Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Chișinău

 

Harta Chisinau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIŢIA GEOGRAFICĂ

Municipiul Chişinău este centrul administrativteritorialeconomicştiinţific şicultural al Republicii Moldova. Este aşezat la o margine a pantei de sud-est aPodişului Central al Moldovei, în zona de silvostepă şi străbătut de râul Bâc(afluent de dreapta al Nistrului), cu afluenţii Durleşti şi Bulbocica. Este unul dintre cele mai mari oraşe din Europa Centrală şi de Sud.

Oraşul Chişinău este o localitate în municipiul Chişinău situată la latitudinea 47.0122, longitudinea 28.8605 şi altitudinea de 39 metri faţă de nivelul mării.

 

POPULAŢIA

Municipiul Chişinău – 809 600

Or. Chişinău – 678 200

 STRUCTURA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ

Municipiul Chişinău este format din următoarele sectoare:

 • Sectorul Botanica– cuprinde oraşul Sîngera şi comuna Băcioi.
 • Sectorul Buiucani– cuprinde oraşele Durleşti şi Vatra, precum şi comunele Condriţa, Ghidighici şi Truşeni.
 • Sectorul Centru– cuprinde partea centrală a capitalei şi oraşul Codru.
 • Sectorul Ciocana– cuprinde o parte a Chişinăului, oraşul Vadul lui Vodă, precum şi comunele Bubuieci, Budeşti, Coloniţa, Cruzeşti şi Tohatin.
 • Sectorul Rîşcani– cuprinde oraşul Cricova şi comunele Ciorescu, Grătieşti şi Stăuceni.

       

Adresa:

 1. Chişinău
 2. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 148

 

Director general:  dr. Mariana HARJEVSCHI

Tel.: 022 22 33 60

e-mail: mharjevschi@hasdeu.md , mharjevschi@gmail.com

 

Şef Direcţia Cultură:  Ana Lucia CULEV
Tel. : 022 24 22 78

e-mail: lucia.culev@pmc.md

 SCURT ISTORIC

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” este o instituţie de cultură cu tradiţii de lectură de 138 ani, care face parte din sistemul informaţional naţional şi asigură servicii de informare, de documentare şi de lectură.

 • 19 octombrie 1877 – din iniţiativa Dumei orăşeneşti (Consiliului Municipal) Chişinău şi a Upravei (Primăriei) se deschide Biblioteca Publică a oraşului Chişinău.
 • 1950 – Bibliotecii publice orăşeneşti i se conferă numele de „A. Jdanov”
 • 1976 – crearea sistemului centralizat de biblioteci
 • 1988 – Bibliotecii publice orăşeneşti i se acordă numele lui B.P. Hasdeu, savant şi scriitor
 • 1989 – optimizarea şi modernizarea reţelei: filiale deschise în parteneriat cu România, filiale specializate, filiale pentru copii, filiale pentru adulţi, filiale pentru minorităţi naţionale
 • 1991 –  Biblioteca Centrală orăşenească a primit statut de Bibliotecă Municipală.
 • 1992 – crearea Serviciului Studii şi cercetări
 • 1996 – crearea Centrului de Informare şi Documentare „Chişinău”
 • 1998 – crearea Centrului de Hasdeulogie
 • 2002 – elaborarea primei misiunii, primului seti de valori; apare revista de biblioteconomie şi asistenţă informaţională „BiblioPolis” (prima bibliotecă publică cu o revistă de specialitate)
 • 2003 – elaborarea Normelor aplicate în Biblioteca Muniicpală „B.P. Hasdeu”
 • 2007 – revizuirea viziunii
 • 2008 – elaborează şi publică Strategia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 2008-2017Planul de acţiuni de realizare a Strategiei
 • 2009 – elaborarea Manualului de identitate
 • 2010 – prima bibliotecă cu marca înregistrată.

Logoul reprezintă elementul vizual de identitate care reflectă profilul şi personalitatea BM, creând comunicare vizuală univocă, memorabilitate şi unitatea reţelei

Elemente de identificare:

Nume – Biblioteca Municipală B.P. HASDEU

Simbol grafic – reprezintă o carte stilizată, de culoare roşie cu mai multe nuanţe

Slogan Calea ta spre cunoaştere!

 • 2012 – elaborarea Codului serviciilor
 • 2014 – inaugurarea Sălii de carte în limba engleză, Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, implementarea Serviciului de împrumut al cărților electronice pe eReadere

VIZIUNE

Biblioteca Municipală este instituţia publică indispensabilă fiecărui cetăţean – pentru cunoaştere, dezvoltare, incluziune, capabilă să întărească, prin serviciile şi activităţile sale, sentimentul de apartenenţă comunitară şi să suţină diversitatea culturală a chişinăuienilor.

 

MISIUNE

Printr-o reţea diversă de filiale, Biblioteca Municipală oferă acces liber și echitabil la informaţie, educaţie, idei, opinii, lecturi; încurajează, susţine interesul şi libertatea de a cunoaşte; asigură şi dezvoltă servicii moderne şi necesare dezvoltării chişinăuienilor.

VALORI

Acțiunile noastre demonstrează că noi apreciem şi respectăm:

Utilizatorii şi colegii

Accesibilitatea şi diversitatea

Excelenţa şi calitatea

Parteneriatul şi colaborarea

Schimbarea şi inovaţia

Responsabilitatea şi integritatea

REȚEAUA DE BIBLIOTECI

Reţeaua Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” de 27 de filiale cu diverse specializări cuprinde întreaga hartă a Chișinăului, structura fiind urmă­toa­rea:

Biblioteca Centrală – include Sala de carte în limba germană, Sala de carte în limba engleză, Colecţia „Moş­tenire” (ex-colecţii speciale) şi trei biblioteci-puncte de împrumut (V. Alecsandri,   A. Cosmescu, Gh. Madan)

9 filiale deschise în parteneriat cu biblioteci judeţene din România – „Ștefan cel Mare”, „Alba Iulia”,              „O. Ghibu”, „Maramureș”, „Ovidius”, „Târgoviște”, „Transilvania”, „L. Rebreanu”, „Târgu-Mureș”;

3 biblioteci specializate – Biblioteca de Arte „T. Arghezi”, Centrul Academic Internaţional Eminescu, Biblioteca Publică de Drept;

6 filiale ale minorităţilor naţionale – „I. Mangher”, „L. Ukrainka”, „H. Botev”, „M. Lomonosov”, „M. Ciachir”,     „A. Mickiewicz”;

2 filiale pentru adulţiM. Costin, Codru;

6 filiale pentru copiiTraian, N. Titulescu, A. Russo, M. Drăgan, V. Bielinski, „Al. Donici”;

3 servicii specializateServiciul redacţia revistei „BiblioPolis”, Serviciul editorial; Serviciul resurse umane;

6 departamente – Managementul resurselor infodocumentare; „Memoria Chișinăului”, Dezvoltare și comunicare, Terotehnologie, Tehnologia informației, Studii și cercetări.

 UTILIZAREA BIBLIOTECII (01.01.2016)

Total utilizatori activi – 167 374

Împrumutul total (mii u. m.) – 4 831 954

Vizite (mii) – 1 706 189

Vizite virtuale pe website-ul bibliotecii – 60 072

Vizite virtuale pe bloguri – 800 946

RESURSE INFORMAŢIONALE (01.01.2016)
• Documente electronice: 14 987

 • Tranzacţii de referinţe: 48 549
 • Tranzacţii de instruire: 22 896

SERVICII ȘI FACILITĂȚI

 • acces liber la toate documentele din colecţie;
 • consultarea documentelor în săli amenajate pentru studiu;
 • împrumut de documente în alte formate la domiciliu (e-readere, CD, DVD, video, audio documente);
 • împrumut interbibliotecar (intern şi extern);
 • rezervări de titluri solicitate pentru un anumit timp;
 • rezervări de calculatoare (prin telefon, prin e-mail);
 • prelungirea termenului de împrumut, inclusiv online, prin telefon, e-mail;
 • servicii extramuros: servirea la domiciliu a persoanelor dezavantajate, vizite la spitale, aziluri, case pentru copii;
 • consultarea publicaţiilor electronice pe CD sau DVD;
 • audierea şi vizionarea individuală sau colectivă a discurilor, casetelor, CD-Rom-urilor;
 • programul informaţional Ziua Bibliografiei;
 • asistenţă informaţională in situ şi on-line Întreabă bibliote­carul;
 • cercetări bibliografice tematice, furnizarea de informaţii faptice;
 • realizarea de bibliografii, biobibliografii, e-bibliografii;
 • reviste şi prezentări bibliografice, zile de informare, liste bibliografice în format tradiţional şi electronic;
 • acces la catalogul electronic;
 • consultarea bazelor de date asistenţă în identificarea publi­caţiilor în cataloage şi baze de date;
 • acces la internet;
 • acces la internet prin Wi-Fi;
 • servicii web (Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Digg, Delicious, Pinterest, bloguri);
 • servicii comunitare pe pagina web;
 • educarea culturii informaţiei în vederea utilizării tehnologiilor de regăsire a informaţiilor, resurselor;
 • vizite colective (excursii) în bibliotecă;
 • reuniuni ştiinţifice şi culturale, întâlniri cu personalităţi din diferite domenii;
 • saloane şi expoziţii de carte (tradiţionale şi virtuale);
 • obţinerea gratuită a carnetului de cititor (card electronic) unic valabil pentru cele 28 filiale din reţeaua BM;
 • manifestări culturale online;
 • copierea şi imprimarea materialelor din colecţie;
 • utilizarea calculatorului în scopuri personale;
 • folosirea boxei de restituire a cărţilor, instalată la intrarea exterioară în bibliotecă;
 • oferirea serviciilor în toate filialele în week-end (duminica);
 • servicii de lectură 7/7 zile la Biblioteca Centrală.

Utilizarea serviciilor şi a bunurilor bibliotecii este gratuită.

 ACCES

Accesul la bibliotecă se realizează în baza carnetului de cititor, gratuit, unic şi netransmisibil, ce oferă posibilitatea frecventării oricărei filiale.

Carnetul se obține prezentând buletinul de identitate şi încheind un Acord cu biblioteca. Semnarea Acordului constituie actul juridic, prin care utilizatorul își asumă răspunderile morale, mate­riale privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă.

COLECȚIA

Colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, făcând parte din patrimoniul naţional, constituie peste un milion de documente pe diferite suporturi: cărţi, reviste și ziare, manuscrise, imagini, muzică tipărită, documente audio-video, mărci, cărţi poştale, tablouri, monede, artefacte – numărul cărora se măreşte anual în medie cu 49 000 documente. Similar cu colecţia pe suport de hârtie, colecţia digitală (CD-uri, baze de date online, cărţi şi documente digitizate, site-uri) îmbogăţeşte şi modifică modul de căutare şi de accesare a informaţiei.

Colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, organizată sistematic, pe principii ştiinţifice, cuprinde documente cu caracter enciclopedic şi universal din toate domeniile cunoaşterii, în măsură să satisfacă cerinţele informaţionale, cognitive şi spirituale ale diferitor categorii de populaţie. Ea oferă posibilitatea de a lectura opere clasice şi contemporane, de a face înconjurul lumii, din Portugalia până în Rusia, din India până în America, reflectă istoria şi evoluţia ţărilor, memoria, temperamentul şi gusturile popoarelor etc.

Biblioteca continuă să promoveze o politică de achiziţii patrimoniale, ce permite dezvoltarea colecţiei conform necesi­tăţilor comunităţii chişinăuiene privind: istoria, cultura, etno­grafia şi altă informaţie cu caracter local. Fotografiile, afi­şele, monedele, medaliile, picturile, lucrările grafice, cărţile poştale, timbrele, înregistrările sonore şi video devin şi ele o parte a patrimoniului, constituind colecţii speciale. Acestea sunt organizate pe subiecte tematice (artă, drept, Hasdeu, Chişinău, Uniunea Europeană, M. Eminescu etc.) şi pe principii lingvistice (inclusiv în limbile minorităţilor naţionale).

Biblioteca colectează şi prezervă documentele vechi şi rare, care în mare parte parvin de la colecţionari sau sunt găsite accidental. Amatori şi colecţionari, oameni de ştiinţă şi de cultură, oferind cu generozitate documente excepţionale, au îmbogăţit colecţia patrimonială a bibliotecii. Donaţiile sunt făcute de pro­fesori, ingineri, diplomaţi, scriitori, jurnalişti, biblioteci partenere din România, Rusia, Germania, Bulgaria, Ucraina, Polonia, SUA, Turcia, Israel. Au făcut donaţii şi unele personalităţi ale ştiinţei şi culturii: Alexandru Boldur, Mihai Cimpoi, Zamfira Mihail, Mitzura Arghezi, Ion Şpac, Eugen Doga, Pavel şi Clara Balmuş, Nicolae Romanenco, Ruvim Levin, Aurelia şi Ştefan Lăpuşan, T. Enăchescu, Valeriu Pasat, Teodor Ardelean, Victor Petrescu, Şasa Lupescu etc. Colecţia cărţilor cu autograf (circa 5 000 de exemplare) adaugă valoare atât fondului, cât şi instituţiei bibliotecare.

Colecţiile bibliotecii pot fi identificate în catalogul bibliotecii, iar discuţiile, impresiile pe marginea lor sunt susţinute pe reţelele de socializare.

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ONLINE

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” pune la dispoziţia utili­zatorului variate instrumente de identificare a documentelor şi de promovare a activităţilor care includ:

Twitter https://twitter.com/BMHasdeu (5 conturi)
YouTube 
https://www.youtube.com/user/BibliotecaHasdeu?feature=mhee (21 conturi)
Flickr 
http://www.flickr.com/people/hasdeu/ (15 conturi)
Picasa,
 Calameo

Issuu http://issuu.com/bibliotecahasdeu

SlideShare http://www.slideshare.net/BMHasdeu (3 conturi)
Facebook https://www.facebook.com/BMBpHasdeu; http://www.facebook.com/biblioteca.hasdeu (27 pagini)
Pinterest http://pinterest.com/bmhasdeu/
Linkedin http://www.linkedin.com/company/biblioteca-municipala-b.p.-hasdeu
Delicious https://delicious.com/bibhasdeu
Bloguri: 40

 • e-conţinuturi: Eugen Doga, Iulian FilipMihai Cimpoi, Aureliu Busuioc, Presa basarabeană de la începuturi până în anul 1957, Dimitrie Cantemir, Andreu Burac, Disc teatral în universul: Paulina Zavtoni&Spiru Haret, Ion Bejenaru, Ninela Caranfil, Ianoş Ţurcanu, Alexandru Donos, Leo Butnaru, Petru Cărare, Biblioteca Municipală în presa anilor 2007-2011, Lidia Kulikovski, Transilvania – ţară de dor, Alexandru Gromov, Duiliu Zamfirescu – Diptic, Ucrainenii în Cultura Moldovei, Ion Proca, Aurel Scobioală, Ovidiu, Petru Zadnipru, Catalogul cărţlor cu dedicaţii din colecţia BM, Un om al faptelor: Vasile Şoimaru, Ştefan cel Mare, Ion Dron, Publicaţii Bibliotecii Municipale, Argentina Cupcea-Josu, Vladimir Beşleagă, Chişinăul în pictură, Alexei Mateevici, Eliza Botezatu: Vocaţia cuvântului scris şi rostit, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă. 2002 – 2006, Dobrogea în spaţiul românesc, Dumitru Matcovschi, George Meniuc, Ion Ciocanu, Ion Hadârcă, Nicolae Titulescu, O familie de intelectuali basarabeni: triptic bibliografic (http://hasdeu.md/item-resurse-publicatiile-bm-210/ ) etc.
 • Publicatii digitizate (88)

 ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

La 1 ianuarie 2016 numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori constituie 52, din care conectate la Internet – 52. Numărul de imprimante pentru utilizatori – 5 şi 3 scanere.

 INSTRUMENTE DE INFORMARE:

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” pune la dispoziţia utilizatorului variate instrumente de identificare a documentelor şi de promovare a activităţilor care includ:

 1. Pagina WEBhasdeu.md
 2. Catalogul electronic (OPAC)
 3. Baze de date proprii: Monitorul de Chişinău
 4. Baze de date abonate: EBSCO, MoldLex, Practica judiciară, Sintact, Legislaţia CSI, HeinOnline, Revista Dreptul, Cambridge Journals
 5. Expoziţii (tradiţionale şi online)
 6. Bloguri
 7. Întreab@bibliotecarul
 8. Revista BiblioPolis
 9. Rețele de socializare

ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, LITERARE ȘI CULTURALE

 1. Activități științifice
 2. Simpozioane
 3. Conferințe
 4. Lecții publice
 5. Colocvii
 6. Mese rotunde
 7. Activități cognitiv-creative
 8. Întâlniri cu scriitorii
 9. Lansări de carte
 10. Prezentrăi de carte
 11. Seri literar-artistice
 12. Medalioane literar-artistice
 13. Ore de lectură
 14. Spectacole
 15. Cluburi pe interese
 16. Cenacluri literaqre
 17. Discuții/dezbateri
 18. Concursuri de erudiție, de creație
 19. Ateliere de creație
 • Activități de educare a culturii informației
 1. Zile de informare
 2. Reviste bibliografice
 3. Ziua Bibliografiei
 4. Activități expoziționale (tradiționale și online)
 5. Expoziții de carte
 6. Expoziții de arte plastice
 7. Diverse expoziții (artizanat, numismatică, foto etc.)
 8. Programe permanete de lectură
 9. 1. Chișinăul citește o carte
 10. Ora poveștilor
 11. Lecturile verii
 12. Tabere de lectură
 13. Programe de promovare
 14. Săptămâna Ușilor Deschise
 15. Campanii de promovare
2010 5 983 activităţi 195 102 participanţi
2011 8 116 activităţi 172 119  participanţi
2012 8 128 activităţi 190 126 participanţi
2013 8 702 activități 192 089 participanți
2014 9 296 activități 208 204 participanți
2015 11 143 activități 183 072 participanți

 LOCALIA

Blog Chişinău – oraşul meu

Blog Chișinăul muzical

Decada Chişinău – oraşul meu (anual)

Colecţia Chişinău (carte, filatelie, numismatică, suvenire, obiecte decorative,  on-line Chişinăul delicios)

Ediţii elaborate şi editate: bibliografii, studii, antologii, cataloage, ghiduri, calendare

Bibliografia municipiului Chişinău

Chişinăul din amintire (autor Iurie Colesnic)

Chişinăul şi chişinăuienii (autor Iurie Colesnic)

Chișinău din inima noastră (autor Iurie Colesnic)

Chişinăul în literatură

Chişinăul în pictură (portrete, peisaje)

Creatori de ex-libris basarabeni

Ghidul bibliotecilor din Chişinău

Bibliografii şi Biobibliografii ale personalităţilor chişinăuiene: 106

Proiectul „Biblioteca contează în viaţa ta”

Baza de date „Monitorul de Chişinău”

Istoria Chişinăului în date şi evenimente (anual)

Materiale promoţionale

PROIECTE

Biblioteca contează în viaţa ta!, Biblioteca Publică de Drept, Centrul de Informare Europeană, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”, Catalogul Partajat al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Centrul de Informaţii Economice, In Focus Legal Research, Evaluarea contează: de la date la acţiune, Your right to know: library makes it happen!, Delivering access to legal information to vulnerable people: toward a democratic society, Stop tortura! Educaţia permanentă a utilizatorilor din comunitate, Utilizatorul @ biblioteca, Eminescu electronic, Tabăra de creaţie de vară, Cartea evreiască în Biblioteca „I. Mangher”, Ludoteca, Servicii de bibliotecă pentru persoane dezavantajate: în obiectiv vîrsta a treia, Tabăra de lectruă şi agrement pentru copii din familii vulnerabile din cartierul Buiucani, Teatrul cu păpuşi „Foişorul cu poveşti”, Holocaust – durerea inimilor noastre, Sala de lectura pentru bebeluşi (de la 1 până la 5 ani), Revista pentru copii „Kohavim”, Cartea şi biblioteca în integrarea copiilor cu handicap, Catalogul virtual „Iudaica”, Organizarea Serviciului „Cartea Rară”, Reorganizarea muzeului evreiesc din Moldova, Festivalul Cărţii Evreieşţi, Calendarul datelor memorabile „Evreii în istoria şi cultura universală”, Biblioteca – centru informatizare, Crearea unui centru de instruire a copiilor în reţeaua sistemului de automatizare şi informare a bibliotecilor, Revista pentru copii „Raduga”, Idiş-Centru, Tabăra de creaţie pentru copii (iarnă-vară), Sala de documente audio digitale, Centrul Imformaţional-metodic „Legea şi adolescentul”, Chişinăul juridic online: acces deschis la documentele publice, Library Standsup for Legal Knowledge: Ispiring, Empowering!, Proiectul „Trolleybook”, Proiectul „Vreau să-mi citești”, Proiectul „Bătălia cărților”, Proiectul „Rucsacul de vacanță”

Participare în proiecte: Proiectul naţional „Centrul de instruire continuă a bibliotecarilor”, C@LIMERA, PULMAN, PULMAN-XT, CERTIDOC, PHARE, PUBLICA, LIBECON, Tabăra de vară (Ungheni, Orhei).

 COOPERARE internaţională

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Focşani; Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”  Cluj; Biblioteca Judeţeană Mureş, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca Judeţeană „I. E. Rădulescu” Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană „P. Dulfu” Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud, Fundaţia „Wspolnota Polska” (Polonia).

 PARTENERIATE

Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Comunicarea și teoria Informării, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Consorţiul REM, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport (grădiniţe, şcoli, licee), centre comunitare, asociaţii, spitale, biserici, ONG, edituri, Asociaţia Moldova AID (diaspora moldovenilor din America),  Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ambasada Germaniei în R. Moldova, Societatea ruşilor din R. Moldova, Institutul de Ştiiinţe ale Educaţiei, Uniunea Meşterilor Populari, Departamentul carabinieri al MAI, Armata Naţională, ONG Centrul de Informare, Instruire şi Analiză (CAPTES), Uniunea Scriitorilor din R. Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Muzicienilor, Uniunea Editorilor din Moldova, IREX Moldova, programul Novateca, TIKA, Institutul Confucius „Northwest Normal University”, Centrul de Guvernare Electronică; Centrul de Asistenţă Juridică pentru Apărarea Drepturilor Omului, ONG ASCOR; Fundaţia „Vasiliada”; Centrul de plasament pentru copii cu autism „Atenţie”; Facultatea de arte plastice și design de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Fundaţia de Promovare Socială „Copilul”, Uniunea Veteranilor etc.

 LUCRĂRI ELABORATE

 2013

 1. Anatol Ciocanu. O altfel de biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Alba Iulia” ; concepție : Anatol Ciocanu ; ed. îngr. și sel. : Elena Caldare ; sub red. dr. conf. univ. : Lidia Kulikovski ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; lector : Vlad Pohilă. – Ch., 2013. – 191 p.
 2. Biblioteca „Alba Iulia” – 15 ani de identitate şi imagine în comunitate: ediţie specială dedicată aniversării a 15-a de la fondarea Bibliotecii „Alba Iulia” : sel. articole : Elena Caldare. –, 2013 – 12 p.
 3. Colesnic, Iurie. Chișinăul din inima noastră / Iurie Colesnic ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; lector: Liliana Guțu ; machetare: Valeriu Rusnac. – Ch. : S.n., 2013. – 636 p.
 4. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului / Dumitru Crudu ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : Grafema Libris, 2013. – 83 p.
 5. Elena Tamazlâcaru : / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Alba Iulia” ; alcăt. : Elena Căldare, Elena Tamazlâcaru ; red. : bibliogr. : Claudia Tricolici ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Ch. : Grafema Libris, 2013. – 188 p.
 6. Nicolae Rusu : Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Ovidius” ; alcăt. : Liuba Ciobanu, Elena Butucel ; contribuții : Viorica Moraru ; red. bibliogr. : Margareta Cebotari ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chișinău : S.n., 2013. – 155 p.
 7. Pavel Balmuş sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual : (Exigeze literare completate de o biobibliogr.) / Bibl. Municiplaă „B.P.Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu” ; concepţie şi elab. : Vitalie Răileanu ; coordonator: conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; bibliogr.: Margareta Cebotari ; lector : Valeriu Rață. – Ch. : Grafema Libris, 2013. – 225 p.
 8. Petru Cărare – scriitor nonconformist / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu” ; concepţie, elab. şi antologare : Vitalie Răileanu ; bibliogr. sel. : Margareta Cebotari. – Ch. : Ed. Foxtrot, 2013. – 248 p.
 9. Portret în mişcare: Ion Mărgineanu : Periplu bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Alba Iulia” ; alcăt. : Elena Căldare ; red. bibliogr. : Claudia Tricolici ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Ch. : Foxtrot, 2013. – 175 p.
 10. Rață, Valeriu. Biblioteca Municipală: portret din profil cultural : (Cronici, consemnări și recenzii) / Valeriu Rață ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; ideea proiectului : Vasile Șoimaru ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : S.n., 2013. – 260 p.
 11. Răileanu, Vitalie. În dialog cu Omul – și despre Om : (interviuri şi schiţe de portret) / Vitalie Răileanu ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu” ; ed. îngr. : Lidia Kulikovski ; lector : Gheorghe Chiriță. – Ch. : Grafema Libris, 2013. – 140 p.

 2014

 1. Artista dorurilor noastre – Ninela Caranfil : / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu, Departamentul „Memoria Chişinăului”; Filiala „Transilvania”. – Ch. : Foxtrot, 212 p.
 2. Burlacu, Alexandru. Fascinaţia modelelor : (exegeze literare) / Alexandru Burlacu ; antologator : Vitalie Răileanu ; bibliogr. sel. : Margareta Cebotari. – Iaşi : TipoMoldova, 2014. – 480 p.
 3. Casa Cărții din șoseaua Hâncești: 20 de ani de activitate (1994-2014) / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu, Filiala „Ovidius” ; alcăt. : Ion Borș [et al.] ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chișinău : S. n., 2014 (Tip. „Foxtrot”). – 60 p.
 4. Harjevschi, Mariana. Evoluţia politicilor în Sistemul Naţional al Bibliotecilor din Republica Moldova : autoref. tezei de dr. în științe ale comunicării : 572.02. – Infodocumentare; Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. – Chișinău, 2014. – 30 p.
 5. Liviu Rebreanu – creator de destine: catalog-bibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Jud. Bistrița-Năsăud; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi, Ioan Pintea; coordonator: Lidia Kulikovski; autor: Irina Tutun; red. bibliogr.: Taisia Foiu; lector: Gabriela Bulduma. – Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2014. – 144 p.
 6. Pavlicencu, Sergiu. Cartea unui destin : Exegeze literare, compl. cu o biobibliografie / Sergiu Pavlicencu ; antologator : Vitalie Răileanu ; bibliogr. comentată : Margareta Cebotari. – Iaşi : TipoMoldova, 2014. – 409 p.
 7. Răileanu, Vitalie. Reversul ludic al (dia)criticului / Vitalie Răileanu. – Iaşi : TipoMoldova, 2014. – 190 p.
 8. Solii literaturii. Calendar 2015 / Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu; Biblioteca Ștefan cel Mare. – Ch. : [S. n.], 2014. – 12 p.

 2015

 1. Bilețchi, Nicolae. Romanul și contemporanietatea. Problema constituirii genului românesc / Nicolae Bilețchi ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu” ; responsabil de ed. : Vitalie Răileanu ; bibliogr. selectivă : Margareta Cebotari ; tehnored. : Jana Petrov. – Ed. a II-a rev. și adăug. – Iași : TipoMoldova, 2015. – 272 p.
 2. BiblioPolis : rev. de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Mu­nicipală „B.P. Hasdeu” ; dir. fondator : dr. conf. univ. Lidia Kulikovski ; dir. : Mariana Harjevschi ; red.-şef : Vlad Pohilă. – 2002. – Chișinău : Ed. „Tehnica-Info”, 2015
 3. 56, Nr 1. (Serie nouă).
 1. Vol. 57, Nr 2. (Serie nouă).
 2. Vol. 58, Nr 3. (Serie nouă).
 3. Vol. 59, Nr 4. (Serie nouă).
 4. Vol. 60, Nr 5. (Ed. specială).
 1. Calendarul„Date memorabile ale calendarului evreiesc 2016” : Oameni. Evenimente. Fapte” / Bibl. „Ițic Mangher”. – Chișinău : S. n., 2015. – 66 p.
 2. Clubul poeților desculți… : …scriem alb pe negru… (volum antologic) / antolog. : Vitalie Răileanu, Alexandru Bobu ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu”. – Chișinău : S. n., 2015. – 233 p. : fot.
 3. Crudu, Dumitru. La revedere, tată / Dumitru Crudu ; red. : Teodor Dună. – București : Tracus Arte, 2015. – 51 p.
 4. Crudu, Dumitru. O bătrână de unsprezece ani : Teatru pentru copii / Dumitru Crudu ; il. de Olga Cazacu. – Chișinău : Prut Internațional, 2015. – 24 p. : il.
 5. Crudu, Dumitru. Priviri pe furiș / Dumitru Crudu ; Municipală „B.P. Hasdeu” ; red. : Maria Pilchin. – Chișinău : [S.n.], 2015. – 212 p.
 6. Cu drag de Basarabia – Iurie Colesnic. Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Departamentul Memoria Chișinăului ; ed. îngr. : Mariana Harjevschi ; alcăt. : Lidia Kulikovski, Nadejda Cecoi ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; lector : Valeriu Rață. – Chișinău : S. n., 2015..
 7. Două fenomene ale culturii naţionale:Maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc” : bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala de Arte „Tudor Arghezi” ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi; alcăt. : Angela Olărescu, Natalia Ciorbă ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; coord. : Lidia Kulikovski. – Chişinău : [S. n.], 2015. – 245 p.
 8. Eugen Cioclea în dioptria criticii și studiilor literare / Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu” ; concept, elab., antologare : Vitalie Răileanu, Dumitru Crudu ; coord. : Lidia Kulikovski ; bibliogr. : Margareta Cebotari. – Chișinău : S.n., 2015. – 212 p.
 1. Ion Ciocanu. În marginea şi miezul poeziei, resp. de ediţie Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar; bibliografie selectivă – Margareta Cebotari; tehnoredactare Elena Dereș. Iaşi, TipoMoldova, 2015. – 348 p. – (Opera Omnia). – bibliografie selectivă: 321 tit.
 2.  Ion Vatamanu. Umbre. Poetul şi imperiul (poeme inedite), prefaţă, comentarii, redactare Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar; bibliografie selectivă – Margareta Cebotari; tehnoredactare Liuba Muntean. Iaşi, TipoMoldova, 2015. – 84 p. – (Opera Omnia). – bibliografie selectivă: 202 tit.
 1. Iulian Filip : între cărțile și părțile sale : Cântar prealabil / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Departartamentul dezvoltare și comunicare, Derpartamentul „Memoria Chișinăului” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski și Mariana Harjevschi ; red. bibliogr. : Claudia Tricolici. – Chișinău : S. n., 2015. – 89 p.
 2. În oglindă : [activitatea Salonului de lectură Ceaiul de la ora patru] / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania”. – a 2-a. –Chișinău : Ed. MaxiPrint, 2015. – 50 p.
 3. Lector in Libris: Scriitorii basarabeni despre lectură, carte, bibliotecă: o antologie = Писатели бессарабии о чтении, книге, библиотеке: антология / Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu” ; sel. și trad. în lb. rusă de Ivan Pilchin ; coord. : Lidia Kulikovski ; ed. îngrijită : Mariana Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015. – 296 p.
 1. Mihai Eminescu: Buletin de cercetări eminescologice, valorificare și promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu: Serie nouă Nr 1/2 (10-11) 2015 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Academic Internațional Eminescu ; dir. executiv : Elena Dabija ; col. de red. :  Mariana Harjevschi, Vlad Pohilă, Valeriu Rață et al. – Chișinău, 2015. – 135 p.
 2. Mihai Eminescu: Buletin de cercetări eminescologice, valorificare și promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu: Serie nouă Nr 3/4 (12/13) 2015 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Academic Internațional Eminescu ; dir. executiv : Elena Dabija ; col. de red. :  Mariana Harjevschi, Vlad Pohilă, Valeriu Rață et al. – Chișinău, 2015. – 126 p.
 3. Pilchin, Maria. Poeme pentru Ivan Gogh : poezii / Maria Pilchin. – Pitești : Paralela 45, 2015. – 79 p.
 4. Rață, Valeriu. Frămîntul sufletului meu : (poezii) / Valeriu Rață ; pref. : Iurie Colesnic ; cop. : Valeriu Herța ; graf. : Teodor Buzu ; fot. : Vasile Șoimaru. – Chișinău : [S. n.], 2015. – 232 p.
 5. Răileanu, Vitalie. Poeme pe faleze : versuri / Vitalie Răileanu. – București : Ed. Vinea, 2015.
 6. Serghei Pojar. Cronicarul vieţii muzicale a Moldovei : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „M. Lomonosov” ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; alcăt. : Margarita Scelcikova… ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. – Chişinău : [S. n.], 2015. –  262 p.
 7. Târgoviște – bibliotecă renovată și modernizată / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Târgovişte”. –Chişinău, 2015. –  (In curs de apariție).
 8. Teatrul lui Dumitru Matcovschi / conceptul și sel. : Larisa Ungureanu ; red. bibliogr. : Claudia Tricolici. – Chișinău : UNITEM, 2015. – 126 p.
 9. Timpul l-a scos în cale: Constantin Tănase : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania”, Dep. „Memoria Chișinăului” ; alcăt. : Ludmila Capița ; coord. : Lidia Kulikovski ; contribuții : Parascovia Onciu, Tatiana Donțu [et al.] ; red. bibliogr. : Claudia Tricolici ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015. – 330 p.
 10. Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești: Ion Diordiev : Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Târgoviște” ; alcăt. : Violeta Moraru ; red. bibliogr. : Irina Tutun ; ed. îngr. de Mariana Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015. – 64 p.
 11. Valentina Butnaru: Nici iluzii, nici deziluzii: Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Ovidius” ; alcăt. : Natalia Ghimpu, Liuba Ciobanu ; contribuții : Victoria Cebanu, Viorica Moraru ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015. – 115 p.
 12. Vasile Badiu: Școala unei „surprinzătoare forțe spirituale” : Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Liviu Rebreanu” ; alcăt. : Lina Iftodi ; red. bibliogr. : Claudia Tricolici ; contribuții : Alexandra Badiu, Ana Crețu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chișinău : [S. n.], 2015. – 94 p.
 13. Vlad Pohilă. Elogiul lecturii : editoriale din revista BiblioPolis (2003-2015) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngr. : Mariana Harjevschi ; coord. : Lidia Kulikovski ; lector : Valeriu Rață. – Chișinău : S. n., 2015. – p.
 14. Сара Шпитальник. Четыре жизни: Воспоминания; С книгой по жизни. Сара Шпитальник : Биобиблиогр. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „I. Mangher” ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; alcăt. : Angela Borş. – Chişinău : [S. n.], 2015. – 207 p.

 PREZENȚA ÎN MASS-MEDIA

 • 2010: peste 440 prezențe în presa scrisă și circa 650 în cea audio-vizuală
 • 2011: 480 în mass-media tipărită, 700 – radio, tv
 • 2012: 663 în mass-media tipărită, 430 – radio, tv, peste 700 în spațiul virtual
 • 2013: 545 în mass-media tipărită, 150 la radio, 180 la TV
 • 2014: 426 în mass-media tipărită, 180 la radio, 120 la TV
 • 2015: 438 în mass-media tipărită, 70 la radio, 110 la TV

 

CONCURSURI DE SPECIALITATE ŞI ÎNVINGĂTORI

Ministerul Culturii: Concursul republican „Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate”, Festivalul Cărţii şi Lecturii

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova: Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării ”, Concursul „Cel mai bun bibliotecar al anului”.

Fundaţia Soros-Moldova: Web Top 2002, Web Top 2007

Centrul Acces-Info: Clopotul de bronz

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale: Cea mai bună bibliotecă privind promovarea proprietăţii intelectuale

Salonul Internațional de Carte

Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret

Fundaţia EIFL: concursul Servicii pentru tineri şi copii,

 Lista filialelor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

ADMINISTRAȚIA
Secretariat 22-33-60 Bd. Ştefan cel Mare, 148 I. Marușceac municipala@hasdeu.md
Director general 22-12-31

 

Bd. Ştefan cel Mare, 148 dr. M. Harjevschi mharjevschi@gmail.com mharjevschi@hasdeu.md
Prim-vicedirector

 Lectura Publică

22-11-85

 

Bd. Ştefan cel Mare, 148 E. Butucel butucel.hasdeu@gmail.com
Director adjunct

Dezvoltare. Servicii

27-85-92

 

Bd .Ştefan cel Mare, 148 T. Coşeri

 

tcoseri.hasdeu@gmail.com
Director adjunct

Resurse. Tehnologii

21-27-30 Bd. Ştefan cel Mare, 148 L. Pânzari panza@hasdeu.md
Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari 21-05-74

21-05-76

Bd. Ştefan cel Mare,148 E. Cebotari centrulnationalexcelenta@gmail.com
Filiale de cartier
Biblioteca centrală

 

Sala de lectură germană

21-05-06

22-50-06

22-11-81

Bd. Ştefan  cel Mare, 148 L. Muntean

 

lectura.hasdeu@gmail.com

 

lesehas32@gmail.com lesesaal@hasdeu.md

Transilvania”                        33-11-43 Bd. Mirecea cel Bâtrân, 7 P. Onciu bibliotecatransilvania@gmail.com

http://transilvanialachisinau.blogspot.md/

http://transilvania-copii.blogspot.md/

 O. Ghibu”     23-26-25 Str. N. Iorga, 21 a V. Răileanu onisiforghibubiblioteca@gmail.com

http://onisifor-ghibu.blogspot.md/

 Ovidius”                                72-71-94 Şos. Hânceşti,32 L. Ciobanu bibliotecaovidius@gmail.com

http://bibliotecaovidius.blogspot.md/

 Târgovişte” 74-14-47 Str. I. Creangă, 82/1 L. Gajos filialatargoviste@gmail.com

https://filialatargoviste.wordpress.com/

 Târgu-Mureş” 43-83-55 Bd. Moscovei, 8 C. Şatravca bptirgumures@gmail.com

http://bptirgumures.blogspot.md/

http://spiridus12.blogspot.md/?view=classic

 „Alba Iulia” 58-01-53 Str. Alba Iulia, 202 E. Caldare albaiulia@hasdeu.md

http://bibliotecalbaiulia.blogspot.md/

Maramureş”     24-86-22 Str. Grenoble, 163/5 A. Timuș filialamaramures@gmail.com

https://maramuresfiliala.wordpress.com/

 Ştefan cel Mare” 55-14-83 Str. Decebal, 91 D. Crudu stefancelmare.hasdeu@gmail.com

https://stefancelmarebm.wordpress.com/

 L. Rebreanu” 46-49-44 Str. Socoleni, 9 N. Ghimpu bibliotecarebreanu@gmail.com

http://bibliotecarebreanu.blogspot.md/

Filiale și servicii specializate
Centrul Academic Internațional Eminescu

 

77-14-03 Bd. Dacia, 20 E. Dabija cae@hasdeu.md

http://bibliografiicaie.blogspot.md/

http://centruleminescubm.blogspot.md/

http://orapovesteicaie.blogspot.md/

Biblioteca Publică de Drept

            

27-52-78 Str. Armenească, 42 S. Antufiev biblioteca.pll@gmail.com

drept2011@gmail.com

https://bibliotecapublicadrept.wordpress.com/

Filiala de Arte   T. Arghezi”   

                                              

27-45-75 Str. Grădinilor, 21 A. Vîrlan bibartelor@gmail.com

https://bibliomusic.wordpress.com/

https://biblioart.wordpress.com/

A. Mickiewicz” 72-58-45 Str. Lech Kacjynski 2/1 O. Andreev biblioteca.mickiewicz@gmail.com http://blogpolonistica.blogspot.md/
 M. Lomonosov” 77-84-00 Bd. Dacia ,4 M. Şcelcicova lomonosovka@hasdeu.md

https://lomonosovm.wordpress.com/

 I. Mangher”   

                              

21-33-37

24-12-03

Bd. Eugen Doga, 4 A. Baţmanov

 

biblioteca.mangher@gmail.com

http://ebraika.ru/

http://knafaim.tk/

 L. Ucrainca” 29-52-77 Bd. Columna,171 L. Barbă ucrainca@hasdeu.md

https://bibucraineana.wordpress.com/

 H. Botev” 22-87-52 Bd. Grigore Vieru, 25 A.Olărescu bibliobotev@gmail.com

https://bibliobotev.wordpress.com/

 M. Ciachir” 44-51-76 Str. Florilor, 12/1 A. Vintilă ciachir.hasdeu@gmail.com

https://ciachirhasdeu.wordpress.com/

Filiala adulți
M. Costin 32-57-08 Str. Miron Costin, 15/2 N. Kravciuk costin.hasdeu@gmail.com

https://bibliotecamironcostin.wordpress.com/

Codru 24-90-20 Str. Munceşti, 792/2 L. Dogotari biblioteca.codru2@gmail.com  https://filialacodru.wordpress.com/
Filiale copii
A. Donici” 32-36-00 Str. Studenților,12/3 V.Goldman adonicibiblioteca@gmail.com   https://bibliotecaalexandrudonici.wordpress.com/
M. Drăgan 47-52-54 Str. Maria Drăgan 26/3a L. Odobescu biblioteca.dragan@gmail.com

https://filialamariadragan.wordpress.com/

V. Bielinki 74-92-11 Str. Visarion  Bielinski,59 A. Bălănescu biblioteca.vbelinski@gmail.com

http://bibliotecavbielinski.blogspot.md/

N. Titulescu 55-02-75 Str. Nicolae Titulescu, 49/1 A. Nosatii titulescu.hasdeu.md@gmail.com

http://bibliotecanicolaetitulescu-titulescu.blogspot.md/

Traian 77-05-22 Bd. Traian,  23/1 D. Bortă bibliotecatraian@gmail.com

http://filialatraianhasdeu.blogspot.md/

Al. Russo 33-77-32 Str. Alecu Russo, 22 O. Maiuc russo.hasdeu@gmail.com

http://alecurusso.blogspot.md/

 

 

Lista bibliotecilor din suburbiile municipiului Chișinău

 

Biblioteca Publică Băcioi 38-29-32 s. Băcioi, str. Independenței, 52 G. Ursu
Biblioteca Publică Brăila 42-34-49 s. Brăila, str. Livezilor, 3/4 L. Brăila
Biblioteca Publică Budești 41-88-13 s. Budești, str. Chișinăului, 115 A. Rusnac
Biblioteca Publică Ciorescu 45-62-74 com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 4 A. Silchin
Biblioteca publică Condrița 79-77-21 s. Condrița E. Boico
Biblioteca Publică Costiujeni 79-39-33 or. Codru, str. Costiujeni, 8/2 A.                                 Bodiul
Biblioteca Publică Cricova 45-34-88 or. Cricova, str. Minerilor, 2 T. Larii
Biblioteca Publică Cruzești 41-99-96 s. Cruzești, str. sf.Avraam, 14 S. Bondarciuc
Biblioteca Publică Ghidighici 71-01-35 s.. Ghidighici, str. A. Mateevici, 16 L. Cobzac
Biblioteca publică Goianul Nou 35-11-60 s. Goianul Nou, str. M. Eminescu, 7 S. Ostrovscaia
Biblioteca Publică Grătiești 45-11-00 s. Grătiești, str. V. Alecsandri, 1 A. Ciobanu
Biblioteca Publică  Hulboaca 31-86-40 s. Hulboaca, str. Ștefan cel Mare, 126 E. Tataru
Biblioteca Publică Sângera 41-31-25 or. Sîngera, str. 31 august 1989, 9 A.                  Leuca
Biblioteca Publică Stăuceni 069838488 s. Stăuceni, str. Studenților, 5 L. Nuța
Biblioteca Publică Tohatin 38-75-00 s. Tohatin, str. M. Eminescu, 24 T. Pisari
Biblioteca Publică Trușeni 59-02-30 s. Trușeni, str. 27 august, 10 E. Cîrpa
Biblioteca Publică Vadul lui Vodă 41-63-91 or. Vadul lui Vodă, str. M. Eminescu, 11 T. Gori
Biblioteca Publică Vatra 61-58-18 or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9 N. Doncilă
Biblioteca Publică Văduleni 069693731 s. Văduleni, str. Tineretului, 3 A. Tabarcea

  SITUAŢII  STATISTICE

 

Municipiul  Chişinău: Biblioteci publice
Indici şi indicatori 2013 2014 2015
Total biblioteci 28 28 27
Din care:
– necesită reparaţie capitală 8 8 8
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0
Numărul total de bibliotecari 355 351 353
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 355 351 353
Din ei sunt cu studii:
Superioare 332 323 324
Inclusiv de specialitate 205 193 190
Medii 23 28 29
Inclusiv de specialitate 6 5 5
Fond de carte (mii u.m.) 1132,1 1180,1 1214,7
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 659,9 697,1 736,9
Din care în grafie latină 729,9
Achiziţii (mii u.m.) 42,6 48,6 47,5
Achiziții per capita 0,3 0,3 0,3
Împrumut (mii u.m.) 6937,3 6808,9 4831,9
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 5145,0 5134,7 3467,5
Cititori (utilizatori) activi (mii) 139,1 160,9 167,4
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 35,3 39,5 39,4
Numărul de vizite (mii) 1717,2 1787,1 1706,2
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 659,2 614,5 659,5
Numărul total de biblioteci care deţin computere 28 28 27
Numărul total de computere 260 215 252
Din care conectate la Internet 158 203 226
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 58 54 52
Din care conectate la Internet 54 42 52
Indice mediu de lectură 50,0 42,0 29,0
Indice mediu de circulaţie a fondului 6,1 6,0 4,0
Indice mediu de înnoire a fondului 26,6 24,2 25,6
Indice mediu de dotare:
un locuitor 1,7 1,7 1,8
 un cititor (utilizator), u.m. 8,1 7,3 7,3
o bibliotecă 40,4 42,1 45,0
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
Cititori (utilizatori) 392 458 474
Împrumut (mii u.m) 19,5 19,4 13,7
Vizite (mii u.m.) 4,8 5,1 4,8

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Municipiul Chişinău (sate)

Indici şi indicatori 2013 2014 2015
Total biblioteci 19 19 18
Din care:
– necesită reparaţie capitală 6 6 5
– sunt amplasate în localuri avariate 3 3 1
Numărul total de bibliotecari 25 29 22
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 23 25 18
Din ei sunt cu studii:
Superioare 10 10 8
Inclusiv de specialitate 7 5 6
Medii 15 15 14
Inclusiv de specialitate 6 5 4
Fond de carte 234,6 229,9 227,2
Inclusiv în limba română 142,9 137,9 157,7
Achiziţii 4,8 7,1 2,9
Împrumut 421,1 462,0 406,2
Inclusiv în limba română 279,3 388,1 288,7
Cititori (utilizatori) activi 14,9 14,6 16,9
Inclusiv copii până la 16 ani 4,9 5,2 7,5
Numărul de vizite 177,6 166,6 177,4
Inclusiv copii până la 16 ani 84,1 85,6 72,1
Numărul total de biblioteci care deţin computere 7 14
Numărul total de computere 21 12 59
Din care conectate la Internet 21 12 59
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 18 8 51
Din care conectate la Internet 18 7 51
Indice mediu de lectură 28,2 31,6 24,0
Indice mediu de circulaţie a fondului 1,8 2,0 1,8
Indice mediu de înnoire a fondului 47,7 32,3 78,3
Indice mediu de dotare (publicaţii):
 un cititor (utilizator), u.m. 15,7 15,7 13,4
o bibliotecă 12,3 12,1 12,6
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
 Cititori (utilizatori) 596 584 780
Împrumuturi (mii u.m) 16,8 24,3 18,5
Vizite (mii u.m.) 7,1 6,6 8,1

Actualizat 3.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 82.426 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: