Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Cimișlia

Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Cimişlia

harta-cimislia

Poziţia geografică: Raionul Cimişlia are o suprafaţă totală de 923,69km.Raionul este situat la latitudinea de 46.5286, longitudinea de 28.7773 şi altitudinea de 87 metri faţă de nivelul mării. Este amplasat în regiunea de sud a R.Moldova şi se învecinează: la nord cu raionul Hînceşti şi Ialoveni, la est cu raionul Căuşeni,la sud cu unitatea administrativ- teritorială Găgăuzia şi raionul Basarabeasca,la vest cu raionul Leova; la sud-est are hotar comun cu Ucraina.

Clima este moderat continentală, cu iarnă scurtă şi blîndă şi vară fierbinte. Cantitatea anuală de precipitaţii însumează 490-590mm. Solurile sunt de tip cernoziomuri obişnuite şi carbonate,cu bonitate bună.Condiţiile agroclimaterice sunt favorabile creşterii culturilor agricole.Conform studiului AŞM,,Mediul ambiant: starea şi dinamica”, calitatea factorilor de mediu se prezintă ca un areal cu starea ecologică moderată, indice mediu al activităţii economice ca factor de utilizare a pesticidelor şi îngrăşămintelor minerale,de intensificare a proceselor geologo-geomorfologice.

Suprafaţa totală a fondului funciar este de 92370 ha,inclusive 71101 ha terenuri arabile,9279ha plantaţii multianuale,12951ha massive forestiere,11166ha păşuni,1718ha oglinda apelor,6023ha intravilan şi 6800ha alte terenuri.

Populaţia: 58063

Structura administrativ – teritorială: Oraşul Cimişlia este reşedinţa Regiunii de dezvoltare Sud a Republicii Moldova. În raion funcţionează 23primării,menite să promoveze interesele şi să rezolve problemele colectivităţilor locale. Administraţia publică în unităţile administraţiei publice teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi al descentralizării serviciilor publice, al consultării cetăţenilor în problemele locale.

Reţeaua instituţiilor de cultură numără 74 unităţi: 34 aşezăminte culturale, Şcoala de Arte Cimişlia cu filială la Gura-Galbenei, şcoala muzicală şi muzeul din Selemet, 39 biblioteci publice.

 

  Biblioteca Publică Orășenească “Mihai Eminescu”,  Cimişlia 

biblioteca-cimislia

Str. Constantin Stamati, 26, MD 4101, or. Cimișlia

 

 

 

 

 

 

iulia-spanu

Director Iulia Spînu, BPO Cimișlia

 

Golovatîi Stepan , Şef Secţie Cultură,Tineret şi Sport Cimișlia Tel. : 024122648 e-mail: culturacimislia@mail.ru

Golovatîi Stepan , Şef Secţie Cultură,Tineret şi Sport Cimișlia
Tel. : 024122648
e-mail: culturacimislia@mail.ru

 

Grădinaru Larisa, Specialist principal în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci Cimișlia Tel: 024126276 e-mail:culturacimislia@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

Orar de funcţionare a BPO ,,M. Eminescu”, Cimișlia

Luni-Vineri   8.00-17.00

Sîmbătă- zi fără program

Duminică       9.00-15.00

Scurt istoric:

Biblioteca  Publică  Orăşenească a fost fondată în 1950. Neavînd un local specializat a fost amplasată în mai multe locuri. Clădire  actuală a fost dată în folosinţă in 1967. Localul are 2 nivele şi un subsol. La nivelul doi se află biblioteca orăşenească. În urma unui demers întreprins de directorul bibliotecii, d-na Zinovia Chireziu,Bibliotecii  i s-a conferit numele ,,M.Eminescu,,în 2002. Biblioteca deţine o colecţie de  67.852exemplare.Promovarea lecturii se efectuează  prin  intermediul diferitor  programe.(Zilelor  Creangă,Săptămîna lecturii şi a cărţii pentru  copiii, Ziua Cunoştinţelor, Sărbătorii,,Limba Noastră’’,Concursului  literar,,La Izvoarele Înţelepciunii’’s.a. Funcţionarea eficientă a bibliotecii este asigurată de  7,25 unităţi—bibliotecare, care acţionează rapid la îmbunătăţirea serviciilor către utilizatori.

