Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Drochia

   

 

Harta_raionului_Drochia                                                                                                              

Poziţia geografică:

Raionul Drochia este amplasat în partea de Nord – Vest a Republicii Moldova la o distanţă de 167 km de la capitala republicii – municipiul Chişinău, având următoarele vecinătăţi administrative – raioanele: Donduşeni (nord), Râşcani (vest), Soroca (est), Sângerei (sud), Floreşti (sud-est). Suprafaţa totală a raionului constituie – 999,91 km2
Populaţia: Populaţia raionului Drochia constituie 86400 locuitori, inclusiv: populaţia urbană – 19300 persoane şi populaţia rurală – 67100 persoane. Densitatea populaţiei este de 114,58 locuitori/km².
Structura administrativ-teritorială: În componenţa raionului intră 40 de localităţi, inclusiv 39 rurale şi or. Drochia – oraş – reşedinţă a raionului, atestat în anul 1777, căruia la 26 aprilie 1974, Sovietul de Miniştri al U.R.S.S., i-a conferit statutul de cel de-al 2000-lea oraş al fostei U.R.S.S. În teritoriul raionului Drochia sânt amplasate 28 primării..
Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Drochia
Str. 31 august 11A
Or. Drochia, cod MD 5202
Tel. 025223537; 025220258
Director Maria Cojocaru Tel.: 0-252- 20258;
e-mail: drochialib@rambler.ru; bprdrochia@gmail.com

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci – Valentina Luchianciuc
Tel.: 0252 – 2-34-08

Șef Secție cultură Drochia Petru Ababei
Tel.: 0-252-2-26-48
Orar de funcţionare a BPR Drochia
Luni – Vineri 9.00- 18.00
Duminică 9.00- 15.00
Sâmbătă – fără program
     Scurt istoric
O bibliotecă chiar şi acum, în veacul progresului ştiinţific, este o insulă a cunoştinţelor.
Biblioteca este o lume a liniştii, studiului şi înţelepciunii, trăieşte intens zvâcnetul zilei, se mistuie din suferinţă şi dăruire, e ca un far pe marea navigaţiei spirituale şi culturale, un tezaur unde se păstrează peste vremi expresia scrisă a gândirii şi a creativităţii naţionale şi universale, ea are menirea de a odihni spiritul omului, furnizându-i cărţi pentru destindere şi plăcerea sa şi vine în ajutorul celui ce are nevoie de cunoştinţe.
Prima bibliotecă publică la Drochia s-a deschis în octombrie 1946. Primul sediul a fost în Clubul din localitate. Mai târziu sediul bibliotecii a fost în diferite clădiri, până când în 1983 în or. Drochia s-a dat în exploatare un edificiu, unde este amplasată biblioteca şi până la momentul actual. Directorul bibliotecii este Maria Cojocaru, care stă la cârma bibliotecii din 1983 până în prezent. Biblioteca a fost reparată capital în anii 2011 – 2012, devenind un spaţiu mai agreabil pentru utilizatorii bibliotecii, oferindu-le diferite servicii informative, se practică diverse forme şi metode de activitate. La dispoziţia utilizatorilor sunt puse o sală spaţioasă de lectură cu un bogat fond de referinţă şi în asortiment ediţii periodice, oficiul împrumut la domiciliu, CID(Centru de Informare şi Documentare) Drochia.
Din anul 1976, prin ordinul Ministerului Culturii, a fost denumită Biblioteca centrală a Sistemului centralizat de biblioteci din raionul Drochia.
În anul 1991 în urma descentralizării sistemelor de biblioteci, conform ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 219 din 10 octombrie 1991 Bibliotecii i se dă denumire de Bibliotecă Orăşenească, păstrându-şi funcţia metodică pentru bibliotecile publice din teritoriul raionului Drochia.
Ea devine o bibliotecă publică unică cu următoarele subdiviziuni: serviciul fonduri, serviciul bibliografic, serviciul relaţii cu publicul cu deservire pentru maturi şi oficiul tineret, care deserveşte elevi de la 15 ani până la 28 ani, secţia „Arte”, având o filială pentru copii, înfiinţată în 1949, o filială a bibliotecii orăşeneşti, înfiinţată în 1962, care a activat până în anul 1995, o filială în regiunea fabricii de zahăr, înfiinţată în anul 1956, care a activat până în anul 1995. În scopul apropierii cărţii de cititor în anul 1973 s-a început utilizarea punctelor de servire la locul de muncă şi trai, care , cu părere de rău în prezent nu mai activează. Un ajutor considerabil în informare le oferă utilizatorilor cataloagele şi fişierele, fondul de referinţă al bibliotecii. Ei se pot informa şi documenta, folosind cataloagele alfabetice şi sistematice, diverse enciclopedii, dicţionare şi indici bibliografici. Beneficiarii bibliotecii noastre pentru a se informa şi documenta se folosesc de serviciile CID, care le oferă acces la internet, – practic posibilitatea documentării în orice domeniu, consultarea diverselor baze de date disponibile pe Internet etc. Odată în semestru se editează „Buletin de Drochia” cu tematică diversă.
Climatul societăţii de astăzi ne îndreptăţeşte să ne simţim în faţa unei ere în care informaţia ocupă un loc primordial, iar rolul esenţial al bibliotecii este de a pune la dispoziţia publicului cititor zestrea spirituală şi culturală a întregii omeniri, atât în mod tradiţional dar şi graţie tehnologiilor informaţionale. Nu putem exclude din activitatea bibliotecilor activităţile culturale cu publicul. Au devenit o tradiţie pentru Biblioteca Publică Raională activităţile în cadrul programului cultural „Zilelor Eminescu”, „Grigore Vieru – ochiul de veghe al neamului”, Săptămâna cărţii şi lecturii pentru copii, „Limba noastră”, Se bucură de succes la public şedinţele cenaclului literar „Steaua de vineri”, care sunt cu adevărat aşteptate şi dorite de publicul cititor, sunt populare ciclurile de activităţi cum ar fi: mese rotunde, întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, şi alte activităţi cu cea mai diversă tematică. Un interes deosebit pentru studierea profundă a creaţiei scriitorilor autohtoni şi universali au devenit concursurile literare, printre care vrem să menţionăm Concursul Republican „La izvoarele înţelepciunii”, la care copiii din raionul nostru cinci ani al rând obţin premiile cele mai mari, devenind învingători chiar şi la Etapa Internaţională, cititorii noştri participă la diverse concursuri republicane. În cadrul concursului republican de eseuri şi de desen pe cărţile lui Iulian Filip „Una-i luna” şi „Plăcinţele cu mărar” .
Biblioteca publică orăşenească asigură asistenţa metodologică şi de specialitate a bibliotecilor din raion contribuind la promovarea în teritoriu a obiectivelor şi sarcinilor formulate de Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi centrelor biblioteconomice republicane; efectuază lucrări de analiză şi sinteză referitoare la stadiul dezvoltării serviciilor de lectură, la cerinţele de carte și de informare ale populaţiei şi formulează propuneri corespunzătoare organelor de decizie; coordonează activităţile bibliotecare în teritoriu. Biblioteca acordă consultanţă bibliotecarilor din teritoriu, indiferent de profilul bibliotecilor în probleme ce ţin de diversificarea şi modernizarea serviciilor de bibliotecă, formarea culturii informaţionale a utilizatorilor, mai ales a elevilor, instruirea continuă a bibliotecarilor, organizează întruniril profesionale (seminare, ateliere profesionale de lucru) în teritoriu. Biblioteca publică raională contribuie la pregătirea profesională bună a lucrătorilor de bibliotecă din reţea, sprigină programele de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile publice ale raionului Drochia.
Societatea în schimbare pune sarcini noi în faţa bibliotecilor. Graţie susţinerii financiare din partea fundaţiei SOROS – MOLDOVA, biblioteca şi-a îmbunătăţit colecţiile sale şi a fost dotată cu echipament modern pentru a satisface nevoile de informare ale beneficiarilor.
În Biblioteca publică raională au fost implimetate câteva proiecte (“Îmbunătăţirea colecţiilor de bibliotecă în biblioteca raională” (2003) – 1000 $ SUA, director de proiect Z.Catan, “Centrul de Informare şi Documenare Drochia”(2004) – 5000 $ SUA, director de proiect M.Cojocaru).
În 2012 Biblioteca publică raională Drochia, a participat la procesului de înscriere a bibliotecilor publice din Republica Moldova în programul Novateca – Global Libraires în Moldova pentru selectarea bibliotecilor publice și a Centrelor Regionale de formare a bibliotecarilor şi spre satisfacţia noastră biblioteca publică raională Drochia a fost selectată ca bibliotecă coordonatoare(coordonator de proiect Lidia Gontea), graţie cărui program biblioteca a primit în dotare echipament performant. Alături de biblioteca raională în program au mai fost incluse încă 4 biblioteci comunale(Chetrosu, Nicoreni, Baroncea și Lazo).
Iar în anul 2008, prin Decizia Consiliului Raional Drochia din 11.07.2008 a revenit la titulatura – Biblioteca publică raională.
Indiferent cum s-a numit această instituţie pe parcursul diferitor ani, ea a slujit cărţii şi beneficiarilor ei, crescând împreună cu ei.
Reţeaua de biblioteci
În structura de biblioteci din raionul Drochia activează 33 de biblioteci:
– Biblioteca raională Drochia-1
– Filiala copii Drochia-1
– Biblioteci comunale (săteşti)- 30
– Filiala copii s. Pelinia-1
  Utilizarea bibliotecilor
Fondul de publicaţii deţinute în bibliotecile publice din raion constituiau la 01.01.2014 – 527 609 exemplare, dintre care în limba de stat – 266 533 ex.,cu grafie latină – 51 749 ex.
Total beneficiari activi – 25 035 , copii până la 16 ani – 10 124
Împrumuturi total – 439 799 ex., copii până la 16 ani –206 890 ex.
Vizite – 194 642, copii până la 16 ani – 94 400
Vizite virtuale – 0
Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare
Din cele 33 de biblioteci deţin calculatoare – 9, din care sunt conectate la internet – 9. Bibliotecile BPR, Cotova, Ochiul Alb, Sofia au fost dotate cu calculatoare graţie implementării unor proiecte cu sprijinul fundaţiei Soros – Moldova între anii 2003 – 2004, iar BPR, Nicoreni, Chetrosu, Baroncea, Lazo au primit în dotare computere noi nu demult, în cadrul programului NOVATECA. Filiala copii or. Drochia deţine un computer care a fost procurat de către Secţia Cultură raională în 2010. Bibliotecile dispun în total 38 de computere, 30 sunt conectate la Internet. 34computere sunt pentru utilizatori,dintre care conectate la Internet -28. Bibliotecile dispun de 11 imprimante și 10 scanere
Acces la baze de date
locale: Personalităţi drochiene
Manifestări culturale şi ştiinţifice (reprezentative)
În anul 2013 în bibliotecile raionului Drochia s-au desfăşurat 667 de activităţi şi programe culturale, 717 expoziţii de carte, la care au participat beneficiarii bibliotecilor. Activităţile culturale au fost organizate şi realizate în colaborare cu diverse instituţii şi organizaţii din teritoriu.
Un loc aparte în cadrul activităţilor desfăşurate, le revine activităţilor culturale consacrate anului Spiridon Vangheli și Anul Iulian Filip la Drochia
     Programe culturale
• Programul cultural: „2013– Anul Iulian Filip la Drochia
• Programul cultural: “Spiridon Vangheli – veşnicul copil al neamului”(către 80 ani de la naştere)
• Programul cultural Acasa spiritului nostru”
• Programul cultural :“Apă pentru viaţă”
• Programul cultural:„Eternul Eminescu”
• Programul cultural:„Grigore Vieru – ochiul de veghe al neamulu”
• Programul cultural „Săptămîna lecturii şi a cărţii pentru copii”
• Programul cultural ”Festivalul Național al Cărții și Lecturii”
• 2013 – Anul integrării informaționale a bibliotecilor publice
Cenacluri :
• „Steaua de vineri ”, care întruneşte iubitorii de frumos, de poezie. Membrii cenaclului sunt oameni de diferite profesii : profesori, jurnalişti, medici, liceeni din oraş, muncitori şi şomeri, dar toţi cu dragoste de poezie. În cadrul cenaclului s-au petrecut foarte multe lucruri frumoase : lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, serate literar-tematice, ore de poezie, serate muzicale, serate de creaţie literare proprii.
Serate literar-muzicale:
• Cu același dor de Eminescu-
• Tainele sale ne apără, numele său ne adună -( În memoria poetului Gr. Vieru);
• Dumitru Matcovschi – lacrima de dor a Basarabiei-
Lansări de carte:
• «Nunta în ceruri» de Mariana Untilă;
• Anatol Rusnac «Ecouri albastre»
• Petru Ababei «Cușma lui Păcală»
Mese rotunde:
• Soluții actuale pentru problem actuale
• Cartea în viața mea
Recital de poezii:
• Cartea- izvorul vieții
• Eminescu – Luceafărul poeziei noastre
• Învierea – sărbătoarea luminii și a bucuriei
• La câte îți suntem datori, Poete (În memoriam lui Gr. Vieru).
Simpozionul :
• «Uniți și frați prin tricolor» – întâlniri și lansări de carte a poeților și scriitorilor târgovișteni și moldoveni.

Cluburi :
• „Pasiune”(BPR Drochia), care întruneşte îndrăgostiții de frumos. Broderia şi goblenul sunt arte cu o valoare de nepreţuit. Sunt arte pentru viaţă. De-a lungul anilor lucrările brodate nu au încetat să impresioneze şi să uimească prin frumuseţea şi originalitatea lor. Fiind create cu căldură sufletească ele sunt transmise din generaţie în generaţie. Noi suntem hotărâţi să păstrăm şi să dezvoltăm această artă. Dorim ca oamenii să admire şi să preţuiască tradiţia neamului.
În cadrul Târgul Inovațiilor de Bibliotecă, clubul ”Pasiune” a participat cu lucrări ale membrului acestui club.
• ”Diversitate”(BPR Drochia)- un club pentru tineri, care discută la ședințe teme diverse: etică, estetică, ecologie, psihologie etc.
• „Femida” – filiala copii a BPR, care are la bază educaţia juridică, promovarea drepturilor copiilor.
• „Steluţe poetice” – – filiala copii a BPR, care promovează dragostea de literatură, de lectură, sunt încurajaţii copiii care îşi încearcă talentul în ale scrisului.
• Tradiţional la nivel de raion au devenit: Zilele Eminescu (ianuarie, iunie), „Grigore Vieru – ochiul de veghe al neamului”(februarie), concursul „La izvoarele înţelepciunii”, ,,Sărbătoarea cărţii şi lecturii pentru copii(aprilie), „Limba noastră” (august), Festivalul național al Cărții și Lecturii, seratele de romanţe „Crizanteme-n miez de iarnă”(decembrie) ş.a
Istoria locală
Proiectul „Acasa spiritului nostru”, a demarat în anul 2011, dar el este de durată lungă, scopul proiectului este valorificarea şi propagarea creaţiei scriitorilor autohtoni, oamenilor de artă, savanţi, jurnalişti, altoirea dragostei faţă de ţară, neam, plai natal prin cunoaşterea operelor literare, activitatea personalităţilor, păstrarea şi moştenirea valorilor culturale,în cadrul căruia se desfăşoară întâlniri cu personalităţi marcante din raionul Drochia, aceste întâlniri fiind organizate şi desfăşurate în parteneriat cu liceele şi gimnaziile din oraş, consiliul raional;
Susţinătorii acestui proiect sunt scriitorii băştinaşi Iulian Filip, Claudia Partole, Ioan Mânăscurtă, care au participat la lansarea acestui proiect, aducând în dar bibliotecii raionale o mică bibliotecă.
În cadrul acestui proiect s-au realizat întâlniri cu scriitorii băştinaşi: Claudia Partole, Iulian Filip, Ioan Mânăscurtă, Anatol Rusnac, Mircea V.Ciobanu, Ianoş Ţurcanu, Lidia Ungureanu, Roibu Nicolae, Vitalie Zagaievsci, Lungu Eugen, critic literar, Ion Buga – doctor habilitat în istorie, Vladimir Zagaievschi – doctor în ştiinţe filologice ş.a.
În luna martie 2013 a fost lansat proiectul „2013 – Anul Iulian Filip la Drochiaˮ, la lansarea căruia au fost invitați scriitori, poeți, critici literari originari din raionul Drochia. Moderatoarea lansării proiectului a fost Eugenia Bejan directorul adjunct al Bibliotecii Naționale pentru Copii „I. Creangăˮ, care i-a prezentat pe Iulian Filip, Lidia Ungureanu, Ada Zaporojanu, Ianoș Țurcanu, Claudia Partole, Nicolae Roibu, Mircea V. Ciobanu, Anatol Rusnac, Mihai Morăraș, cât și pe oaspeții din România: Ion Ilie și Gheorghe Ciobanu. Scriitorii au adus în dar bibliotecii publice raionale Drochia o donație bogată de carte – 600 exemplare.
Mai târziu toți scriitorii au fost invitați la Biblioteca Publică Raională, unde a avut loc ședința cenaclului „Steaua de vineri ”, în cadrul căruia au fost lansate cărțile : „Ecouri albastreˮ de A. Rusnac și „Cuşma lui Păcală” de Petru Ababei.
În cadrul Anul Iulian Filip la Drochia, atât la biblioteca raională, cât și în alte biblioteci din raion, au avut loc întâlniri cu Iu. Filip, care era însoțit în diferite localități de scriitori băștinași: Ioan Mânăscurtă, Claudia Partole, Ianoș Țurcanu, Nicolae Roibu, Anatol Rusnac , Ada Zaporojan.
Întâlniri cu scriitorii:
• Lansarea Anului Iulian Filip la Drochia – cu participarea scriitorilor: Iulian Filip, Claudia Partole, Lidia Ungureanu, Ada Zaporojan, Ianuș Țurcanu, Mircea. V. Ciobanu, Nicolae Roibu, Nicolae Morăraș, Anatol Rusnac
• Iulian Filip– la Liceul teoretic Cotova, cu participarea scriitorilor Claudia Partole, Ioan Mânăscurtă și Anatol Rusnac, apoi la biblioteca publică Cotova;gimnaziul Popeștii de Jos; BPR Drochia.
• Claudia Partole la biblioteca din Cotova, satul de baştină al scriitoarei,
• Claudia Partole – Chetrosu, în cadrul FNCL
• Iulian Filip – BPR Drochia, cu participarea scriitorului Ianuș Țurcanu
• Iulian Filip – la biblioteca Mândâc, cu participarea scriitorilor Ianuș Țurcanu și Nicolae Roibu, mai apoi la biblioteca Nicoreni
• Lidia Ungureanu la Chetrosu, în cadrul cenaclului „Dintre sute de catarge”, preşedinte a cărui este scriitoarea
• Ada Zaporojanu – BPR Drochia și Filiala copii or. Drochia
• «Nemărginirea dorului – aproape» : întâlnire cu scriitorul Anatol Rusnac.
Masă rotundă:
• „Personalităţile şi valorile umane ale satului”( academecianul N.Testemițeanu, academecianul I.Ababii,, doctor habilitat Țurcan Viorel ș.a.) (Ochiul Alb)
Ore de poezie:
• “Clopoţelul de argint al copilăriei”. Cîntare poeziei lui Iu.Filip – Dominteni
• “Şi spun cuvinte în lumea poetică a lui Iu. Filip” – Mândâc
• “Poetul şi înalta misiune” (Iu.Filip, 65 ani de la naştere) – Palanca , Șalvirii Noi
• “Una-i luna” (Iu.Filip, 65 ani de la naştere) – Mândâc
• ” Dor de cuvinte așternute pe hârtie” – BPR
• “Viaţa mea e din cuvinte”(Ianuş Ţurcanu) – Pelinia
• Rămân mereu acelaşi copil ca la-nceput”(Ion Vieru) – Sofia
• ”Iulian Filip – scriitor al copiilor” – s. Drochia

Lecturi comentate:
• “Noi şi gândurile noastre” – o lecţie de suflet cu Ioan Mânăscurtă, pământeasnul nostru – Popeştii de Sus
• “Din neamul lui Păcală” Iu.Filip, 65 ani de la naştere) – Ochiul Alb
• ”Moara cu plăcinte”, ”Copăcel, copăcel”(Iu.Filip) – Fântânița
Conferinţe literare, discuţii de carte:
• Pe marginea operelor lui I.Druţă(85 ani de la naştere) – Popeştii de Sus, Şuri, s. Drochia, Pelinia
• Discuţia cărţii – “Povara bunătăţii noastre” – Ochiul Alb
• Discuția cărții ”Povara bunătății noastre” – Moara de Piatră
Convorbiri, informaţii:
• “Savantul, omul pământului – I. Hăbăşescu” – Sofia
• “Omul literelor – Vladimir Zagaievsci” – Palanca, Şalvirii Noi”
Revistă bibliografică:
• ” Omul cu sufletul de lumină- Iu. Filip” – Dominteni
• “Mişcarea browniană”(50 ani de la naşterea lui N.Leahu, profesor, critic literar)- Popeştii de Sus
• “Creaţia lui I.Druţă – tezaur sfânt” – Chetrosu,
• ” Al nostru și al tuturor”( 85 ani d.n lui I.Druță”) – Sofia
Expoziţii de carte:
• “De-aici pornitau paşii lor…” – BPR
• “Ion Mânăscurtă – un nostalgic al cerului şi al pământului” – Mândâc, Ţarigrad, s. Drochia
• ”Ioan Mînăscurtă- fantastul care trăieşte cuvîntul” – BPR
• ” Iulian Filip – maestru al cuvântului” – Fântânița
Prin zonele naturale ale raionului
• “ La Mănăstirea Nicoreni”
• “Catedrala ”Adormirea Maicii Domnului”- cartea de vizită a oraşului Drochia”
• ”Izvoarele din Cotova- minune a naturii”
• “În vizită la conacul cu parc Mândâc ”
• ”Iasnaia Poleana”. – o lume de vis
• “Izvorul cu apă cristalină din s. Fântâniţa”
• “O apă bună şi curată din izvoarele de la Mândâc”.
“Biserica de lemn din Măcăreuca – monument de arhitectură”
Adunăm material din istoria localităţilor raionului
• Judeţul Soroca/ Trofăilă V.-Ch.:2002
• Drochia/ Dorofeev N.-Ch.:1989
• Ochiul Alb: cartea satului/ Stici I..-Ch., 2005
• Cotova/Flocosu P.G.- Ch.:[1989]
• Palanca.Omul sfinţeşte locul/ Zagaievschi V. – Ch.:2001
• Dăinue credinţa în veacuri/ Zagaievschi V. – Ch.:2007
• Istoria satului Chetrosu// Novac Domnica, Novac Angela.- Ch.-2003
• Pelinia
• Dominteni din valea Cuboltei //Trofăilă Vasile, Luncaru Alexandru:- Ch.,2011
• Petreni //I.Buga, V.Ciobanu, V. Cazacu.//Ch.-.-2009
• Localităţile Republicii Moldova: itinerar documentar – publicistic ilustrat/
Parteneriate. Proiecte. Cooperare
BPR Drochia
• Îmbunătăţirea colecţiilor de bibliotecă în biblioteca raională(autor de proiect Zinaida Catan). Realizat cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova(2003).
• Centrul de Informare şi Documentare Drochia(director de proiect Maria Cojocaru(2004)
• Programul – pilot NOVATECA(coordonator de proiect Lidia Gontea)(2012)
Biblioteca publică Baroncea
• Programul – pilot NOVATECA (şefa bibliotecii Dolinschi Galina)(2012)
Biblioteca publică Chetrosu
• Programul – pilot NOVATECA(şefa bibliotecii Foalea Eugenia)(2012)
Biblioteca publică Cotova
• Crearea Centrului Comunitar de Acces la Informare şi Instruire(Aurica Morcov, autor de proiect(2004
Biblioteca publică Lazo
• Programul – pilot NOVATECA(şefa bibliotecii Chişlari Svetlana)(2012)
Biblioteca publică Ochiul Alb
• Dezvoltarea colecțiilor de biblioteci. Realizat cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova (2002).
• Accesul la informație pentru dezvoltarea inițiativelor locale (autor de proiect Larisa Ababii) Realizat cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova. (2003)
Biblioteca publică Popeștii de Sus
• Dezvoltarea colecțiilor de biblioteci(autor de proiect Maxim Olimpiada) Realizat cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova. (2004)
Biblioteca publică Popeștii de Sus
• Dezvoltarea colecțiilor de biblioteci(autor de proiect Ioana Dubniuc) Realizat cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova. (2005)
Biblioteca publică Sofia
• Centrul comunitar de informare Sofia(autor de proiect Tincu Adela). Realizat cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova. (2004)
• Dezvoltarea colecțiilor de biblioteci.( autor de proiect Tincu Adela) (2003)
Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion

„Buletin de Drochia” (ediţie trimestrială editată de Centrul de Informare şi Documentare din momentul inaugurării Centrului)

        Biblioteca publică în mass-media locală
1.Morcov, Aurica. Un an rodnic și plin de activități interesante// Glia drochiană.-2013.- № 47.-13 decembrie. – pag.3
2.Cionanu, Nelly. Uniți și frați sub tricolor// Glia drochiană.-2013.- № 46.-6 decembrie. – pag.2
3.Colectivul bibliotecii pentru copii or. Drochia. Întâlniri de neuitat la Drochia//Realități culturale.-2013.- № 12.-pag.29
4.Prodan, Galina. Cartea în viața mea// Realități culturale.-2013.- № 10.-pag.16
5.Cojocaru, Maria. Dumitru Matcovschi – lumina demnității naționale// Glia drochiană.-2013.- № 40.-25 octombrie – pag.2
6.Serviciul relații cu publicul. Expoziție ” Nichita Stănescu” la Drochia// Glia drochiană.-2013.- № 40.- 25 octombrie – pag.4
7.Prodan, Galina. Un poet care-și ascultă glasul inimii// Glia drochiană.-2013.- № 35.- 20 septembrie. – pag.5
8.Luchianciuc Valentina. Problemele culturii drochiene în vizorul ministrului// Glia drochiană.-2013.- № 29.- 26 iulie. – pag.5
9.Catan, Zinaida. Lot de carte românească în bibliotecile publice // Glia drochiană.-2013.- № 28.- 19 iulie. – pag.5
10.Gontea Lidia. Studiu de documentare la biblioteca județeană ”M.Eminescu”, Botoșani// Glia drochiană.-2013.- № 29.- 26 iulie. – pag.3
11.Prodan, Galina. Soluții actuale pentru probleme actuale // Glia drochiană.-2013.- № 23.- 14 iunie. – pag.5
12.Prodan, Galina. Crinul plecat în ceruri//Literatura și arta.-2013.- №22.-30 mai.-p.8
13.Prodan, Galina. Crinul plecat în ceruri// Glia drochiană.-2013.- № 21.- 31 mai. – pag.4
14.Prodan, Galina. Semănători de lumină// Glia drochiană.-2013.- № 16.- 19 aprilie. – pag.4
15. Cebotari, Valentina. Cartea- o temelie a culturii// Glia drochiană.-2013.- № 16.- 19 aprilie. – pag.4
16.Tarpan, Marcica. Programul ”Novateca – o cale de modernizare a Bibliotecilor publice” // Glia drochiană.-2013.- № 16.- 19 aprilie. – pag.4
17.Colectivul bibliotecii publice raionale Drochia. Anul Iulian Filip la Drochia// Realități culturale.-2013.- № 4.-pag.19
18. Morăraș, Mihai. Nepotolitul dor de baștină// Literatura și arta.-2013.- joi, 21.03.2013.-pag.12
19. Roibu, Nicolae. Scriitorii originari din Drochia au revenit la baștină//Timpul.-2013.-15 martie.- pag.17
20.Ciobanu, Nelly. Și la Drochia nasc talente…//Glia drochiană.-2013.- № 11.-15 martie.-pag.2
21.Prodan, Galina. Tainele sale ne apără, numele său ne adună// Literatura și arta.-2013.- joi, 21februarie.- pag.8
22. Prodan, Galina. Tainele sale ne apără, numele său ne adună// Realități culturale.- 2013.- nr.3.- pag.28-29
23.Cibotaru,Valentina. Simplu ca un sfânt//Glia drochiană.-2013.- № 8.- 22 februarie.-pag.4
24.Tarpan, Marcica: „Omagiu poetului// Glia drochiană.- 2013.- № 8.- 22 februarie.-pag.4
25.Zaporojan, Silvia. O excursie la bibliotecă // Glia drochiană.- 2013. № 7 – 15februarie.-pag.5
26..Zaporojan, Silvia. Închinare la Luceafăr// Glia drochiană.-2013.- № 6.-01februarie.-pag4
27.Gontea, Lidia, Cojocaru Maria. Novateca – un program de modernizare a bibliotecilor publice// Glia drochiană.-2013.- 18.ianuarie.- № 3.- pag.2

                Lista bibliotecilor raionului Drochia
Nr. Adresa, site, blog Anul fondării Director / Şef de bibliotecă

Telefon e-mail
Biblioteci publice raionale/orăşeneşti
1. Biblioteca Publică Raională Drochia
Str. 31 august, 11, or. Drochia, cod MD-5202 1946 Maria Cojocaru 0-252-23537
0-252-20258 drochialib@rambler.ru
bprdrochia@gmail.com
2. Biblioteca publică Filiala pentru copii or. Drochia, Str. M. Varlaam 35, MD-5200 1949 Zaporojan S. 0-252-23144 bpdrochia@gmail.com

Biblioteci publice comunale/săteşti
3. Biblioteca publică s. Baroncea, MD-5212 1959 Dolinschi Galina 0-252-93070 bp.baroncea@gmail.com
4. Biblioteca publică s. Baroncea Nouă, MD-5202 1966 Cremarenco Tatiana 0-252-93440
5. Biblioteca publică s. Chetrosu, MD-5213 1954 Foalea Eugenia 0-252-55282
0252-55-650 biblioteca.chetrosu@
rambler.ru
6. Biblioteca publică s. Cotova, MD-5214 1951 Morcov Aurica 0-252-62831 auricamorcov@gmail.com cicotova@mail.md

7. Biblioteca publică s. Dominteni, MD-5215 1952 Ilaşciuc Lilia 0-252-70218
8. Biblioteca publică s. Drochia, MD-5202 1951 Plăcintă Ada 0-252-72619
9. Biblioteca publică s. Fântâniţa, MD-5122 1950 Cotoros Ina 0-252-41291
10. Biblioteca publică s. Gribova, MD-5200 1948 Novaţchi Galina 0-252-32609
11. Biblioteca publică s. Hăsnăşenii Mari, MD-5217 1950 Capcelea Valentina 0-252-78338
12. Biblioteca publică s. Hăsnăşenii Noi, MD-5218 1955 Leşanu Angela 0-252-35348
13. Biblioteca publică s. Lazo, MD- 5219 1962 Chişlaru Svetlana 0-252-43345
0-252-43255 Chislari@gmail.com

14. Biblioteca publică s. Măcăreuca, MD-5220 1950 Onişciuc Ludmila 0-252-34-35
0-252-34050
15. Biblioteca publică s. Maramonovca 2007 Volk Alexandra 0-251-79298
0-251-79613
16. Biblioteca publică s. Miciurin MD-5221 1946 Stati Elena 0-252-39291
17. Biblioteca publică s. Mândâc, MD-5126 1949 Zaporojan Raisa 0-251-75396
18. Biblioteca publică s. Moara de Piatră, MD-5222 1949 Samardac
Natalia 0-252-31390
069458704
19. Biblioteca publică s. Nicoreni, MD-5224 1949 Perju Larisa 0-252-37239
0-252-37295 bpnicoreni@gmail.com
20. Biblioteca publică s. Ochiul Alb, MD-5225 1950 Ababii Larisa 0-252-75691
0-252-75346 larisaababii@mail.md

21. Biblioteca publică s. Palanca, MD-5226 1961 Grubâi Adela 0-252-73349
22. Biblioteca publică s. Pelinia, MD-5629 1949 Pripa Alexandra 0-252-58282
23. Biblioteca publică pentru copii s. Pelenia, MD-5629 1971 Pampărău Liuba 0-252-58908
24. Biblioteca publicăs. Pervomaiscoe, MD-5227 1950 Polevoi Oxana 0-252-38579
25. Biblioteca publică s. Petreni, MD-5228 1965 Darii Vasilina 0-252-70331
26. Biblioteca publică s. Popeştii de Jos, MD- 5229 1949 Dubniuc Ioana 0-252-79229
27. Biblioteca publică s. Popeştii de Sus, MD-5230 1950 Maxim Olimpiada 0-252-79439
28. Biblioteca publică s. Sofia, MD-5230 1947 Polişciuc Tatiana 0-252-30378 bibsofia@rambler.ru
olivia_1986@mail.m

29. Biblioteca publică s. Şalvirii Noi, MD-5226 1970 Grubâi Adela 0-252-73349
30. Biblioteca publică s. Şalvirii Vechi, MD-5231 1960 Griuncovschi Nadejda 0-252-36277
31. Biblioteca publică s. Şuri, MD-5232 1948 Zelinschii Larisa 0-252-54307
32. Biblioteca publică s. Ţarigrad, MD-5233 1948 Mâță
Nadejda 0-252-71256
33. Biblioteca publică s. Zguriţa, Tel., MD-5234 1948 Coţuc Nina 0-252-44587

Situaţii statistice 2013 

Total biblioteci –33

Din care necesită reparaţie-7

Numărul total de bibliotecari-56

Din ei cu studii superioare-29

Din care de specialitate-23

Cu studii medii-27

Din care de specialitate- 19

Fond de carte- 527,6

Inclusiv in limba română-266,6

Achiziţii-7,5

Din care în limba română-6,9

Împrumut-  439,8

Inclusiv în limba română-306,4

Cititori activi-25,0

Din care copii până la 16 ani-10,1

Numărul de vizite-  194,6  

Din care de copii până la 16 ani– 94,4

Numărul de biblioteci care deţin computere-9

Numărul total de computere -38

Din care conectate la internet – 30

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

  • 82.422 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 22 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: