Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Nisporeni

 

Poziţia geografică:    Format la 11 noiembrie 1940, aşezat la 70 km de Chişinău,  cu suprafaţa  totală de    629,01 km 2, raionul Nisporeni este situat în partea de vest, în zona codrilor, în cadrul podişului Moldovei centrale. La nord se învecinează cu raionul Călăraşi, la sud cu raionul  Hînceşti, la est cu raionul Străşeni, la vest cu raionul Ungheni şi se mărgineşte cu râul Prut, care prezintă  şi ca  hotar dintre România şi    Republica Moldova.

Populaţia: Populaţia raionului Nisporeni constituie 63969 locuitori, din care: moldoveni (români)- 97,2 %, alte naţionalităţi 2,8%, densitatea 78,7 persoane /km2.

 Structura administrativ – teritorială: Raionul Nisporeni are în total 39 de localităţi, inclusiv  Nisporeni – oraş reşedinţă, 22 de comune şi 16 sate. În structura teritorial-administrativă sunt 23 primării.

Biblioteca Publică Raională Nisporeni:                               

ANUL FONDĂRII –  1945

Adresa: 6401, or.Nisporeni, str.Livezilor 1;

tel.: 0264- 22348

E-mail: bprnispor@gmail.com; bprnispor@mail.md

Directorul Bibliotecii Raionale Nisporeni:

Elizaveta Tîmbur

mob: 079369504

Şef secție cultură:

Andronache Aurelia                                                  
Tel.: 0-264-24403

mob.:069689890

Specialist în probleme muzee,patrimoniu, biblioteci:

Tatiana Ruzumici                                                         
Tel.: 0-264-23711

E-mail:  tatianaruzumici@mail.md

Orar de funcţionare a BPR Nisporeni:

Duminică – vineri:  8:00-19:00,

Sâmbătă – fără program.

SCURT ISTORIC.

              “Bibliotecile sunt memoria omenirii”   /A.HERZEN/

Bibliotecile din localităţile raionului Nisporeni au cunoscut aceleaşi etape de evoluţie în istoria lor ca şi multe alte din Republica Moldova.

Prima noţiune de “bibliotecă de masă ( massovaia)” în raion, a apărut îndată după război, în anul 1945, când din donaţiile locuitorilor şi a foştilor militari, stabiliţi cu traiul în localitate,   s-a  înfiripat biblioteca publică din Nisporeni.

Iniţial, ea a fost amplasată în Casa Naţională ( construită în anii 1926-1932) într-un local de 30 m2, apoi transferată într-o  casă a unui fost deportat. Personalul bibliotecii era compus din 2 unităţi: şefa bibliotecii, Poleacova Elena( soţia unui militar, care a condus biblioteca  până în 1959) şi dereticătoarea.

În următorii ani, în raion, au fost deschise  biblioteci  şi în alte localităţi din raion şi biblioteca din Nisporeni a devenit raională care  deserveşte, în exclusivitate pe parcursul anilor, cititorii de la vârsta de 15 ani în sus. Fondul de publicaţii al  bibliotecilor  la finele anului 1946  constituia  7567 ex. Poate cifra de 526 cititori (anume atâţea erau “ cuprinşi cu cititul”  atunci) pare astăzi foarte mizeră, dar luând în consideraţie condiţiile grele în care activau bibliotecarii, munca lor din acele timpuri ne inspiră compasiune şi respect.  În anul 1950, în raion, se numărau deja 10 biblioteci( iclusiv  1 pentru copii ). Cu scopul de a consolida baza tehnico-materială, din anul 1960 un şir de biblioteci săteşti sunt transferate la întreţinerea  colhozurilor, dar această practică nu s-a adeverit şi în scurt timp au fost transferate cu gestiunea înapoi la stat.

Biblioteca Raională în anul 1962 este transferată cu sediul în actuala clădire ( prima  fostă grădiniţă)  cu un spaţiu total de 195 m2  şi un personal de 4unităţi, şef fiind  timp de 13 ani  Grişa Valentin.

În conformitate  cu reorganizarea adminstrativ- teritorială (raionul  Nisporeni intră în componenţa raionului Călăraşi),  în perioada anilor 1963-1967, biblioteca  este denumită  bibliotecă orăşenească.

O nouă etapă de dezvoltare în istoria bibliotecilor din raionul Nisporeni, a început în anul 1976, când conform Ordinului Ministerului Culturii al RSSM  Nr.305 din 28.07.1976 s-a  înfăptuit centralizarea. Bază centrală a devenit biblioteca raională, iar bibliotecile săteşti – filiale ale ei. Se alcătuieşte un  program şi un raport unic  de activitate, se studiază şi se implementează clasificarea biblioteco-bibliografică, recomandată de Moscova, şi toate documentele din fonduri se trec la această clasificare.

Centralizarea bibliotecilor, precum şi a mijloacelor lor financiare, a dus la o dezvoltare avantajoasă a instituţiilor: s-au achiziţionat multe publicaţii noi, mai ales din domeniul  social-politic; s-a îmbunătăţit baza tehnico-materială, au fost angajaţi mulţi bibliotecari profesionişti.În acest context, s-a schimbat şi structura bibliotecii centrale: au fost organizate 4 secţii-servicii: asistenţă metodologică, relaţii cu publicul, fonduri( evidenţă, completare, prelucrare), informativ-bibliografic. Biblioteca dispunea şi de o bibliotecă-automobil care servea sectoarele de producere din economia naţională, precum şi instituţiile şi organizaţiile care se situau la depărtare de bibliotecă. Erau centralizate : evidenţa şi controlul activităţii, personalul şi retribuirea muncii, plata mărfurilor şi serviciilor, achiziţiile de publicaţii şi a mijloacelor fixe, repararea edificiilor. Sistemul dispunea de: 55 biblioteci ( 14 pentru copii), cu un personal de 68 bibliotecari,  fond de publicaţii de 312.4 mii exemplare, 36.7 mii cititori  şi un împrumut de  559.8 mii documente.

Începând cu anul 1991, în urma descentralizării sistemelor de biblioteci conform Ordinului Nr. 219 din 10 octombrie 1991, Sistemul Naţional de biblioteci al R.Moldova prevede modificări principiale în structura, dirijarea şi finanţarea bibliotecilor, completarea colecţiilor, formarea profesională a cadrelor.  În baza modulului strategic au fost elaborate un şir de acte, punerea în aplicare a cărora au contribuit la realizarea practică a reformei bibliotecare.

Bibliotecile din raion s-au reorganizat în modul următor: bibliotecii raionale i se  atribuie iarăşi denumirea de Bibliotecă publică orăşenească ( în perioada existenţei judeţului Ungheni  1999-2003 care o poartă până în 2003), păstrându-i-se funcţia metodică  pentru bibliotecile din raion şi din sectorul Nisporeni. Bibliotecile săteşti, numite biblioteci publice, s-au separat de biblioteca orăşenească ( fosta  raională) şi  sunt gestionate în continuare de administraţia publică  locală( primării). Bibliotecile încep să implementeze noi forme şi metode de activitate; modifică şi introduc noi  termeni profesionali; folosesc Standardele Internaţionale şi Clasificarea Zecimală Universală, ş.a.

Din anul 2003 biblioteca orăşenească devine Bibliotecă Raională, instituţie publică unică în subordinea Consiliului Raional Nisporeni, cu următoarele subdiviziuni: serviciul fonduri, serviciul relaţii cu publicul cu oficiul de servire a tineretului, serviciul consultativ-metodic, serviciul informativ-bibliografic care pun la dispoziţia cetăţenilor din oraş şi raion colecţii şi informaţii din toate domeniile cunoaşterii umane, prezentându-se ca o instituţie de cultură şi educaţie de prim rang.

Instituţie cu rol fundamental în societatea cunoaşterii , biblioteca şi-a stabilit şi îndeplinit strategii care au urmărit: să asigure accesul la toate tipurile de informaţii; să ofere adulţilor posibilităţi de instruire permanentă; să iniţieze utilizatorii în folosirea tehnologiilor informaţionale; să le permită accesul la calculatoare; să sprijine menţinerea identităţii şi activităţilor culturale în cadrul comunităţii.

Orientarea spre utilizator al serviciului bibliotecar, manifestată în ultimii ani, a presupus un schimb între cele  două părţi: utilizatorul – cel care şi-a exprimat dorinţele, necesităţile, intenţiile sale de informare şi documentare, lectură şi Biblioteca Publică Raională Nisporeni care este obligată să satisfacă aceste cerinţe, să anticipeze aşteptările interlocuitorului său. Astfel, relaţia bibliotecă publică – utilizator a devenit una “personalizată”, bazată pe parteneriat şi reguli impuse  de o cooperare mutuală.

În scopul documentării  şi informării, utilizatorii se folosesc de cataloagele alfabetic şi sistematic, fişierele “Letopiseţul or.Nisporeni”, “Personalia”, “Legile R.Moldova”, “Periodica”, precum şi de Buletinul semestrial “Intrări noi”, de fondul de referinţă al bibliotecii.

O realizare exepţională a unor biblioteci publice din raion în anii 2003 – 2005 a fost obţinerea granturilor în baza proiectelor elaborate în cadrul Programului Informaţional “Dezvoltarea colecţiilor de biblioteci”, sprijinit financiar de Fundaţia Soros-Moldova. Din calendarul activităţilor,  realizate cu succes, intrate în istoria bibliotecii fac parte:

 • Simpozionul ştiinţific “Omagiu scriitorului pământean Grigore Adam(1996);
 • “O floare pentru Maria Drăgan” –lansarea bibliografiei “Maria Drăgan” la Muzeul Naţional de istorie a Moldovei (1997) ;
 • “Alecsandriana” – un ciclu de manifestări, prilejuite de aniversarile de 180-190 ani de la naşterea scriitorului clasic Vasile  Alecsandri ( 2001,2011);
 • Festivalul Cărţii  şi Lecturii pentru Tineret ( 2003);
 • Concursul raional” Topul Bibliotecarilor” (2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013,2014),
 • Întâlnirea cu scriitorul pământean Dumitru Mămăligă  şi lansarea cărţilor lui ”Între lună şi soare”,”Margine de orizont”, “Eminescu şi Veronica”, “Mozart-geniu uimitor”, “Ce-o fi vorbit oare Eminescu şi Creangă?”, “ Bogata şi neînfricata Dacie” ( 2007),
 • Conferinţa ştiinţifică “Nicolae Milescu-Spătaru – personalitate istorică şi culturală a neamului nostru”( 2008),
 • Ziua profesională a Bibliotecarului (2001-2014),
 • Zilele Dreptului de Ști ( 2004-2014),
 • Săptămâna Tineretului( anual) , ș.a.

Directorii Bibliotecii Publice Raionale:

 • Valentin Grişa 1959-1972;
 • Procop Ciloci 1972-1973;
 • Elizaveta Tîmbur 1973-1980;
 • Grigore Drăgan 1980-1983;
 • Ecaterina Botnari 1983-1986;
 • Elizaveta Tîmbur 1986 până în prezent.

În perioada 2006-2011, graţie sprijinului acordat de Consiliului raional, Secţia cultură şi turism Nisporeni,  activitatea bibliotecii raionale  a fost marcată de reparaţia capitală a edificiului şi de îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a ei: s-au înfăptuit lucrările   de conectare la gaze naturale,  au fost schimbate ferestrele, uşile, podelele, reţeaua electrică; sistemul de pază  şi de securitate antiincendiară; s-a construit grupul sanitar, conectat la apeduct şi canalizare; a  fost renovat  tavanul, acoperişul. Au fost achiziţionate 34 rafturi noi, 2 mese, 7 dulapuri, jaluzele la toate ferestrele, covoare, 13 calculatoare, 2 aparate xerox,1 fax, 1 frigider.

Distincţiile B.P.R. Nisporeni:

1990 – Diploma de onoare a Comitetului pentru cultură şi educaţie al judeţului Vaslui-România pentru colaborare şi prietenie între neamuri.

2002– Diplomă  Direcţiei Cultură şi Bibliotecii publice judeţene “D.Cantemir” Ungheni pentru conferirea “Cel mai unit şi organizat colectiv al bibliotecii”.

2003-Diploma Direcţiei Cultură judeţene Ungheni “Pentru rezultate frumoase, obţinute în activitatea bibliotecii în 2002”.

2006– Diploma şi premiul special  al AGEPI “ Pentru participare activă  la Concursul republican “Biblioteca publică – partener în promovarea Proprietăţii Intelectuale”,

2008– Diploma şi premiul bănesc AGEPI” Pentru participare activă la Concursul republican – “Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţia a II-a.

2009-Diploma de Onoare a Ministerului Culturii şi Turismului al R.Moldova pentru cel mai bun indicator de performanţă la achiziţia de publicaţii.

2010-Diploma Secţiei Cultură Nisporeni pentru locul II în cadrul etapei raionale a Concursului republican “Promovarea bibliotecii publice în comunitate”

2010-Diploma AGEPI ” Pentru participare activă la Concursul republican “Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţia a III-a”.

2012-Diploma Consiliului raional Nisporeni “Pentru cea mai reprezentativă Bibliotecă Publică din raion”.

2012-Testimoniu de Laureat al FNCL, ed. II-a.

2013-Diploma cu menţiune specială a juriului pentru participarea la Concursul „Biblioteca-partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ed. a IV-a.

 DIN  ISTORIA  BIBLIOTECILOR  PUBLICE  DIN  RAION:

 •  Participarea şi colaborarea bibliotecarilor la alcătuirea şi editarea unor monografii privitor la istoria satelor,comunelor din raion şi  oraşului  Nisporeni:   

Savcenco S., G.Triboi„Crâmpee din istoria satului Cioreşti”, 2007(Cioreşti), Chitoroagă I.”Cristeştii din codrii Moldovei”, 2010( Cristeşti), Nichifor L. , Nichifor A., Stăvilă V. „Grozeşti”, 2003( Grozeşti), Langa A., Şafranschi- Chitoroagă Z. „Mileştii Mari. O istorie deschisă” 2010(Mileşti), Ţopa T. „Două sate înfrăţite” ( Vărzăreşti şi Şendreni), 2004(Vărzăreşti), Ţopa T., Darie N. „Zberoaia de pe apa Prutului”, 2011( Zberoaia), Guţuţui V., Miron V.”Nisporeni”.Ghid turistic, 2010 ( B.P.R.), Stefanov N, Stefanov R. „Nisporeni”, 2012( B.P.R.).

Biblioteca din com. Boldureşti ( Popa Feodora) a contribuit  cu  materiale  şi exponate la fondarea Muzeului local de istorie şi etnografie , îndeosebi la amenajarea  colţişorului „Boldureşti – Plai de Vis”. Este coautoare la monografia „ Boldureşti” , compartimentul „Tradiţii etnofolclorice”.

       Un şir de manifestări literar-culturale  sub genericul “Feciorii tăi – strămoşească glie” – personalitati care au marcat istoria raionului Nisporeni”.

Pe parcursul anilor au fost organizate festivaluri, serate comemorative, întâlniri, prezentări,  informaţii, simpozioane, expoziţii, lansări de carte , au fost date publicităţii materiale în mas-media locală , alcătuite fişiere şi editate  bibliografii dedicate personalităţilor notorii ale raionului nostru ca :

 • Grigore Adam – scriitor în perioada postbelică, Bălăneşti;
 • Grigore  Adam –  pedagog , interpret la frunză, Nisporeni;
 • Vasile Amarfii – dirijor de fanfară, Nisporeni;
 • Mihail Andriescu – scriitor din perioada postbelică, Zberoaia;
 • Mariana Bahnaru- artistă, prezentatoare RM, Vânători;
 • Ecaterina Balan – artistă, prezentatoare TVM, Vărzăreşti;
 • Valeriu Bojoga – scriitor, Cioreşti;
 • Igor Bour – sportiv, maestru în sport la haltere, Nisporeni;
 • Ion Caragia – sportiv, maestru în sport la trambulină, Nisporeni;
 • Nicolae Caragia – interpret, compozitor, Nisporeni;
 • Tudor Cataraga – artist plastic, sculptor, Selişte;
 • Boris Cazacu – lingvist în perioada postbelică, Zberoaia;
 • Tudor Chiriac – compozitor, Ciuciuleni ( fost în raionul Nisporeni);
 • Mihai Curagău – actor , Bălăneşti;
 • Grigore Drăgan – scriitor, epigramist, Nisporeni;
 • Maria Drăgan – artistă, interpretă de muzică populară, Bălăureşti;
 • Constantin Dragomir – scriitor , Marinici;
 • Nina Ermurachi – artistă , Vânători;
 • Zinaida Izbaş – jurnalistă,  scriitoare, Marinici;
 • Dumitru Mămăligă – scriitor, publicist, Bălăureşti;
  Ion Negură – artist, profesor universitar, Nisporeni;
 • Ştefan Petrachi – artist, Vânători;
 • Sergiu Puică – artist plastic, pictor, Selişte;
 • Maria Stoianov – artistă, compozitoare, textieră, Vărzăreşti;
 • Efimia Ţopa – scriitoare, Vărzăreşti;
 • Gheorghe Ţopa  – artist, Nisporeni;
 • Tudor Zbârnea – artist plastic, Nisporeni;
 • Vasile Zubcu-Codreanu – actor,Nisporeni.

Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”etapa raională:

 Locul I ( 2010) -Bălăneşti.

 Premiul Mare( 2011)- Grozeşti

Premiul Mare ( 2012)-Zberoaia

Premiul Mare (2013)-Zberoaia

Premiul Mare ( 2014)- B.P.R.Nisporeni

Concursul “Imaginea bibliotecii publice în comunitate( 2010), etapa raională

Locul I ( Nisporeni pentru copii), Locul II ( B.R.), Locul III ( Mileşti)

Concursul raional “Cei mai activi cititori”( 2011), învingători A.Izbaş şi G.Drăgan

Concursul-recital de poezie  “Cu lira-n lacrimi”(2012), dedicat lui G.Vieru ( B.P.R.)

Concursul-recital “Limba noastră-i o comoară”(2012) ( B.P.R.)

Concursul raional de eseuri şi poezii (creaţie proprie) „Eminescu – poetul sufletului neamului meu”(2013)(B.P.R.)

 • Concursuri  republicane :

        „La izvoarele înţelepciunii”

Locul I ( 2001,2004,2007, 2009)

Locul II ( 2002,2003,2012, 2013) Moştenire”

Locul I ( 2001,2005,2011) (B.P.R.)

Locul II ( 2004) ( B.P.R.)

 „Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii”, ediţia I, 2011 , în cadrul Concursului „Cel mai activ cititor”, cititorii bibliotecii raionale Nisporeni, G. Drăgan şi A.Izbaş,  au fost decernaţi de juriul republican  cu Diploma „ Testimoniu de Laureat”şi un premiu bănesc.

„Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii”, ediţia II, 2012 , în cadrul Concursului „Biblioteca cu cele mai generoase activităţi de comemorare a lui Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”  biblioteca a fost decernată cu Diploma „Testimoniu de Laureat”. La Concursul republican”Promovarea  bibliotecii publice în comunitate”(2009), biblioteca pentru copii din Nisporeni a fost selectată în topul celor 15 biblioteci din republică, decernată cu Diploma Ministerului Culturii şi un premiu bănesc. La Concursul „Biblioteca-partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţiile I-IV-a, biblioteca a fost decernată cu Diplome şi premii băneşti.

Parteneriate. Proiecte. Cooperare  transfrontalieră:

 • 2003-2005– în cadrul Programului Informaţional „Programul de Dezvoltare a   Colecţiilor de bibliotecă”, finanţat de Fundaţia Soros -Moldova, au  beneficiat de colecţii:
 • Biblioteca raională în valoare de 750 USD( E.Tîmbur,director – coordonator de proiect ); biblioteca pentru copii Nisporeni, Boldureşti, Iurceni, Mileşti , fiecare  câte 400 USD, Marinici- 250 USD
 • 2004 – Biblioteca publică din s. Mileşti( şef M.Mîtcu)  a realizat proiectul „Mediateca în promovarea accesului la informaţie”, obţinînd un Grant în valoare de 4000 USD cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros – Moldova, beneficiind de: 2 calculatoare, conexiune la Internet, televizor color, cameră video, centru muzical
 • 2006 – Biblioteca publică din s. Zberoaia( şef V.Dumbravă) în cadrul ONG “Vatra satului” a contribuit la elaborarea Proiectului “Promovarea unui mod sănătos de viaţă” şi a obţinut   un Grant în valoare de 3975 USD de la Programul În rezultatul realizării acestui proiect biblioteca a beneficiat de  reparaţie capitală a încăperii, mobilier nou, achiziţie de carte
 • 2006 – Biblioteca raională a elaborat Strategia de dezvoltare a bibliotecilor publice din raionul Nisporeni în perioada 2007-2012
 • 2008– Biblioteca din s. Boldureşti ( bibliotecar F.Popa)  a contribuit la lansarea şi realizarea Programului „Agenda  verde”

– Bibliotecara bibliotecii  din s. Bărboieni A. Savin  a participat la Trainingul „Procesul de apărare a drepturilor legitime ale cetăţenilor” , organizat de IREX

–  Bibliotecara bibliotecii din s. Cârneşti  Prepelița Anaa realizat activităţi culturale în parteneriat cu filiala sătească (director Rodica Guţu) a Asociaţiei republicane a părinţilor copiilor adoptivi

 • 2010 –  Biblioteca raională a participat  la  Festivalul Regional „De sărbători la Nisporeni”, finanţat de Uniunea Europeană şi Consiliul Raional Nisporeni în cadrul Proiectului CBC „Dezvoltarea traseelor turistice în zona transfrontalieră Nisporeni-Prut” nr. 2008/ 164-051,  în cadrul căruia colaboratorii bibliotecii M.Railean, A.Roşu, R.Stanciu, I.Tulbure au fost decernaţi cu Diploma de participare.
 • Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion :
 • Biobibliografii:
 • Mucu N.“Tudor Chiriac” (1994) , locul III în cadrul concursului republican ”Cea mai reuşită lucrare în bibliologie”;
 • Mucu N.“Grigore Adam” (1996) Premiu „ Pentru valorificarea patrimoniului cultural” în cadrul aceluiaşi concurs;
 • Mucu N.“Maria Drăgan” (1997)- Diploma ABRM, Premiu de încurajare
 • Mucu N.“Grigore Drăgan” (2001) – Premiu special;
 • Mucu N.„Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului”(s. Vărzăreşti).(2001), Premiu pentru  stimularea activităţii  ştiinţifice.
 • Materiale metodice:

Tîmbur E.Ghidul “Finanţele bibliotecii” (2006).

 • Buletine:

“Almanah cultural”( S.C. şi B.P.R.), (2006).

 • Concursuri de specialitate şi învingători:

„Topul celor  10 bibliotecari”, ediţia I, 2006- Bibliotecarul Anului: Maria Railean ( B.P.R.);

„Topul Bibliotecarilor ” Profesioniştii”, ediţia II,2007- Bibliotecarii Anului:  Elizaveta Buza (Biblioteca publică din s. Bălăureşti) şi  Vera Dumbravă (Biblioteca publică din s. Zberoaia); „Topul Bibliotecarilor”, ediţia III, 2008- Bibliotecarul Anului: Maria Mîtcu (Biblioteca publică din s. Mileşti); „Topul Bibliotecarilor”, ediţia IV,2011, cu  genericul „ Dezvoltarea competenţelor bibliotecarilor în vederea ridicării nivelului profesional” a fost desemnat Bibliotecarul Anului Silvia Maftei ( Biblioteca pentru copii Nisporeni); „Topul Bibliotecarilor”, ediţia V, 2012, cu  genericul „Biblioteca publică între tradiţie şi modernitate” a fost desemnat Bibliotecarul Anului  Maria Railean (B.P.R.); „Topul Bibliotecarilor”, ediţia VI, 2013, cu  genericul „Dimensiunea socială a bibliotecii publice în societatea informaţiei” a fost desemnat Bibliotecarul AnuluiTatiana Nastasiu(Biblioteca publică din s. Ciuteşti); ”Topul Bibliotecarilor”, ediția VII, 2014, cu genericul ”Între misiune și pasiune” a fost desemnat Bibliotecarul Anului Vrabie Maria( Biblioteca publică din s. Seliște).

INDICII  DE ACTIVITATE A BIBLIOTECII  PUBLICE RAIONALE – 2014:

Fond de publicații-19126;

Intrări în  2014 – 852 ex. în valoare de 43265,5 lei;

Utilizatori activi –1629;

Împrumut de publicații-28074,inclusiv în limba de stat -26705;

Indicele mediu de lectură -17,2;

Vizite-14816;
Indicele mediu de frecvență- 9,1;

Populația țintă: 5300 locuitori;

Calculatoare-13;

Vizite la calculator –2395;

Personal- 9 (3- st.superioare,5- st.m/speciale,1-generale;1-grad superior, 5- gradul II de calificare).

Reţeaua de biblioteci în 2014:

În raion funcţionează 34 de biblioteci ( inclusiv 1 bibliotecă pentru copii).

Din ele: 30 sunt biblioteci săteşti, 4 orășenești( 1- Bibliotecă Raională  şi 3 orăşeneşti,  inclusiv 1- bibliotecă pentru copii).

Utilizarea bibliotecilor în 2014( mii):

Fond de publicații- 242.5 mii;

Total : utilizatori activi –  19.2 mii;

Împrumutul total (mii u. m.) –  363.1mii;

Vizite (mii) – 196.8 mii,

din care la calculator –  4.2mii;

Indicele mediu de lectură- 18,8;

Indicele mediu de frecvență- 10,2;

Indicele mediu de circulație -1,5.

Populația țintă: 63.1 mii locuitori.

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare:

Din cele 34  biblioteci – 8 ( 23,5%)  deţin calculatoare, din care 5 biblioteci sunt conectate la Internet. Bibliotecile dispun în total de 25 computere(17 din ele conectate pe tot parcursul anului la Internet sunt puse la dispoziţia utilizatorilor), 8 aparate xerox, 1 fax, 1 televizor color,1 video, 1 centru muzical. InclusivBiblioteca Publică Raională dispune de 13 computere, 2 aparate xerox şi 1 aparat fax; biblioteca pentru copii Nisporeni – 6 computere, 1xerox; Mileşti-1computer, 1 televizor color,1 video, 1centru muzical, 1 xerox ( graţie Grantului (2004)  a Fundaţiei Soros-Moldova în valoare de 4,0 mii USD); bibliotecile din s. Bărboieni, Cioreşti, Grozeşti, Zberoaia,Vărzăreşti dispun de câte 1 computer şi 1 aparat xerox.

Site-uri:

culturanisporeni@gmail.com  la Secţia Cultură Nisporeni,

bprnispor@gmail.com – Director Biblioteca Publică Raională Nisporeni ,

bprnispor@mail.md- Director Biblioteca  Publică Raională Nisporeni,

illaweber@yahoo.com– sef  serviciu Biblioteca Raională Nisporeni,

mitcumaria @mail.ru – biblioteca din s. Mileşti,

veronica.dumbrava@mail.md – biblioteca din s. Zberoaia.

Blogul B.P.R.Nisporeni -bibliotecanisporeni.blogspot.com

                              MANIFESTĂRI  LITERAR-CULTURALE  ÎN 2014:

     Biblioteca Publică Raională Nisporeni:

Lansarea Anului Dumitru Matcovschi a avut loc în cadrul Zile Naționale a Culturii și Zilei Comemorării lui Mihai Eminescu. După depuneri de flori la monumentul lui Mihai Eminescu au fost organizate și desfășurate manifestările literar-culturale ”Al tău Geniu peste veacuri, rămâne-va pe pământ” și ”Dumitru Matcovschi – omul, poetul, martirul”.

La etapa raională a Concursului literar ”La izvoarele înțelepciunii”, consacrată poetului Dumitru Matcovschi au participat 24cititori- elevi.În urma analizei probelor scrise și orale, juriul a desemnat Premiul Mare cititpoarei B.P.R.Nisporeni, elevei L.T.”B.Cazacu” Nastasiu Ana.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei Biblioteca Raională împreună cu Organizația Teritorială a nevăzătorilor a organizat o masă rotundă cu genericul ”Familia este o comoară pe care o poate avea fiecare”. Evenimentul a oferit un bun prilej de a discuta despre ce este o familie, despre problemele cu care se confruntă o familie modernă; ce ajută lamenținerea unei familii fericite ș.a.

La data de 5 septembrie, în incinta Bibliotecii Raionale, s-a derulat manifestarea de totalizare și premiere a câștigătorilor celor 4 concursuri din cadrul Festivalului Cărții și Lecturii: ”Cel mai activ cititor” ( cititorul Andrei Lungu, locul I care a consultat 90 de cărți, 30 de vizite), ”Cea mai activă familie cititoare”( familia Fărîmă, locul I, membrii căreia au citit 95 cărți), ”Convinge-mă să citesc!”( cititoarea Bălău Anastasia, locul I), argumentare pe marginea cărții preferate”Mara” de I.Slavici) și ”Cel mai bun clip video de promovare a cărții și lecturii ( cititoarea Ulinici Tatiana, locul I), cu clipul video ”Cărțile lui Ion Druță. La manifestarea dată s-au vizionat scurtmetrajele ”The joy of books” și ” The fantastic Flying Books of Mr.Morris Lessmore”, mici alegorii despre puterea și farmecul cărților.

În perioada 22-28 septembrie 2014 a fost lansată cea de-a XI-a ediție a Săptămânii ”Zilele Dreptului de a Ști” cu genericul ”Să știi mai multe, să fii mai bun”. Acest eveniment a durat exact o săptămână, o săptămână în care tematica ”Accesul la informație- dreptul tău ” a evoluat cu organizarea de expoziții și vizionarea a 18 scurtmetraje și discuții pe marginea lor cu cititorii- elevi de la L.T. ”B.Cazacu”, ”M.Eliade” și ai școlii Profesionale din Nisporeni.

Activitatea culturală din cadrul Săptămâinii Tineretului ”Tinerii și Societatea” a cuprins expoziție de carte, revistă bibliografică, precum și o zi specială de întâlnire a tinerilor din or. Nisporeni pentru o discuție ghidată la temă. Oaspete special a fost Batîru Olga, specialist principal la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Nisporeni cu comunicarea ”Modalități și oportunități de alegere a profesiei”, după care s-au vizionat colaje cu caracter informativ și s-a prezentat ”Povestea lucrurilor importante” pentru tinerii din sală, ca modalitate interactivă de abordare a vîrstei tinereții.

Standurile expoziționale: ”Anul 2014-Anul Dumitru Matcovschi”, ”31 august –Ziua Limbii Române” , ”Cele mai citite cărți”, ”1 septembrie – Ziua cunoștințelor”, precum și afișele publicitare color, gen: ”Keep calm&citește cărți bune”, ”Keep calm&read on”, ”Keep calm&wonderWhat to read next” etc.  au fost expuse în atenția întregii comunități pentru o promovare cât mai original posibilă a cărții și lecturii. Deasemenea, au avut loc lecții bibliografice la toate clasele de a IX și a X-a în L.T. ”B.Cazacu”,”M.Eliade”, precum și în gimnaziile ”M.Eminescu”, ”Ștefan cel Mare”, cu tema ”O oră de lectură: Biblioteca- cercetare,cunoaștere, lectură”. Iar pentru a readuce și mai mult distanța dintre bibliotecă și public, s-a creat blog-ul Bibliotecii Publice Raionale bibliotecanisporeni.blogspot.com accesibil tuturor celor dornici de a se informa, de a urmări, conversa și aprecia virtual activitatea acesteia. Actualizarea blogului, îndeplinită cu acuratețe, începând de la data formării lui, este un imperativ pentru bibliotecari, mai ales dacă luăm în considerație că un blog cu adevărat reflectă necesitățile și cerințele tuturor utilizatorilor.

Activitățile bibliotecilor publice din raion:

Pe parcursul anului 2014 în bibliotecile publice din raion au fost organizate și desfășurate multe activități socio-culturale, acestea fiind reprezentate în formă de expoziții, dezbateri, medalioane literare, mese rotunde, recitaluri, matinee, concursuri etc., cele mai reprezentative fiind: activitatea  cluburilor și cenaclurilor cultural-literare”Baștina”, ”Mâini dibace” și  ”Țărăncuța” – Biblioteca Raională, ”Colibris”  și ”Deceluș” – Nisporeni pentru copii, ”Meșterița”- Bălăurești, ”Tînăra gospodină”– Marinici, ”Conștiința Națională”– Milești. Cele mai semnificative acțiuni, în cadrul ședințelor și întrunirilor  acestor uniuni au fost: organizarea unor activități de socializare și recreere; confecționarea obiectelor și lucrărilor de artizanat; studiere, utilizare și implementare a TIC.

În calendarul activităților organizate de biblioteci în anul de referință au fost prezente manifestările literar-artistice:

ConferințaPlai natal-Moldova mea”  organizată de biblioteca din s. Cristești.

 Medalioane:

”D. Matcovschi- poetul martir”- Bărboieni, Iurceni, Nisporeni nr.2, ”Opera lui D.Matcovschi” – toate bibliotecile,

”G.Vieru-poetul națiunii noastre”- Cristești, Boldurești, ”Eminescu- nume etern”- B.P.R., Nisporeni nr.2.

Șezători:

”La gura sobei cu sfătosul Ion Creangă”- Valea Trestieni, Seliște, ”Sfântul Andrei la moldoveni”- Nisporeni pentru copii, ”Amicii lui Păcală”- Bălăurești, Nisporeni pentru copii, Bălăurești, ”Dragobetele sărută fetele ”-Cristești, Bolțun, Nisporeni pentru copii, ”Am un grai ca de poveste, să-l păstrăm așa cum este”- Cvîrnești, Seliște, Bălănești.

Discuţii de carte:

S.Vangheli„Copiii în cătuşele Siberiei” – toate bibliotecile, S.Vangheli „Eu sunt Guguță”-  toate bibliotecile,Dabija „Temă pentru acasă” – Nisporeni Nr.2, Ciorești, S.Vangheli „Isprăvile lui Guguţă”- Vînători, Soltăneşti, Grozeşti ş.a.,

I.Creangă „Amintiri din copilărie” – Marinici, Bălăurești, D.Matcovschi. ” Toamna porumbeilor albi”, Seliște, Vînători,   Bălănești.

Dezbateri:

„Locul cărţii în casa voastră” – Selişte, „Calculatorul prieten sau duşman?” – Găureni, Grozești, Bărboieni, „Familia mea” – Boldureşti, B.P.R, „Codul bunelor maniere” – Zberoaia, Marinici, Călimănești.

Recitaluri:

Dascăl drag- învăţătorul” – Nisporeni pentru copii, Nisporeni nr.2, „Să-l recitim pe Eminescu” – B.P.R., Brătuleni,„Dulce grai ” – Brătuleni, Bălăureşti,Marinici, „Mulţumim pentru pace”- Nisporeni pentru copii ş.a, „Eminescu- nume sfânt” – Nisporeni nr. 1, „Sub raza poeziei sale”- Boldureşti, Vărzăreşti, „Anul Nou în uşă bate”- Ciutești, Bolțun, „Limba maternă – floare eternă”- Bărboieni, Bursuc, „Mama mea”” – Boldureşti, Bălăneşti, Valea Treastieni, G.Vieru: Poezii de seama voastră – Zberoaioa, Șendreni, „Mărţişor al primăverii dor”- Grozești, Soltănești, Boldureşti.

 Matinee:

Colind pentru Eminescu” – Nisporeni pentru copii, Bolţun, „Poet  și martir” – Mileşti, Nisporeni pentru copii,Cristeşti, „Copilărie –ţară de poveste” – Brătuleni,Selişte, „D. Matcovschi-poetul  deşteptării noastre” – Selişte, „O, mamă, dulce mamă”- Isaicani, Cârneşti, Brătuleni, Selişte, „Mărţişoare, mărţişoare”- Boldureşti, Nisporeni nr.1 şi nr.2, „La bunica în vacanţă” – Cristeşti, Vărzăreşti, Şendreni, Iurceni, „Hai cu toţii de mânuţă sub căciula lui Guguţă”- Selişte, Nisporeni pentru copii, Marinici, Grozeşti, Nisporeni nr. 1, „Dulce grai matern”- Marinici, Mileşti, Bolţun ş.a.

Serate:

    Dragobetele- Sărbătoarea dragostei și a bunăvoinței” –  B.P.R, „Dragobelele vs. Valentine”s Day” – B.P.R.,Zberoaia, Selişte,Brătuleni, „Prin carte spre cunoaşterea lumii „ – Marinici,Milești, „Martie zâmbitor ne aduce un mărţişor”-Brătuleni, Cristeşti, Bolţun, Ciuteşti,Cioreşti, Şendreni, „Cuvântul Tău (D.Matcovschi) în inima noastră”- Brătuleni, Mileşti, „După datina creştină” – Boldureşti, Selişte, Cîrneşti ş.a.

Concursuri:

    La izvoarele înţelepciunii”- toate bibliotecile, „Ghici ghicitoarea mea” – Bolţun, Şendreni, Vărzăreşti,Zberoaia, „Vorbesc corect – gândesc corect” – Zberoaia,Nisporeni nr. 1, „Moştenire”- B.P.R.,Grozeşti,Nisporeni nr.2, „Ziua Europei”(concurs al declamatorilor şi tinerilor  condeieri) –

Marinici, B.P.R., Grozești, „Mărţişor- clopoţei pereche”(de creativitate, confecţionarea a mărţişoarelor”-  Nisporeni pentru copii, Selişte, Boldurești.

De desene:

„Toamna văzută de ochii copiilor” şi „Toamna de aur” –Cristești,Brătuleni, Biblioteca pentru copii Nisporeni,

„Chipul mamei” – Găureni,Nisporeni nr. 2, „Copiii desenează pacea” – Marinici,Nisporeni nr.1, „Ghiciţi personajele din operele lui Ion Creangă”–Zberoaia,   Grozeşti, „Călătorie imaginară în lumea cărţilor”- Nisporeni pentru copii,

„Noi pace vrem!” – Brătuleni,Şişcani nr. 2, Drojdieni, Soltăneşti.

Jocuri literare:

„Cunoaştem opera lui Spridon Vangheli?” – Zberoaia, Biblioteca  pentru  copii Nisporeni, „Să ne petrecem vacanţa”- Nisporeni  pentru copii, Zberoaia,Vînători, „Ţara Copilăriei mele” – Bălăneşti, Bălăureşti,Găureni, „Rime jucăuşe cu copii ghiduși” – Bolţun,Cristeşti,Bălăurești, „Înving cei mai curajoşi” – Vărzăreşti, Drojdieni, „Răspund repede şi bine” – Găureni, Şendreni, Grozești, Bărboieni,

Victorine:

„Eroii cărților lui S.Vangheli”- Boldureşti,Biblioteca pentru copii, „Cartea- izvor de înţelepciune” – Zberoaia, Boldurești, „Să ne cunoaştem istoria” şi „În lumea lăcaşelor sfinte”- Cristeşti, Marinici, Bursuc.

Sondaje:

„Topul celor mai citite cărţi ale anului 2013”- toate bibliotecile, „Topul celor 10 cărți ale anului”- Bălăurești, B.P.R.,„Rolul cărții în  familie?”-  B.P.R., Selişte ş.a.

Expoziţii:

2014 – Anul Dumitru Matcovschi”- BPR, toate bibliotecile din raion, „Eminescu- spirit al neamului românesc”- Brătuleni,Cîrnești, „Afganistan – o rană şi azi deschisă”- BPR, Nisporeni nr. 1, „Această zi de 27- neînfrântă Independenţă  „ – B.P.R., Zberoaia, „Spune Nu! Traficului de fiinţe umane””- BPR, Vărzăreşti,Milești, „PI și Dreptul de autor în acţiune”  şi „În ajutorul Bibliotecarului”–B.P.R., „Ai dreptul să ştii”- B.P.R., Nisporeni pentru copii, Zberoaia,Grozeşti, „Omul, Natura şi Legea” –  Cristeşti, „Opera lui D.Matcovschi” – Biblioteca pentru copii Nisporeni,, „Dăinuie amintirea peste ani” – B.P.R., Şişcani nr. 1, Călimâneşti, „Familia- cetatea mea” – Grozeşti, Bărboieni, „O Familie, un dor”- Nisporeni nr.2, „Cultura pilon al națiunii” – B.P.R., Boldureşti, „Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare”- B.P.R.,Nisporeni pentru copii, „I.Druţă- un mare cunoscător al sufletului uman” – B.P.R., Selişte ș.a., „La izvorul cunoştinţelor” – B.P.R., Zberoaia, Cristeşti, Bălăneşti, B.P.R., ”Omagiu lui G.Adam” – B.P.R., Bălănești, ”Maria Drăgan – o voce al folclorului basarabean”- Bălăurești, B.P.R.

Reviste bibliografice, informaţii:

„La lumina cărții sale” – BPR, Nisporeni nr. 2, „Om informat- om puternic” – BPR,Cristeşti, Nisporeni pentru copii,

„Dumitru Matcovschi- simbolul emblematic al Basarabiei” -BPR, „Leonida Lari- Doamna poeziei moldave ” – BPR,

„Dreptul de a şti”-  Nisporeni pentru copii, Mileşti ş.a. „Cărţi jubiliare”- toate bibliotecile, ”Tinerilor despre tinerețe”-B.P.R., Brătuleni,Grozeşti, „Accesul la informaţie” – B.P.R., „Ediţii AGEPI”- B.P.R., „Poezia și dramele vieții ( D.Matcovschi)”- B.P.R., Vărzărești, Milești, Bălănești, Grozești, Bărboieni, Brătuleni, Seliște, Ciorești, „Calvarul deportărilor”- B.P.R.,Bolţun, „Dulce grai”- B.P.R.,Vânători, Grozeşti, Bolţun, Boldureşti ş.a. „Ștefan cel Mare o victorie înveșnicită a moldovenilor”- Soltănești, Şişcani, Cîrnești, Iurceni, Băcșeni, B.P.R. s.a. La biblioteca pentru copii din or. Nisporeni în perioada vacanţelor activează Tabăra de Lectură şi Agrement şi bibliotecile ambulante „Vă aducem cartea aproape”. –   Se mai practică vizionarea filmelor şi a documentarelor, expoziţiilor de fotografii, timbre, desene şi piese origame, obiecte de artizanat în  bibliotecile din s. Ciorești, Găureni, Boldureşti, Iurceni,Nisporeni pentru copii, Nisporeni nr. 2 şi în Biblioteca Publică Raională.

– Bibliotecile au contribuit la realizarea manifestărilor cultural– literare   organizate cu prilejul Sărbătorilor Naţionale „Ziua Independenţei” şi „Limba Noastră”, Ziua Mărţişorului,  Ziua Internaţională a Femeilor şi a Ocrotirii Copilului, ”Eminesciana- 2014”, „Zilele  Oraşului Nisporeni”, „Hramul”  localităţilor, „Toamna de aur” , Ziua Națională a Culturii,a  Festivalurilor de creaţie şi activitate artistică din raion.

–    În scopul promovării cărţii, lecturii, imaginii bibliotecii şi bibliotecarului  în  societate,  în mass- media locală  „Deşteptarea”, TV ALBASAT, regională „Expresul”, republicană „ NOVATECA. Buletin de Ştiri”  au fost date publicităţii un şir de materiale ca: „L-au cinstit pe Eminescu” , „Dragobetele, sărbătoarea dragostei şi a bunăvoinţei”,

”Dragobetele sărută fetele”, ”Eternul fir de iarbă”, ”Iubirea- ram cu rouă sfântă”,„Dumitru Matcovschi – omul, poetul, martirul”, „Importanţa lecturii în viaţa adolescentului” , “ Profilul unui bibliotecar contemporan“,„Ne este dor de Eminescu!”, ”Eminescu: 125 ani de la trecerea în eternitate”, ”Pasiunea  lecturii sau arta de a citi, ”Dumitru Matcovschi- ”Fiul toamnei”, „Totul despre Ion Creangă”, „Ștefane, Măria Ta!..(2 iulie – Ziua comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt)”, „Cine citeşte, cîştigă”, „Doamna poeziei noastre – Leonida Lari”, „Vizită de studiu în Polonia”, „Biblioteca contemporană – pentru membrii comunităţii”, „Între misiune şi pasiune” – Concursul Bibliotecarilor”, interviuri (pentru TV Național privitor la profesia de bibliotecar) și alte filmări ale TV locale ALBASAT; afişaj la sediul instituţiei, dar şi în alte puncte din oraş, distribuirea de materiale ( afişe, invitaţii etc.); prezentarea serviciului nou Calendar 2014 „Biblioteca văzută de mine”, pentru Gala serviciilor de top de la Conferința Zonală din or. Călăraşi ş.a.

 • Excursii :

Vizite ale cititorilor la muzeele de istorie şi etnografie din or. Nisporeni şi com. Iurceni (B.P. R., Nisporeni pentru copii, Nisporeni nr. 2, Bolţun, Cristeşti, Bursuc)

Vizionarea Salonului de Carte pentru Copii şi Tineret(bibliotecile din raion)

Vizionarea Salonului Internaţional de Carte la BNRM (bibliotecile din raion) ș.a.

            Lista bibliotecilor publice din raionul Nisporeni:

Nr.

    Adresa, site, blog Anul fondării

Director / Şef de bibliotecă

Telefon

e-mail

           Biblioteci publice           raionale, orăşeneşti        
1. Biblioteca publică Raională,
str. Livezilor, 1,or. Nisporeni, cod MD-6401.
1945 Tîmbur Elizaveta 0264-22348
0264-65974
bprnisipor@    mail.md
2. Biblioteca publică  Nr.1,str. I. Creangă 36,or. Nisporeni,MD -6401. 1954 Cozaru Mihail 0264-23529
3. Biblioteca publică  Nr.2,str. M. Eminescu 40,or.Nisporeni,MD -6401. 1954 Gurghiș Silvia 0264-266400264-23223
4. Biblioteca pentu copii Nisporeni, str. Ioan Vodă 2,or. Nisporeni,MD-6041. 1948 Marian Raisa 0264-25123
            Biblioteci publice comunale/săteşti
5. Biblioteca publică s. Băcşeni, MD-6411. 1969 Enache Lucia 0264-64036
6. Biblioteca publică s. Bălăneşti, MD-6412. 1954 Vîlcu Zinaida 0264-53560
7. Biblioteca publică s. Bălăureşti, MD-6413. 1945 Buza Elizaveta 0264-482850264-48248
8. Biblioteca publică s. Bărboieni, MD-6414. 1946 Savin Ana 0264-43444
9. Biblioteca publică s. Boldureşti, MD-6415. 1949 Popa Feodora 0264-64868
10. Biblioteca publică s. Bolţun, MD-6416. 1970 Ungurean Aliona 0264-61291
11. Biblioteca publică s. Brătuleni, MD-6417. 1954 Ursu Maria 0264-93592
12. Biblioteca publică s. Bursuc, MD-6418.  1966 Diana 0264-92876
13. Biblioteca publică s. Cioreşti, MD-6421.  1950 Armasari Nina 0264-45280
14. Biblioteca publică s. Ciuteşti, MD-6423.  1954 Nastasiu Tatiana 0264-46129
15. Biblioteca public s.CălimăneştiMD-6419.  1954 Gurulea Liliana 0264-93225
16. Biblioteca publică s. Cristeşti, MD-6424  1954 Colun Nina 0264-52345
17. Biblioteca publică s. Cârneşti, MD-6417  1962 Prepeliţa Ana 0264-55394
18. Biblioteca publică s. Găureni, MD-6412 1953
Secrieru Zinaida
0264-62246
19. Biblioteca publică s. Grozeşti, MD-6427  1954 Savin Antonina 0264-43559
20. Biblioteca publică s. Isăicani, MD-6428  1954 Polișciuc

Olesea

0264-93809
21. Biblioteca publică s. Iurceni, MD-6429  1954 Lamba Maria 0-264-49312
22. Biblioteca publică s. Marinici, MD-6430  1952 Loghin Aliona 0264-44327 0264-44289
23. Biblioteca publică s. Mileşti, MD-6432  1947 Mîtcu Maria 0-264-40550 mitcumaria@mail.ru
24. Biblioteca publică s. Păruceni, MD-6433  1966  Britcaru Svetlana o-264-93474
25. Biblioteca publică s. Selişte, MD-6434  1950 Vrabie Maria 0264-46621 0264-46285
26. Biblioteca publică s. Soltăneşti, MD-6435  1954 Cîrlan Eugenia 0264-54395
27. Biblioteca publică s. Şendreni, MD-6436  1956 Cojocaru Vasilisa 0264-63106
28. Biblioteca publică s. Şişcani, MD- 6437  1947 Spătaru Rodica 0264-92713
29. Biblioteca publică s. Valea -Trestieni,MD-6438  1966 Silvia 0264-51417
30. Biblioteca publică s. Vărzăreşti, MD-6439  1950 Mătăsaru Stela 0264-65408 0264-65102
31 Biblioteca publică s. Vânători, MD-6440  1954 Lazări Vera 0264-30307
32. Biblioteca publică s. Zberoaia, MD-6441  1948 Dumbravă Vera 0264-59317

 

Situaţii statistice ale bibliotecilor publice din raion  2012-2014:

Indici şi indicatori: 2012 2013 2014  
Total biblioteci: 34 34 34
Din care:
– necesită reparaţie capitală 11 7 5
– sunt amplasate în localuri avariate 0 0 0
Numărul total de bibliotecari 50 50 49
Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 46.25 46.25 44.5
Din ei sunt cu studii:
Superioare 8 11 11
Inclusiv de specialitate 3 4 4
Medii 42 39 38
Inclusiv de specialitate 21 20 20
Fond de carte (mii u.m.) 256.1 249.2 242.5
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 204.1 203.3 201.0
Din care cu grafie latină 143.8 148.1 147.8
Achiziţii (mii u.m.) 11.2 12 5.0
Achiziţii per capita 0.177 0.190 0.08
Împrumut (mii u.m.) 368.6 372.7 363.1
Inclusiv în limba română (mii u.m.) 354.2 359.2 347.7
Cititori (utilizatori) activi (mii) 19.4 19.8 19.2
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 7.7 7.3 6.9
Numărul de vizite (mii) 191.4 197.2 196.8
Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 105.9 106.0 107.9
Numărul total de biblioteci care deţin computere 7 8 8
Numărul total de computere 21 25 25
Din care conectate la Internet 17 17 17
Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 14 14 14
Din care conectate la Internet 14 14 14
Indice mediu de lectură 19 18.8 18.8
Indice mediu de circulaţie a fondului 1.4 1.5 1.5
Indice mediu de înnoire a fondului( în raport pe 5 ani) % 17.1 18.9  19.4
Indice mediu de dotare (publicaţii mii):
– un locuitor 4.05 3.96 3.84
– un cititor (utilizator), u.m. 13.2 12.5 13.2
– o bibliotecă 7.5 7.3 7.1
Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori) 387 397 392
– Împrumuturi (mii u.m) 7.37 7.45 7.41
– Vizite (mii u.m.) 3.8 3.9 4.0
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 82.425 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: