dacă bibliotecarii nu vor găsi forţele interioare de a se schimba vor fi nevoiţi să se schimbe forţaţi de evoluţia şi mişcările domeniului sau forţaţi  din exterior. Proiectul pilot NOVATECA vine să confirme aceste gânduri şi odată cu extinderea lui mulţi dintre bibliotecarii care încă nu sunt pregătiţi pentru ieşirea din “zona de confort” vor fi impuşi de scimbările care vin peste ei să o facă.

Proiectul NOVATECA adice marea schimbare în bibliotecile publice, schimbare despre care în mediul comunităţii bibliotecare se vorbeşte de mai mulţi ani şi care întârzia să se producă din motive diverse, dar lesne de înţeles. Această schimbare benefică trebuie să fie de lungă durată şi are toate premisele anume aşa să fie pentru că de această dată seriozitatea problemei este conştientizată la diverse nivele de responsabilitate. Ajutorul acordat de partenerii internaţionali se pare că au atins o strună şi în mediul factorilor de decizie politică şi financiară din interior.

Marii magnaţi ai lumii Andrew Carnegie, George Soros, Bill Gates, Paule G.Allen cofondatorul alături de Bill Gates al Microsoft Corporation şi mulţi alţii  au investit şi investesc în biblioteci, ştiind cât de mult pot ajuta acestea persoanele în demersul lor spre a se informa şi a cunoaşte.

CRF Leova (la fel şi restul CRF) este dotat cu 10 calculatoare şi tot restul echipamentului necesar procesului de  instruire, iar trainerii Lidia Zmeu şi Lidia Ghenea, care şi-au asumat responsabilitatea instruirii bibliotecarilor au fost certificate la Cursurile de Formare a Formatorilor, organizate de NOVATECA în noiembrie-decembrie 2012.

Inaugurarea Centrului Regional de Formare pentru bibliotecari

în incinta Bibliotecii Publice Leova

 

Agenda Evenimentului

12 februarie 2013, Biblioteca Publică Leova

11:00

11:00 – 11:05 Grețu Efrosenia, Presedintele Raionului Leova
11:05 – 11:10 William H. Moser, Ambasadorul SUA în Republica Moldova
11:10 – 11:15 Gheorghe Postica, Viceministru, Ministerul Culturii
11:15 – 11:20 Sandra Fried, Ofițer Superior de Program, Fundația Bill și Melinda Gates, SUA
11:20 – 11:25 Margareta Timofti, Prima Doamnă a Republicii Moldova
11:25 – 11:30 Robert Cronin, Vice Președinte al IREX Washington DC
11:30 – 11:35 Tăierea panglicii
11:35 – 11:45 Demonstrarea echipamentului – Valentina Nașco, Director Biblioteca Publica Leova
11:45 – 11:55 Briefing de presă

 Agenda inaugurării CRF Leova (cu mici schimbări) a inclus nume de rezonanţă publică cuvintele cărora au mare  greutate de decizie. Bună binecuvântare pentru un bun început.

Vera Osoianu


Social

Blog Stats

  • 105.287 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 26 de urmăritori

Niciun eveniment viitor