Reţeaua de biblioteci

În raionul  Cimişlia  activează  39  de biblioteci .În cadrul bibliotecilor publice,anual sunt organizate concursuri de creaţii proprii,serate literar-muzicale şi săptămîni ale cărţii pentru copii cu recitaluri de poezii.

 Utilizarea bibliotecilor:

Total utilizatori activi –  8,5

Împrumutul total (mii u. m.) –226,1

Vizite (mii) – 117,6

din care virtuale –

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

        Acces la baze de date:

Site-uri, bloguri:

http://bibliotecapublicacimişlia.blogspot.com/

Manifestări cultural- ştiinţifice

-,,Au dat mîna sus în ceruri :Eminescu şi  Vieru’’

-,,Dumitru  Matcovschi- drum poetic prin timp”.

-,,În împărăţia lui Guguţă şi Ciuboţel’’.

-,,De pe această planetă nu avem unde fugi,trebuie s-o păstrăm curată’’

-,,Fără Eminescu n-ar fi poezie’’.

-,, Tineretul poate schimba lumea”.

-,, Coloana infinită a graiului matern”.

-,, Bibliotecarul mediatorul în lumea  tehnologiilor  informaţionale”.

-,,Nicolae  Iorga-promotor al culturii româneşti,,.

-,,Ion  Creangă-Homer  al  nostru.,,

 Istoria  locală:

 Ore de istorie locală:

Lansarea albumului:,,Raionul Cimişlia”,alcăt.Ignat Vasilache,2013.Acest album este cartea de vizită a raionului Cimişlia,apărut după declararea Independenţei R.Moldova.

,,File de legendă şi istorie a or.Cimişlia”

,,Cu cetăţenii de onoare  se mîndreşte or.Cimişlia”.

,,Selemet- satul care vrea să înflorească”.

,,Cîntec,joc şi voie bună ca la noi în satul Hîrtop.,,

,,Ciucur-Mingir : de la legendă-la realitate’’

,,La Selemet, de cînd se ştiu, oamenii au fost harnici şi iubitori de frumos”.

         Expoziţie de carte:

„Mira Voinu- ca o vioară aprinsă.’’

,,Nicolae Dabija-la ceas aniversar.

,,Vernisarea expoziţiei lui Alexandru Bulat la Casa  Limbii române din or.Chişinău”.

,,Calvarul deportărilor”.

 

 • Adunăm materiale din istoria raionului Cimişlia:

                     Istoria orală:

,,Legenda  Cimişliei  povestită  de  bătrîni’’.

,,Personalităţi  din negura de vremi… Dm.Hristov,Igor Cernei,Ion  Creţu,Liuba Dimitriu…”

,,Ei  sunt  mîndria zilelor  de azi:N.Dabija,Iurie  Ciobanu,Iurie Leancă,Gh.Postovanu,V.Hristov,D.Olărescu,V.Delinschi,N.Caranfil, ş.a.”

 • Discuţii:
 • ,,Stema şi drapelul raionului Cimişlia”
 • ,,Băştinaşii raionului Cimişlia participanţi la războiul din Afganistan.’’
 • ,, Înveşniciţi în memorie”- monument în memoria participanţilor la lichidarea catastrofei de la Cernobîl.
 •  Victorine:

,, Repere ale Memoriei’’.

,,Ce ştiţi  despre Cetăţenii  de Onoare ai or.Cimişlia:Ninela Caranfil,Nicolae Dabija,V.Hristov,V.Corlăteanu,Lidia Constantinescu,Pavel  Gheorghe,Mircea  Cosma,Pavel  Alexandreanu,Iurie  Leancă,Dumitru  Hristov,Stelian  Manolescu?’’

 

 • Excursii :
 • ,,Mănăstirea Zloţi : trecut,prezent şi viitor’’.
 • ,,Descoperire arheologică de unicat: Un centru de olărie dacic din epoca romană la Sagaidacul ’’

 

 • Serate cu tematică locală :
 • ,,Cimişlia-oraş european’’- De vorbă cu prim-ministrul Republicii Moldova,d-nul Iurie  Leancă.
 • Popularitatea memorialului naţional,,Mihai Timotin”de lupte libere,în ascensiune.

 

Concursul „Personalităţi marcante ale raionului Cimişlia”:

Iurie Leancă, Fraţii  Rusu, Gh.Şalaru,Valentin Delinschi, Dumitru Olărescu,Ninela Caranfil,Nicolae Dabija, A.Vacarciuc, Valeriu  Corlăteanu, Victor Hristov, Andrei  Gurin.

 Participarea  utilizatorilor  la concursuri  raionale:

  Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii” ,,,Florii-2014”,,,Concursul  tinerilor poeţi cimişlieni- ediţia a VI.’’

            Concurs  republican :

 • „La izvoarele înţelepciunii”

                     

Parteneriate. Proiecte. Cooperare  transfrontalieră

De  aproape  două decenii continuă cu succes colaborarea în domeniul administraţiei locale,în domeniul socio-cultural şi istoric,între judeţul Prahova din România şi raionul Cimişlia.Printre rezultatele acestor colaborări pot fi menţionate diverse vizite de studiu,schimburi de experienţă,diferite donaţii,deschiderea în raion a unor filiale de biblioteci de carte românească ale Bibliotecii  Judeţene,,N.Iorga,,din Ploieşti şi organizarea unor prelegeri pentru elevi cu diferite tematici de istorie şi cultură naţională.Biblioteca,,M.Eminescu,, întreţine relaţii de colaborare cu Biblioteca Judeţeană,,N.Iorga,,din or.Ploieşti,judeţul Prahova.În condiţiile actuale  relaţiile de colaborare  contribuie la complectarea  colecţiilor prin donaţii.Colaborarea cu biblioteca,,N.Iorga,,di n România se bazează pe schimbul de experienţă,acţiuni culturale  organizate  şi petrecute  împreună ,donaţii de carte.După decesul d-lui N.Boaru,acţiunile de culturalizare şi promovare a valorilor naţionale  le continuă noul director,şi anume  d-na Mihaela  Radu.În  ajunul  sărbătorilor  de iarnă  Biblioteca  PO,,M.Eminescu’’ din or.Cimişlia  s-a bucurat de o bogată donaţie de carte oferită cu generozitate de către M.Radu,directoarea  Bibliotecii ,,N.Iorga’’ din Ploieşti,judeţul  Prahova,România,şi Ileana Vasile,şefa  serviciului  împrumut de cărţi copiilor de la aceeaşi instituţie culturală.Delegaţia de peste Prut a venit la Cimişlia cu o ofertă din 200 de exemplare de carte destinate elevilor din clasele inferioare.

În baza unei decizii a autorităţilor publice locale,Filiala de carte românească a fost modernizată .Instituţia în cauză a fost vizitată  de către Mircea Cosma,preşedintele Consiliului Judeţean  Prahova,care a manifestat un interes aparte faţă de lucrările  efectuate deja şi a promis toată susţinerea financiară necesară pentru modernizarea  acestei  filiale.S-a vorbit  despre contribuţia deplină a Consiliului Judeţean Prahova la  confecţionarea unor  rafturi speciale pentru cărţi după modelul celor din România,la procurarea meselor şi altui mobilier,la înzestrarea cu mijloace electronice  moderne etc.

    Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion.

  Biblioteca publică în mass-media locală: ,,O  vizită de neuitat a copiilor  în Templul Cărţii’’,,Cultura şi Eminescu,uniţi  într-o  sărbătoare  naţională ‚’,,Omagiu adus lui M.Eminescu’’, ,,Ediţia a VI-a  a conursului tinerilor poeţi  cimişlieni’’, ,,În Ziua limbii române, cimişlienii  l-au omagiat pe Dumitru  Matcovschi’’, ,,Loretta  Handrabura a donat un lot de carte românească bibliotecii din oraşul Cimişlia ‚’,  ,,Două manifestări  importante la  Biblioteca  Publică,,Mihai  Eminescu’’, ,,O nouă donaţie de carte românească, la Cimişlia’’ş.a…

                  Lista lucrătorilor bibliotecilor publice din raionului Cimişlia

 

Localitatea Numele,prenumele Funcţia Telefon e-mail
1. Cimişlia, BPO Iulia Spînu Director 079616840
 2. Cimişlia 024122455
 3. Cimişlia filial. Şefa bibliotecii 024124414
 1. Bogdanovca                   Codreanu Lilia           Şefa bibliotecii     024132263
 5. Dimitrovca Cevdari Vasilii Şef bibliotecii 024173206
 6. Albina Calineac Valentina Şefa bibliotecii 024136271
 7. Fetiţa Vrabie Galina Şefa bibliotecii 024146024
 8. Mereni Pleşca Maria Şefa bibliotecii 024153225
 9. Batîr Harti Lilia Şefa bibliotecii
 10. Batîr copii Fiodorov Alina Şefa bibliotecii 024159383
 11. Cenac Goncearenco Elena Sefa bibliotecii 024138305
12 Ciucur-Mingir Musteaţă Victor Sef bibliotecii 024130293
13 Codreni Demian Agrepina Sefa bibliotecii 024193702
14 Zloti Caraman Lidia Sefa bibliotecii 024193602
15 Ecaterinovca Haruta Valentina Sefa bibliotecii 024131228
16 Coştangalia Gotnog Maria Sefa bibliotecii 024175241
17 Gradişte Tataru Alexandra Sefa bibliotecii 024178287
18 Iurievca Vulpe Iraida Sefa bibliotecii 024177255
19 Gura-Galbenă Stînă Ioana Sefa bibliotecii 024146544
20 Gura-Galbenă cop. Stînă Ioana Sefa bibliotecii –––-
21 Hîrtop Popuşoi Alina Sefa bibliotecii 024137435
22 Ialpug Lazari Svetlana Sefa bibliotecii 024192971
23 Marenfeld Garabadji Liuba Sefa bibliotecii ––––
24 Ivanovca -Nouă Aculova Maria Sefa bibliotecii ––––
25 Lipoveni Turcanu Constantin Sefa bibliotecii –––
26 Munteni Petrachi M. Şefa bibliotecii –––-
27 Javgur Bejan Galina Şefa bibliotecii 024133313
28 Maximeni Ciobanu Liuba Şefabibliotecii 024158292
29 Mihailovca 1 Pasat Liuba Şefa bibliotecii 024144309
30 Mihailovca 2 Eni Nina Şefa bibliotecii 024144336
31 Porumbrei Aculova Iulia Şefa bibliotecii 068812494
32 Sagaidac Munteanu Elena Şefa bibliotecii 024135299
33 Satul – Nou Ciobanu Raisa Şefa bibliotecii 024154238
34 Selemet Pelevan Svetlana Şefa bibliotecii 024139060
35 Selemet cop Pelevan Svetlana Şefa bibliotecii 078468383
36 Suric Ghenciu Nina Şefa bibliotecii 024152238
37 Topal Babin Pavel Şefa bibliotecii 024174236069342570
38 Troiţcoe Cemortan Cristina Şefa bibliotecii 024150236078715537
39 Valea – Perjei Cunceva Maria Şefa bibliotecii 024134225

Situaţii Statistice

 

Raionul Cimişlia: Biblioteci publice  
Indici şi indicatori 2013 2014
Total biblioteci din care: 39 39
– necesită reparaţie capitală—                 biblioteci p/u copiii 54 34
– sunt amplasate în localuri avariate
Numărul total de bibliotecari 45 45
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 38,25 38.25
    Din ei sunt cu studii:Superioare 4514 4514
Inclusiv de specialitate 9 9
Medii 31 31
Inclusiv de specialitate 16 16
Fond de carte (mii u.m.) 288,3 287.7
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 133,5 134.3
Din care cu grafie latină 130,2 132.9
Achiziţii (mii u.m.) 4,7 4.0
Achiziţii per capita 0,09 0.08
Împrumut (mii u.m.) 226,1 233.4
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 147,5 150.7
Cititori (utilizatori) activi (mii) 8,5 7.8
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 79,8 5.0
Numărul de vizite (mii) 102,3 110.3
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 64,7 69.1
Numărul total de biblioteci care deţin computere 4 5
Numărul total de computere 5 11
Din care conectate la Internet 5 11
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 2 5
Din care conectate la Internet 5
Indice mediu de lectură 25 19.5
Indice mediu de circulaţie a fondului 0,7 0.8
Indice mediu de înnoire a fondului 0,7 0.8
Indici mediu de dotare (publicatii)
– un locuitor 5 0.05
– un cititor (utilizator), u.m. 33,9 34
– o bibliotecăVolumul muncii pentru un bibliotecar: 7,440ore 7.3740ore
– Cititori (utilizatori) 218 133
– Împrumuturi (mii u.m) 5,7 215.1
– Vizite (mii u.m.) 3,1 110.3

 

                                                                                                              Actualizat 12.06.2015               

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 86.323 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: