Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Ocnița

ocnita

Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Ocniţa      

Poziţia geografică:  Raionul Ocniţa este amplasat în partea de nord a Republicii Moldova la o distanţă de 236 km de  capitala  republicii Moldova. Suprafaţa totală – 597 km².

Populaţia: Populaţia  raionului Ocniţa constituie 56510 locuitori, dintre care: populaţia urbană – 19279, populaţia rurală – 37231, densitatea – circa 56 locuitori la km².

Structura administrativ – teritorială: Raionul Ocniţa are în total 33 localităţi, inclusiv oraşele Ocniţa, Otaci, Frunze şi 30 sate. În structura  teritorial-administrativă  sînt 21 primării.

  Biblioteca Publică   Orăşenească  Ocniţa

Adresa:

str. Independenţei, 45

or. Ocniţa, cod MD-7101

e-mail:  bibliotecaocnita111@rambler.ru

Director   Maia Taraban                                                                              

Tel.: 0-271-2-30-34

e-mail:  maia-taraban@rambler.ru

Şef Secţie Cultură: Ludmila Belonoşca

Tel. :  0-271-2-14-29

e-mail: sc_ocnitsa@mail.ru

Specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci:  Adamciuc Evghenia                                               
Tel.: 0-271-2-14-29

e-mail: sc_ocnitsa@mail.ru                   

Orar de funcţionare a BPO Ocniţa     

  Luni – Vineri  9.00 – 17.00

Sîmbătă  9.00 – 13.00

Duminică – fără program

Scurt istoric

Biblioteca  orăşenească  Ocniţa,  fiind  înfiinţată  în 1945, a evaluat, confirmîndu-se ca instituţie de iluminare culturală şi informaţională a ocniţenilor. Conform statisticii din 1947 centrul raional Ocniţa dispunea de o bibliotecă raională, care la 15 noiembrie 1947 număra 4 878 cărţi în sumă de 12 346 ruble. Nr. cititori – 364 persoane. Unii dintre primii organizatori ai bibliotecii au fost Alexei Iliin şi, mai apoi,  Vera Timinscaia –Gluşchevici.

Biblioteca pe parcursul anilor a trecut prin multe perioade, fiind receptivă la toate schimbările  social – economice ale timpului.

În anul 1962 în legătură cu  desfiinţarea raionul Ocniţa şi aderarea localităţilor la raionul Donduşeni  Biblioteca raională Ocniţa  se transformă în bibliotecă publică orăşenească. În anul 1975 din nou este înfiinţat raionul Ocniţa şi biblioteca îşi restabileşte titlul de bibliotecă publică raională.

În 1976 conform ordinului Ministerului culturii al RSSM nr.22 din 16 ianuarie 1976 „Cu privire la transferarea reţelei de biblioteci publice din raionul Ocniţa la Sistemul Centralizat de Biblioteci” biblioteca  devine  Bibliotecă Centrală a Sistemului Centralizat de Biblioteci al raionului Ocniţa.

Mai mult de patru decenii  Biblioteca a fost amplasată în încăperi  reamenajate,  subdiviziunile ei fiind amplasate chiar în clădiri aparte, publicaţiile erau aranjate pe rafturi în două rînduri din  lipsa de spaţiu necesar,  toate acestea  provocau   incomodităţi beneficiarilor bibliotecii, bibliotecarilor şi  complica  coordonarea activităţii integrale  a instituţiei. Necătînd la acestea multe generaţii de bibliotecari au avut grijă ca  Biblioteca să funcţioneze bine, să fie cunoscută în oraş, să corespundă rolului şi menirii ei în viaţa culturală a oraşului şi raionului.

În anul 1991 în urma decentralizării Sistemelor Centralizate de Biblioteci, conform Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 219 din 10 octombrie 1991 biblioteca  devine Bibliotecă  publică  orăşenească, păstrându-i-se funcţia metodologică  pentru bibliotecile publice din raionul Ocniţa.

În baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 29.08.91 nr.469 „Cu privire la măsurile de realizare a hotărârii Prezidiumului Parlamentului RM „Cu privire la Partidul comunist al Moldovei” din 23.08.91 nr.683-XI   şi conform hotărîrii Comitetului  executiv  Ocniţa nr 12 din 12.12.91 în clădirea fostului comitet raional de partid a fost amplasată biblioteca cu toate subdiviziunile ei. Această hotărîre a autorităţilor publice locale a fost  un colac de salvare pentru lumea cititoare de la Ocniţa.  Reamplasarea  bibliotecii dintr-o clădire veche din centrul vechi al oraşului într-o clădire nouă  spaţioasă în cartierul nou a avut un avantaj  real pentru  bibliotecă. 1005 m.p. aflaţi la dispoziţie au asigurăt spaţiu suficient pentru cele 74 937 volume de carte şi periodică, deţinute  pe atunci de bibliotecă.

În    iunie  1999 şi  pînă în mai 2003 conform Legii nr.292-XIV din 19 februarie 1999 privind

organizarea  administrativ – teritorială a Republicii  Moldova a fost format judeţul Edineţ  în componenţa  căruia a fost inclus raionul Ocniţa. Biblioteca orăşenească este subordonată în această perioadă  Secţiei Cultură judeţene  Edineţ, îndeplinind funcţia metodologică  pentru bibliotecile  publice din sectorul Ocniţa.

Din iunie 2003 conform Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea

administrativ -teritorială a Republicii Moldova  a fost  format  raionul Ocniţa. Biblioteca

orăşenească  trece  în subordonarea   Primariei oraşului Ocniţa, continuînd să-şi exercite funcţia metodologică  pentru bibliotecile publice din   raionul Ocniţa.

În 2004 bilioteca a fost inundată din cauza deteriorării acoperişului, ceia ce a frânat mult şi pentru o perioadă îndelungată  activitatea ei. Au fost decontate mii de cărţi de valoare,  au fost alocate zeci de mii de lei pentru  reparaţia bibliotecii şi  procurarea cărţilor noi.  Pe parcursul anilor 2004-2007 biblioteca a trecut prin multe grele încercări, incomodităţi, condiţii nefavorabile, care agravau mult activitatea de reamenajare a localului  paralel cu deservirea  beneficiarilor. Tot pe parcursul acestor ani, necătînd la condiţiile dificile,  colectivul bibliotecii activa cu  multă trudă, răbdare şi speranţă la crearea Muzeului  Oraşului în incinta bibliotecii şi a Salonului minorităţilor naţionale. Această trudă s-a materializat prin lansarea în 2004 a Salonului  şi  deschiderea  în 2007 a Muzeului  Oraşului. Aceste evenimente au avut un ecou larg în comunitatea ocniţană, oferind atractivitate sporită bibliotecii.  Pe parcursul a 5 ani Muzeul Oraşului  a fost vizitat de aproape 3 500 vizitatori – locuitori ai oraşului, oaspeţi de peste hotare: Polonia, Rusia, Italia, SUA, Ukraina, Germania.

Patrimoniul actual al bibliotecii este constituit din 36 669 de titluri din 63 533 volume total.

Biblioteca continuă  să se confirme ca instituţie capabilă să facă faţă cerinţelor actuale de informaţie şi lectură a cetăţenilor din oraş prin stocarea, organizarea şi transmiterea către utilizatori a informaţiilor din diferite domenii de cunoaştere şi, respectiv, prin organizarea diverselor activităţi culturale, precum:  ore ale  poveştii, ore de poezie, ore ecologice, medalioane literare, prezentări teatralizate ale  biblioteatrului  “Magia cuvântului”, reviste orale,  manifestări   complexe, mese  rotunde, Zile de informare, ore de informare,  expoziţii  tematice, priviri bibliografice, şedinţe ale  cluburilor, cenaclurilor, excursii  în muzeul oraşului, cicluri de activităţi  în cadrul  Zilelor oraşului,  Zilelor Creangă, Săptămânii  Lecturii şi a Cărţii pentru copii, Zilele Bibliotecii, programului  “Noaptea în Muzeul Oraşului”, FNCL   etc.

Activitatea bibliotecii în ansamblu  este un suport esenţial pentru  administraţia publică locală în organizarea odihnei copiilor în perioada vacanţei, organizarea  cu folos a timpului liber al femeelor din oraş,  în propagarea modului sănătos de viaţă  în  rîndurile adolescenţilor,  lansarea tinerelor talente, atragerea la bibliotecă a persoanelor de vîrsta a treia, inclusiv a veteranilor războiului, în activitatea educaţională   a tinerei generaţii.  

Pe parcursul  a mai mult de 6 decenii de activitate  Biblioteca ocupă un loc aparte  în dinamica vieţii spirituale ocniţene. În  ultimii ani Biblioteca  Ocniţa îşi conturează  existenţa  în societate  prin iniţiative, diverse servicii, activităţi de suflet, oferind gratuit valori comunităţii şi consolidîndu-şi imaginea pozitivă în rândurile locuitorilor oraşului.

 Strucrura BPO Ocniţa  include următoarele subdiviziuni:

Serviciul  fonduri  şi  dezvoltarea  colecţiilor

Serviciul  informativ – bibliografic

Serviciul relaţii cu publicul:

Sector adulţi

Sala de lectură adulţi

Oficiu împrumut  adulţi

Salon Arte

Salonul  minorităţilor  naţionale

Salonul  Patrimonial

Muzeul  Oraşului

Sector copii

Sala de lectură copii

Oficiu împrumut copii

Aria de servicii oferite  beneficiarilor include:        

 • Împrumut de documente  la domiciliu
 • Studii în sălile de lectură
 • Servicii de Informare şi Documentare
 • Acces Internet
 • Activităţi de informare.
 • Expoziţii informative şi tematice.
 • Vizionare în grup şi individual de programe TV şi desene animate
 • Înregistrări audio -video
 • Xeroxarea documentelor, scanarea şi inregistrarea pe CD-ROM-uri

Reţeaua de biblioteci

În  raionul Ocniţa  activează   30  de   biblioteci publice, inclusiv 5 BP orăşeneşti şi 25 comunale.

Utilizarea bibliotecilor

Total utilizatori activi –  15,8

Împrumutul total (mii u. m.) – 296,4

Vizite (mii) – 149,0

din care virtuale – 0

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii de informare şi comunicare

La momentul actual cele 30 de  biblioteci publice din raion au fost dotate cu 10 computere dintre care 5  au acces la INTERNET;  3 imprimante, inclusiv 2 color.

Biblioteca publică orăşenească Ocniţa este dotată cu 3 calculatoare, 1 copiator XEROX, 2 imprimante (1 color), SKANER), ceea ce permite organizarea procesului de informatizare a beneficiarilor, lărgirea  potenţialul informaţional, confirmarea bibliotecii ca centru informaţional al oraşului. Datorită accesului la  INTERNET utilizatorii bibliotecii beneficiază de  următoarele servicii: căutarea unei informaţii concrete din diferite domenii, accesarea e-mail, comunicarea on-line etc. BPO Otaci – 1 computer cu acces  la INTERNET, o imprimantă, 1 copiator XEROX. Biblioteca pentru copii Otaci- 1 computer. BP Bîrnova – 1 laptop. BP Gîrbova – 1 computer, o împrimantă color, 1 copiator XEROX. BP comuna Ocniţa – 1 computer. BP Paladia – 1 computer cu acces  la INTERNET, o imprimantă, 1 copiator XEROX. BP Grinăuţi – Moldova – 1 computer.

Acces la baze de date:

Site-uri, bloguri:

Manifestări culturale şi ştiinţifice

2010

În 2010 efortul bibliotecarilor din raion  a fost axat pe evenimentele principale ale anului 2010: Anul Grigore Vieru, Ziua Comemorării lui Mihai Eminescu, Anul Chopen, Zilele Creangă, Săptămîna Cărţii şi a lecturii pentru Copii, Sărbătorile tradiţionale locale „Vivat, Cartea!” şi „Toamna s-a ascuns în mere de lumină şi tăcere” etc.

 • Programe  culturale:

„Scriitorii omagiaţi ai anului 2010 – Laureaţi  ai Premiului  Hans  Christian Andersen” (BPO Ocniţa)

„Vse  pomnit’sâ,  ničto ne zabyto. Vse pomnit’sâ,  nikto ne zabyt” (BPO Ocniţa)

„ Sala de lectură la aer liber la dispoziţia  ocniţenilor” (BPO Ocniţa);

„Tabăra de odihnă – partener al bibliotecii în educarea tinerei generaţii ocniţene” (BPO Ocniţa);

„Jocurile intelectuale în propagarea Cărţii şi lecturii” (BPO Ocniţa);

„Folclorul copiilor” (BPO Ocniţa);

„Prin audiovizual la lectură (BPO Ocniţa)”.

 • Activităţi tradiţionale locale:

Sărbătoarea orăşenească  tradiţională „Vivat Cartea –  2011” (BPO Ocniţa);

Sărbătoarea orăşenească  tradiţională „Toamna s-a ascuns în mere de lumină şi tăcere” (BPO Ocniţa);

 •  Seară  literară:

„Tu, Luceafăr, peste vremuri /Tot luceşti fără de moarte” (BPO Ocniţa);

„Igrok  slovami – Ûlian Tuwim” (BPO Ocniţa);

„A fost odată un Vieru…” (BPO Ocniţa);

 • Matineu literar:

„Grigore Vieru- prietenul copiilor” (BPO Ocniţa);

„O, mamă, dulce mamă” (BPO Ocniţa);

„ Grigore Vieru – poet şi destin ” (BPO Ocniţa);

„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris” (BP s.Ocniţa)

 • Şezătoare:

„Eu sunt neam de moldovean…” (BP Mereşeuca)

 • Victorină:

„Pe paginile cărţilor îndrăgite” (BP Unguri)

 • Concurs:

„Cartea- stea, ce ne luminează” (BP Dîngeni)

 • Ora poeziei:

„Odă unui poet” (BP Gîrbova)

 • Ora Povestei:

„În   lumea  fermecată  a  minunatelor  poveşti  „andersene” (BPO Ocniţa);

„Cel mai mare scriitor de poveşti al lumii” (BPO Ocniţa);

„Trei iezi cucuieţi” (BPO Ocniţa);

„Poveştile lui Creangă plac tuturor” (BPO Ocniţa);

 • Oră de istorie:

„Cetatea Chilia între trecut şi prezent” (BPO Ocniţa);

„Cetatea Chilia pe timpul lui Ştefan cel Mare” (BPO Ocniţa);

„Sabia Creştinităţii ” (BPO Ocniţa);

 • Oră ecologică:

„Lumea diversă şi bogată în culori a fascinantelor flori ” (BPO Ocniţa);

„Speciile de flori pe cale de dispariţie” (BPO Ocniţa);

 • Oră de muzică:

„Pol΄skij MocartChopen  în cadrul  Anului Chopen (BPO Ocniţa);

„Odna, no plamennaja strast’ ” / P.Ciaikovskii /(BPO Ocniţa);

„Beleet moj parus ”/ G. Gladkov / (BPO Ocniţa);

„Volšebnaja muzyka Šainskogo” (BPO Ocniţa);

„Čerez bor’bu k pobede”/ L.Bethoven /(BPO Ocniţa);

 • Vizionare de  film:

„Cetăţile puterii” (părţile 4 şi 7) (BPO Ocniţa);

„Babij Âr” (BPO Ocniţa);

“Warszawa  lui  Chopen”  în cadrul  Anului Chopen (BPO Ocniţa);

“Chopen – pedagog” în cadrul  Anului Chopen (BPO Ocniţa);

„Răţuşca cea urâtă” (BPO Ocniţa);

Poveşti de ale lui Ion Creangă (BPO Ocniţa);

Poveşti de Hans  Christian  Andersen (BPO Ocniţa);

 • Expoziţie – mini-vernisaj:

“My slušaem i risuem muzyku Chopena” în cadrul  Anului Chopen (BPO Ocniţa)

 • Întîlniri de suflet cu:

–      pianista, muzicologul  Małgorzata  Zarębińska or.Wrocław, Polonia (BPO Ocniţa);

–      Mateusz  Pieniążek,  poet  polonez, Polonia  (BPO Ocniţa);

–          „Kak molody my byli” /veteranii războiului/  (BPO Ocniţa);

 • Compoziţii literar-muzicale:

„Davno, davno byla vojna…”  (BPO Ocniţa)

„Toamnele… La Moldova toamnele … sunt la fel ca mamele, ce ne-alină dorul” (BPO Ocniţa);

„Dragostea e sărbătoarea supremă a sufletului” (BP Rediu-Mare)

 • Compoziţii teatralizate:

„Vsâ  žizn’ odin čudesnyj mig” /A.Puşkin/ (Biblioteatrul   „Magiâ slova” (rus.) (BPO Ocniţa);

„I  tol’ko lûbov’ pravit mirom ” /Sf.Valentin/ (Biblioteatrul   „Magiâ slova” (rus.) (BPO Ocniţa);

„Živi, Kniga!” (Biblioteatrul   „Magiâ slova” (rus.) (BPO Ocniţa);

„Â ne učastvoval  v voine, ona  učastvuet vo mne” (Biblioteatrul   „Magiâ slova” (rus.) (BPO Ocniţa);

„Voina glazami molodyh” (Biblioteatrul   „Magiâ slova” (rus.) (BPO Ocniţa);

„ U lukomor’â” (Biblioteatrul   „Magiâ slova” (rus.) (BPO Ocniţa);

 • Jocuri intelectuale:

Lansarea  Clubului intelectual „Igra” (rus) (BPO Ocniţa);

„BREIN – RING”, 2 şedinţe ( rusă, rom.) (BPO Ocniţa).

 • Şedinţe  în  cadrul  cluburilor,  cenaclurilor, cercurilor:

„Universul poeziei lui Liviu Damian” ( Cenaclul literar “Lăstari din Teiul lui Stamati”) (BPO Ocniţa);

„Konstantin Simonov vblizi i na rasstoânii” ( Cenaclul literar“Lăstari din Teiul lui Stamati”)(BPO Ocniţa);

“Mateusz  Pieniążek  – poet  polonez” ( Cenaclul literar“Lăstari din Teiul lui Stamati”)(BPO Ocniţa);

“Eroii lui Creangă în ospeţie la “Lecturici” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

“Lecturicii  iubesc poveştile lui Iacob Grimm” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

“Familia – cuib de nezbâtii al Lecturicilor” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

“Lecturiciule, descoperă  lumea neobişnuită a animalelor” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

“Limba – cheia fermecată cu care descui o ţară şi cunoşti un popor” (Cenaclul pentru femei de vîrsta a treia “La Teiul”(rom.) (BPO Ocniţa);

“540  ani de la Marea Bătălie de la Lipinţi” (Cenaclul “La Teiul” (rom.) (BPO Ocniţa);

“Alexandru  Lozanciuc:  soarta unui cântăreţ” (Cenaclul “La Teiul” (rom.) (BPO Ocniţa);

“Eu  sunt  Barbu  Lăutaru,  starostele şi cobzarul…” (Cenaclul “La Teiul” (rom.) (BPO Ocniţa);

„Detstvo  opalennoe  vojnoj” (Clubul pentru femei „ Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

„Mne v serdce smotrit večnaja zvezda” /V.Tušnova/ (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

„Pesnâ  s pesnej govorit” /M.Isakovskij/ (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

„O našem o devič΄em” /L.Rubal΄skaja/ (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

„Korol΄ venskogo val΄sa” /I. Štraus/(Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

  „Cartea – prietenul nostru  adevărat. Haideţi să-i purtăm de grigă!”(Cercul „Atelierul Cărţii”)  (BPO Ocniţa);

 • Zile de informare:

“O persoană activă este una bine informată, o persoană neinformată este cu uşurinţă manipulată”   (BPO Ocniţa);

„E bine să ştii că ai dreptul  la…” (BPO Ocniţa);

 • Ore de informare:

„Sînt mic dar am şi eu drepturi…” (BPO Ocniţa);

„Vreai mai multe să ştii?  Informează-te din enciclopedii!” (BPO Ocniţa);

„Am dreptul să cunosc istoria Ţării mele…” (BPO Ocniţa);

„Aloe Vera”- sănătate şi frumuseţe” (BPO Ocniţa);

„Compania  „Amrita” – calea spre o nouă cultură  în relaţiile „natura  şi  sănătatea” (BPO Ocniţa);

 • Masa rotundă:

„Transparenţa în procesul decizional” (BPO Ocniţa);

„Copilărie fără violenţă” (BPO Ocniţa);

 • Activităţi în cadrul “Sălii de lectură la aer liber” (BPO Ocniţa);

–          Cercul “Culorile curcubeuilui”;

–          Cercul “Atelierul Cărţii”;

2011 

 „Numai la bibliotecă poţi  să – ţi organizezi cu folos timpul liber” e opinia majorităţii beneficiarilor.  Pe parcursul anului 2011 BPO Ocniţa a confirmat acest lucru prin cantitatea şi calitatea manifestărilor culturale  organizate.  În 2011 numai  în BPO Ocniţa s-au desfăşurat  66 manifestări culturale de amploare, la care au participat 2 757 beneficiari. Pe parcursul anului au fost oformate 125 expoziţii de carte, din 1 731 publicaţii expuse au fost împrumutate 410 ex.,  au vizionate 2 332 de publicaţii. Toate aceste activităţi  biblioteca reuşeşte să le realizeze cu succes în parteneriat cu agenţii economici, cu direcţiile instituţiilor de învăţămînt din oraş, cu Uniunea veteranilor, Comunitatea polonă din oraş,  Şcoala de Arte Ocniţa, redacţia ziarului raional „Meridian Ocniţa”, Casa orăşenească  Cultură.

 • Programe  culturale:

„Grigore Vieru – poetul inimilor noastre” /Anul Vieru/ (BPO Ocniţa);

„ Sala de lectură la aer liber la dispoziţia  ocniţenilor”/continuare/(BPO Ocniţa);

„Tabăra de odihnă – partener al bibliotecii în educarea tinerei generaţii ocniţene”/continuare/( (BPO Ocniţa);

„Jocurile intelectuale în propagarea Cărţii şi lecturii”/continuare/( (BPO Ocniţa);

„Folclorul copiilor” /continuare/ (BPO Ocniţa);

„Prin audiovizual la lectură /continuare/ (BPO Ocniţa);

 • Activităţi tradiţionale locale:

Sărbătoarea orăşenească  tradiţională „Vivat Cartea –  2011” (BPO Ocniţa);

Sărbătoarea orăşenească  tradiţională „Toamna s-a ascuns în mere de lumină şi tăcere” (BPO Ocniţa);

 • Ciclul tradiţional „Nasc şi la Ocniţa oameni”:

„Celor, ce veţi merge cu mine, mult nu vă promit” /Emil Loteanu/(Aleea personalităţilor…) (BPO Ocniţa);

 • Ciclul tradiţional „Copilărie – dulce păpădie”:

„Copiii – viitorul societăţii noastre” /1 iunie/ (BPO Ocniţa);

 • Seară literară:

„ Popoarele fără libertate rămân la instincte”/M.Sadoveanu/ (BPO Ocniţa);

 • Seară de muzică:

„Ěho lûbvi” /Ana Gherman/ (BPO Ocniţa);

 • Revistă orală:

„Grigore Vieru – poetul inimilor noastre” /Anul Vieru/ (BPO Ocniţa);

„Chimia  – viaţa noastră, viitorul nostru” /Anul Chimiei/ (BPO Ocniţa);

„Statornic  cuib de-nţelepciune” /A.Donici/ (BPO Ocniţa);

„H.Senkevici, E.Ojeşko, A.Vajda, S.Lem, B.Iasenskii – remarcabili polonezi – jubiliari ai anului 2011” (BPO Ocniţa);

 • Matineu literar-muzical:

„Rege-al poeziei noastre”/Mihai Eminescu/(BPO Ocniţa);

“Gr. Vieru – poetul acestui neam” /Anul Vieru/ (BPO Ocniţa);

„Florile dalbe, flori de măr” /”Florile dalbe” – 70 ani/ (BPO Ocniţa);

 • Ora Povestei:

„Poveştile ne-a pus la căpătâi” /Zilele Creangă/ (BPO Ocniţa);

 • Ora Poetului:

„Poetul vine să ne-adune” /Mihai Eminescu/ (BPO Ocniţa);

„Copii şi păpădii ” /C.Dragomir/ (BPO Ocniţa);

 • Oră literară:

„Scriitorul care – a legănat copilăria” /L.Deleanu/ (BPO Ocniţa);

„Vsem detâm rovestnica” /A.Barto/ (BPO Ocniţa);

„Volšebnaja  strana  A.Volkova” (BPO Ocniţa);

 • Victorină literară:

”Ghiceşte povestea, ghiceşte eroul” /Zilele Creangă/ (BPO Ocniţa);

 • Oră ecologică:

„Pădure, verde  pădure” /Anul Internaţional al Pădurii/ (BPO Ocniţa);

 • Oră de muzică:

„Legendarnyj maěstro …” /R.Pauls/  (BPO Ocniţa);

„The Beatles” (BPO Ocniţa);

 • Întîlniri de suflet:

Cu redactorul ziarului „Nord-info”, poetul autohton Serghei  Pagîn (BPO Ocniţa);

 • Vizionare de film:

„Amintiri din copilărie” /Zilele Creangă/ (BPO Ocniţa);

„O şatră urcă spre cer”/E. Loteanu/(BPO Ocniţa);

„O dramă la vânătoare” /E. Loteanu/(BPO Ocniţa);

 • Expoziţie-vizionare:

„Taina care mă apără” /Anul Vieru/ (BPO Ocniţa);

„O carte nouă pentru tine”  (BPO Ocniţa);

„ Publicaţii noi pentru copii” (BPO Ocniţa);

„100 de cărţi care au zguduit lumea” /FNCL/ (BPO Ocniţa);

„Cărţile jubiliare ale anului 2011” /FNCL/ (BPO Ocniţa);

„Grigore Vieru – poet şi destin” /FNCL/ (BPO Ocniţa);

„Cărţile pentru copii-  jubiliare ale anului 2011” /FNCL/ (BPO Ocniţa);

„A rugunit frunza din vii” (BPO Ocniţa);

 • Compoziţii literar-muzicale:

„Toamnă, Tomniţă, dulce domniţă” (BPO Ocniţa);

 • Compoziţii teatralizate:

„Crâmpee din inima lui Grigore Vieru”  /FNCL/ (Biblioteatrul„Magiâ slova”(rus.)(BPO Ocniţa);

„Cîntăreţ al Plaiului şi Femeiei” /FNCL/ (Biblioteatrul„Magiâ slova”(rus.)(BPO Ocniţa);

„Preţul memoriei” /Ziua Victoriei/ (BPO Ocniţa);

„Pro Fedota – strel̒ca, udalogo molodca” /L.Filatov/ (Biblioteatrul„Magiâ slova”(rus.)(BPO Ocniţa);

„On ves’  – ditâ  dobra i sveta” /A.Blok/ (Biblioteatrul„Magiâ slova”(rus.)(BPO Ocniţa);

„Anglijskij genij i pevec lûbvi ” /W. Shekspier/(Biblioteatrul„Magiâ slova”(rus.)(BPO Ocniţa);

„Tragediâ Černobylâ” (Biblioteatrul„Magiâ slova”(rus.)(BPO Ocniţa);

„Uslys’te, materi, detej!”/ SIDA)/ (Biblioteatrul„Magiâ slova”(rus.)(BPO Ocniţa);

„În ajun de Anul Nou…” (Biblioteatrul„Magiâ slova”(rus.)(BPO Ocniţa);

 • Jocuri intelectuale:

„Čto, gde, kogda?” / rus./(BPO Ocniţa);

 • Şedinţe ale cenaclurilor, cluburilor, cercurilor:

„Grigore  Vieru  – geniul poeziei” (Cenaclul “La Teiul” (rom.) (BPO Ocniţa);

“Creangă e viu, deoarece „Lecturicii” poveştile îi  ştiu” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

„Cartea – izvor de înţelepciune pentru toţi Lecturicii” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

„Păcală  şi  Tândală în  ospeţie la „Lecturici” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

“Lumina  Cărţii bucură „Lecturicii” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

“Lecturicii” sunt mîndri de Familia Sa” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

“Lecturiciule, învaţă a cinsti tradiţiile şi obiceiurile  strămoşilor” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

“ Sfântul  Nicolae  – ocrotitorul copiilor cuminţi. Lecturiciule, fii cuminte” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

„Za vse dobro rasplatimsâ dobrom” / N.Rubţov / ( Cenaclul literar“Lăstari din Teiul lui Stamati”/secţia rusă/) (BPO Ocniţa);

„Conexiunea a trei Muze – Poeziei, Teatrului şi Muzicii” ( Cenaclul literar“Lăstari din Teiul lui Stamati”/secţia rusă/) (BPO Ocniţa);

„Femee!  Ce dulce sună…” (Cenaclul “La Teiul” (rom.) (BPO Ocniţa);

“Nicolae Sulac – culmea  măiestriei interpretative” (Cenaclul “La Teiul” (rom.) (BPO Ocniţa);

“Nu voi  renunţa niciodată la cîntecul popular”/S.Vicoveanca/(Cenaclul “La Teiul” (rom.) (BPO Ocniţa);

“Să petrecem boiereşte” /Z.Julea/(Cenaclul “La Teiul” (rom.) (BPO Ocniţa);

„Romantik, usedsij v nebo” /Emil Loteanu/  (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

”Čtoby pomnili” /L.Filatov/ (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

 • Zile de informare:

“Copilărie  şi  tinereţe  fără  tutun!” (BPO Ocniţa);

„În oraş fără automobilul meu” (BPO Ocniţa);

„Învaţă să fii responsabil! Informează-te prin lege! Schimbă această lume spre bine” (BPO Ocniţa);

 • Discuţie:

„Accesul  la  informaţie  prin  INTERNET :  pro  şi contra ” (BPO Ocniţa);

 • Ore de informare:

„ABC-ul  accesului  la informaţie” (BPO Ocniţa);

 • Masă rotundă:

„Drepturile  copilului  necesită  protecţie”  (BPO Ocniţa);

 

 • Activităţi în cadrul “ Terenului de joc aferent bibliotecii ”,  lansat în 2011 în cadrul

proiectului “Copilul de azi- viitorul de mîine” (BPO Ocniţa):

–          Cercul “Origami”;

–          Cercul “Mîini dibace”;

 • Activităţi în cadrul “Sălii de lectură la aer liber” (BPO Ocniţa);

–          Cercul “Culorile curcubeuilui”;

–          Cercul “Atelierul Cărţii”;

 • Concursuri  locale:

„Cel mai activ cititor al bibliotecii în  2010” (BPO Ocniţa);

„Cel mai tînăr cititor al anului 2010” (BPO Ocniţa);

„Cea mai citită clasă a anului 2010” (BPO Ocniţa);

„Cel mai original exponat pentru Muzeul Oraşului” (BPO Ocniţa);

„Fie soare întruna” /concurs – desen/ (BPO Ocniţa);

„Ce culoare Toamna are” (BPO Ocniţa);

2012   

Pe parcursul anului 2012 în BPO Ocniţa s-au desfăşurat 78  manifestări culturale de amploare, la care au  participat 3 027 beneficiari. Pe parcursul anului au fost oformate 127 expoziţii de carte tematice şi 4 expoziţii-vizionare, din 1 439 publicaţii  expuse au fost împrumutate 327 ex.,  au vizionate 2 080 de publicaţii.

Formele de activitate au fost variate, precum:  ore de lectură, de muzică, de spirit, victorine, jocuri sportive, jocuri atractive, intelectuale  în cadrul „Terenului de joc aferent bibliotecii”,  „Sălii de lectură la aer liber”; şedinţe în cadrul cluburilor, cenaclurilor, cercurilor;  lansări de carte;  spectacole teatralizate, seri literar – muzicale, matinee, programe de sărbătoare,  activităţi  de informare: Zile de informare, ore de informare, prezentări, comunicări, expoziţii  vizionare, expoziţii  tematice,  priviri  bibliografice etc.

 • Programe  culturale:

“ Lumina cărţilor să ne bucure” (BPO Ocniţa);

„Oknita milaja serdcu zemlâ” /115 ani – atestarea oraşului /(BPO Ocniţa);

„Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii – 2012” (BPO Ocniţa);

 • Ciclul „Nasc şi la Ocniţa oameni”:

„Om al neamului şi omeniei” /P.Zadnipru/ Aleea personalităţilor marcante ale raionului (BPO Ocniţa);

„Brazde adânci pe meleag ocnitean” /Sergiu Fandofan/ Aleea personalităţilor marcante ale raionului (BPO Ocniţa);

 • Lansări  de carte:

Lansarea  setului  de carte a autoarei din s. Hădărăuţi, raionul  Ocniţa  Svetlanei Lupu /FNCL/(BPO Ocniţa şi BP Hădărăuţi);

Lansarea cărţii „Lipnic- file de istorie” autori: Fortuna A., Budza O., Ceban E. (BP Lipnic);

Lansarea cărţii „Notele unui optimist creştin” de Iurie Roşca (BPO Ocniţa);

 • Campanii:

„Copiii Moldovei citesc o carte” /etapa raională/ (BPO Ocniţa);

 • Concursuri  :

„Cu dor şi dragoste de ţară” /P.Zadnipru/  (raional) (BP Sauca)

„La izvoarele înţelepciunii” /etapa raională/ (BPO Ocniţa);

„Cel mai activ cititor al bibliotecii în 2011” (BPO Ocniţa);

„Cel mai tînăr cititor al anului 2011” (BPO Ocniţa);

„Cea mai citită clasă a anului 2011” (BPO Ocniţa);

„Cel mai original exponat pentru Muzeul Oraşului” (BPO Ocniţa);

 • Activităţi tradiţionale:

Sărbătoarea  tradiţională orăşenească „Toamna s-a ascuns  în mere de lumină şi tăcere”(BPO Ocniţa);

 • Acţii:

„Iarmarocul Cărţii” pentru tine” /FNCL/  (BPO Ocniţa);

„Noaptea  în Muzeul Oraşului” (BPO Ocniţa);

 • Întîlnire de suflet:

„A fi ostaş al Armatei Naţionale e un lucru de cinste” /ostaşul S.Loşac – beneficiar  al BPO Ocniţa/;

 • Masă rotundă:

„Comunitatea   polonă Ocniţa:  realizări şi perspective” /Salonul minorităţilor naţionale/ Cu participarea Ambasadorului Poloniei în RM  (BPO Ocniţa);

 • Matineu literar-muzical:

„Am crescut cu cartea lui / Noi, copiii neamului”/M.Eminescu/(BPO Ocniţa);

„Martie, Mărţişor…/De primăvară ne  este dor!” (BPO Ocniţa);

„Toată  lumea  din grădină cântă fără pauză” / G. Topârceanu/ (BPO Ocniţa);

 • Victorină literară:

„Coboară eroii lui Creangă  spre noi, dar cum se numesc … ştiţi, oare, voi?!” (BPO Ocniţa);

“Ghici titlul cărţii… ” (BPO Ocniţa);

 • Călătorie literară:

„Humuleştii     lui Creangă” /Zilele Creangă/ (BPO Ocniţa);

 • Şezătoare literară:

“Sfătosule  bunic  din  Humuleşti” (BPO Ocniţa);

 • Discuţie:

“Guguţă  are mulţi  prieteni  ai  săi… tu eşti, oare,  printe ei?!” (BPO Ocniţa);

 • Jocuri  intelectuale:

Clubul  intelectual  “Igra” /3 competiţii în cadrul Zilelor Oraşului/ (BPO Ocniţa);

 • Bibliodiscotecă:

„Ion şi Doina Aldea -Teodorovici – o veşnică  tinereţe”/FNCL/ (BPO Ocniţa);

 • Concurs literar:

“Omul născut sub steaua norocoasă a copilăriei”/S.Vangheli/(BPO Ocniţa);

 • Ora Povestei:

„Creangă cu poveşti ne-aduce zorii / Copilăriei sfinte pe pământ” (BPO Ocniţa);

“O călătorie în ţara poveştilor ” (BPO Ocniţa);

„Cele mai frumoase poveşti – moştenirea  marelui Creangă” (BPO Ocniţa);

 • Ora Poetului:

„În Memoriam lui Gr.Vieru”   (BPO Ocniţa);

„O, pom dulce, ramuri câte-n tine cresc”/A.Suceveanu/ (BPO Ocniţa)

 • Oră de istorie:

„Personalităţi notorii ale meleagului ocniţan” (BPO Ocniţa)

 • Oră ecologică:

“Pe unde-aţi  fost  şi voi străine/ Veniţi, dragi  păsări,  înapoi” (BPO Ocniţa);

 • Oră de spirit:

„Creaţia  lui Ion şi Doina Aldea Teodorovici – o lecţie de spirit  pentru  generaţia tânără”

/FNCL/(BPO Ocniţa);

 • Vizionare de film:

„Muzeul oraşului Ocniţa – 5 ani de activitate” (BPO Ocniţa);

„Clubu „Nadežda – 35 let” (BPO Ocniţa);

 • Expoziţie-vizionare:

„Primăvară, primăvară, vino iar la noi în ţară”   (BPO Ocniţa);

„Creangă al nostru – simplu ca sufletul”  (BPO Ocniţa);

„Toate gândurile noastre /se îndreaptă azi spre voi” /1 iunie/(BPO Ocniţa);

„Două inimi gemene” /FNCL/ (BPO Ocniţa);

„Aniversarea a 80 de ani de la    naşterea lui Spiridon Vangheli” /FNCL/  (BPO Ocniţa);

„Din  publicaţiile BNRM  în  portofoliul  bibliotecarului” /FNCL/  (BPO Ocniţa);

„În ajutor programului de studiu” /FNCL/ (BPO Ocniţa);

“Produse   şi conştientizate  în URSS” /Ziua Internaţională a Muzeelor/(BPO Ocniţa);

„ Motive  filozofice  în  creaţiile  tinerilor  pictori”/colaborare cu ŞA/(BPO Ocniţa);

 • Compoziţii literar-muzicale:

„Aurul  din frunza Toamnei” (BPO Ocniţa);

„Vysoko gorû – i  gorû do tla”  /M.Čvetaev/ (BPO Ocniţa);

„Trăiască  toţi copiii lumii/Căci asta-i lucrul cel mai sfânt” /1 iunie/(BPO Ocniţa);

 • Compoziţii teatralizate:

„Perepiši   istoriû,  Gospod΄” (Biblioteatrul   „Magiâ slova” (rus.) (BPO Ocniţa);

„Noi nu  dorim  să  trăim la  gunoişte!” (Biblioteatrul   „Magiâ slova” (rus.) (BPO Ocniţa);

 • Şedinţe ale cenaclurilor, cluburilor, cercurilor:

“Lecturicii în împărăţia  lui Guguţă şi Ciuboţel” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

“Lecturicii  iubesc cărţile lui Spiridon Vangheli” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

„Lecturicii  îşi cunosc drepturile  sale” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

“Lecturiciule, învaţă a cinsti tradiţiile şi obiceiurile  strămoşilor” (Clubul  “Lecturici”) (BPO Ocniţa);

“Sfântul  Nicolae  – ocrotitorul copiilor cuminţi. Lecturiciule, eşti copil cuminte?” (Clubul

“Lecturici”) (BPO Ocniţa);

„Creaţia  lui Spiridon Vangheli  – „carte de  căpătâi”  în  educarea  nepoţelului meu” (Cenaclul “La Teiul” (rom.) (BPO Ocniţa);

„Două  inimi  gemene şi o  unică   soartă ”  /FNCL/(Cenaclul “La Teiul” (rom.) (BPO Ocniţa);

„ Am venit să colindăm”(Cenaclul “La Teiul” (rom.) (BPO Ocniţa);

„Masleniča”  (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

„Kakoe  sčastie – materinstvo” (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

„Vsû  žizn΄ vlûblennye v knigu” (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

„Na snežinkah opustilas΄k nam zima” (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

„Žûl΄ Vern v muzyke”/Eugen Doga/ (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

„Vsenarodno  lûbimyj  poet – pesennik”/Lev Ošanin/(Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

„Lûbimyj  rejiser rossiân”/El΄dar  Râzanov/ (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

„Koroleva  pesni”/Edita P΄eha/ (Clubul „Nadežda” rus.) (BPO Ocniţa);

 • Zile de informare:

„Produsele  firmei  „TianDe”- produse bazate pe recetele chineze străvechi” (BPO Ocniţa);

„Compania „AMWAY” schimbă lumea spre bine” (BPO Ocniţa);

“Cărţi noi-orizonturi noi”  (BPO Ocniţa);

 • Activităţi în cadrul “ Terenului de joc aferent bibliotecii ”,  lansat în 2011 în cadrul

proiectului “Copilul de azi- viitorul de mîine” (BPO Ocniţa):

–          Cercul “Origami”;

–          Cercul “Mîini dibace”;

 • Activităţi în cadrul “Sălii de lectură la aer liber” (BPO Ocniţa);

–          Cercul “Culorile curcubeuilui”;

–          Cercul “Atelierul Cărţii”;

Istoria locală

 • Ore de istorie locală:

„Comorile spirituale ale meleagului nostru” (BPO Ocniţa)

„Personalităţi notorii ale meleagului ocniţan” (BPO Ocniţa)

„Istoria  bisericii Sf. Gheorghe Biruitorul” (BPO Ocniţa)

„Etapele  principale în istoria oraşului Ocniţa” (BPO Ocniţa)

 • Expoziţie de carte:

„Aici m-am născut prinzând rădăcini” (BPO Ocniţa)

„Prin Ocniţa  a trecut calea lor spre Victorie” (BPO Ocniţa)

„Fotografiile vechi- memoria generaţiilor” (BPO Ocniţa

 • Selecţii documentare  din istoria localităţii:

 „Timpuri şi destine: pagini necunoscute” (BPO Ocniţa)

„Cărţile vechi – ecou al istoriei” (BPO Ocniţa)

 • Concursuri:

„Cea mai originală dedicaţie oraşului iubit (poezie, proză)” (BPO Ocniţa)

„Imaginea oraşului în viziunea copiilor (desen)” (BPO Ocniţa)

 • Victorine istorice:

„Verifică dacă îţi cunoşti istoria oraşului!” (BPO Ocniţa)

 • Masă rotundă

“Ocniţa aniversară! Viziunea  generaţiei  tinere asupra  viitorului ei ” (BPO Ocniţa)

 • Vizionare de film:

„Ocniţa meleagul meu drag” – video  (BPO Ocniţa)

„Muzeul Oraşului – 5 ani de activitate”- video (BPO Ocniţa)

 • Excursii  la Muzeul Oraşului:

„Păstrăm trecutul pentru viitor” (BPO Ocniţa)

„Muzeul – punte între trecut,  prezent şi viitor” (BPO Ocniţa)

 • Serate literar – muzicale: 

„Oraşul meu – dorul şi mândria mea” (BPO Ocniţa)

“Oraş frumos la nordul ţării mele” (BPO Ocniţa)

“Oraş  micuţ la margine de ţară” (BPO Ocniţa)

Participarea beneficiarilor la concursuri:

     raionale:

„Cea mai originală dedicaţie oraşului iubit (poezie, proză)” (BPO Ocniţa);

„Imaginea oraşului în viziunea copiilor (desen)” (BPO Ocniţa);

„Cel mai activ cititor al bibliotecii ” (BPO Ocniţa);

„Cel mai tînăr cititor” (BPO Ocniţa);

„Cea mai citită clasă ” (BPO Ocniţa);

„La izvoarele înţelepciunii” (BPO Ocniţa);

„Copiii Moldovei citesc o carte” (BPO Ocniţa);

„Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii” (BPO Ocniţa);

     etapa republicană :

„La izvoarele înţelepciunii”   

„Copiii Moldovei citesc o carte”

„Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii

Parteneriate. Proiecte. Cooperare  transfrontalieră

Proiectul “Copilul de azi – viitorul de mîine” (2011)  cu susţinerea financiară a “PEOPLE IN NEED” (Cehia),  Primaria or.Ocniţa, S.A “Stimul” or. Otaci  (BPO Ocniţa);

Proiectul Internaţional “Euroregion  DNIESTER” (Ucraina-Moldova-România) anii 2012-2014, cu susţinerea financiară a fondurilor europene şi administraţiei publice locale.

Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion  

Anul 2010

 Anul 2011

Biblioteca publică în mass-media locală

http://nordik.info/main/kulitura/1045-my-ne-zhelaem-zhit-na-pomojjke.html

http://nordik.info/main/kulitura/993-vysoko-gorju-i-gorju-dotla.html

http://nordik.info/main/pocta/963-jekologicheskie-sanitary-snova-proshlis.html

http://nordik.info/main/kulitura/839-muzejjnaja-noch-zakonchilas.html

http://nordik.info/main/sobitiia/1070-on-umer-da-i-vsjo-zhe-on-pojot.html

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=246

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=110

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=415

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=348

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=311

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=308

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=307

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=267

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=262

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=201

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=199

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=184

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=28

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=8

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=198

http://www.ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=31

Concursuri de specialitate şi învingători

Concursul  republican „Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate” (2010) (BPO Ocniţa).

Concursul „Cele  mai  bune  biblioteci  publice  organizatoare  ale lecturii” (FNCL-2011) (BPO Ocniţa – locul II);

Concursul  rational “Cea mai reprezentativă instituţie de cultură a raionului Ocniţa” (2011) (BPO Ocniţa – locul II);

Concursul „Biblioteca cu cele  mai ingenioase  activităţi  de  comemorare a lui  Ion  şi Doina Aldea- Teodorovici” (FNCL-2012) (BPO Ocniţa – locul II şi premil bănesc -1300 lei);

Concursul „Biblioteca cu cele  mai ingenioase  activităţi  de  comemorare a lui  Ion  şi Doina Aldea- Teodorovici” (FNCL-2012) ( BP Grinăuţi-Moldova  Premiu special şi bănesc -800 lei);

Concursul „Cea  mai bună  familie cititoare” (FNCL-2012) (BPO Ocniţa -locul III);

Concursul „Filantropul bibliotecii” (FNCL-2012) (BPO Ocniţa – locul II).

 

                                          Lista bibliotecilor raionului

 

Nr.

Adresa, site, blog

Anul fondării

Director / Şef de bibliotecă

Telefon

e-mail

Biblioteci publice raionale/orăşeneşti        
1. BPO  Ocniţa

1945

Maia Taraban 0-271-2-30-34078787480 bibliotecaocnita111@ rambler.ru
2. BPO  Otaci

1944

Balta Lilia 069563626 baltalilia@yandex.ru
3. Otaci- Copii

1950

Romaniuc Liudmila 067264792
4. Otaci- filial

1985

Rîbac Svetlana 0-271-9-31-36
5. BPO  Frunză

1971

Gorban Leonora 068849257

Biblioteci publice comunale/săteşti

6. BP Bîrnova

1954

Corsan Alisa 060219894
7. BP Dîngeni

1949

Curdov Tatiana 079914506
8. BP Gîrbova

1949

Lîsîi Ana 069872914
9. BP Rujniţa

1948

Dziubac Natalia 068547085
10. BP Paladea

1956

Lazari Silvia 069830554 bib.paladea@mail.ru
11. BP comuna Ocniţa

1954

Vornicesco Liudmila 068070921
12. BP Corestăuţi

1946

Batîri Liubovi 0-271-9-31-84
13. BP Mihălăşeni

1954

Zaharco Liudmila 0-271-7-31-24
14. BP Grinăuţi-Moldova

1952

Covali Alla 069565796 allacovali@mail.ru
15. BP Grinăuţi-Raia

1964

Andruh Alla 068567234
16. BP Rediu- Mare

1966

Papuc Maria 068871966
17. BP Hădărăuţi

1948

Pîrlea Viorica 0-271-7-60-92
18. BP Sauca

1951

Cojocari Margareta 067260342
19. BP Naslavcea

1952

Şahrai Elena 0-271-5-60-91
20. BP Lencăuţi

1950

Plămădeală Ana 069410340
21. BP Verejeni

1951

Mîrza Vladimir 0-271-5-23-92
22. BP Lipnic

1949

Tombrachevici Emilia 068795815
24. BP Mereseuca

1949

Groapă Inga 0-271-5-81-28
25. BP Calaraşovca

1951

Ghinda Nina 0-271-6-30-93
26. BP Berezovca Roşu Viorica 0-271-9-30-09
27. BP Clocuşna

1949

Prepeliţă Maia 068150914
28. BP Unguri

1950

Belous Evghenia 0-271-6-22-07
29. BP Vălcineţ

1956

Turcuman Larisa 0-271-5-35-55
30. BP Codreni

1966

Coirnaia Svetlana 0-271-5-37-57

 

                                                Situaţii Statistice

 

Raionul Ocniţa:  Biblioteci  publice
 

Indici şi indicatori

2008

2009

2010

2011

2012

Total biblioteci

30

30

30

30

30

Din care:
– necesită reparaţie capitală

2

1

0

1

2

– sunt amplasate în localuri avariate

0

1

2

2

2

Numărul total de bibliotecari

44

46

44

42

41

Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi

45,5

41,25

42,5

41,5

40,5

Din ei sunt cu studii:
Superioare

18

19

21

21

23

Inclusiv de specialitate

9

9

9

8

9

Medii

26

27

23

21

18

 Inclusiv de specialitate

13

13

11

11

9

Fond de carte (mii u.m.)

395,4

388,1

383,3

382,1

381,7

Inclusiv în limba română (mii u.m.)

149,1

145,8

146,3

145,7

150,6

Din care cu grafie latină

65,8

67,0

129,1

76,9

78,6

 Achiziţii (mii u.m.)

3,7

1,7

4,2

1,9

8,4

Achiziţii per capita

0,070

0,043

0,074

0,034

0,2

Împrumut (mii u.m.)

369,2

342,0

334,7

323,4

296,4

Inclusiv în limba română (mii u.m.)

167,1

154,8

149,2

145,0

158,3

Cititori (utilizatori) activi (mii)

19,0

17,7

16,7

16,6

15,8

Inclusiv copii până la 16 ani (mii)

7,5

7,5

7,4

6,8

6,7

Numărul de vizite (mii)

177,9

166,0

162,9

157,9

149,0

Inclusiv copii până la 16 ani (mii)

86,5

80,3

82,4

80,3

77,2

Numărul total de biblioteci care deţin computere

2

3

3

3

8

Numărul total de computere

3

5

6

6

10

Din care conectate la Internet

3

3

4

4

3

Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori

4

5

3

3

3

Din care conectate la Internet

3

3

3

3

3

Indice mediu de lectură

19,4

19,3

20,0

17.0

18,8

Indice mediu de circulaţie a fondului

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

Indice mediu de înnoire a fondului

106,9

228,3

91

201

45,5

Indice mediu de dotare (publicaţii):
– un locuitor

6,9

9,8

6,8

6,9

6,9

– un cititor (utilizator), u.m.

20,8

21,9

22,9

23,0

21,8

– o bibliotecă

13,2

12,9

12,8

12,7

12,7

Volumul muncii pentru un bibliotecar:
– Cititori (utilizatori)

418

429

393

449

426

– Împrumut (mii u.m)

8,1

8,3

7,9

7,7

7,2

– Vizite (mii u.m.)

3,9

4,0

3,8

3,8

3,6

 

 

Situaţii statistice 2013

Total biblioteci-30

Din care necesită reparaţie-1

Numărul total de bibliotecari-43

Bibliotecari cu echivalent norme întregi-40,5

Din care cu studii superioare-23

Inclusiv de specialitate-6

Cu studii medii-20

Inclusiv de specialitate-12

Fond de carte-377,7

In limba română-148,9

Achiziţii-2,9

Inclusiv în limba română-2,2

Împrumut-269,4

In  limba română-141,0

Cititori activi-14,6

Din care copii până la 16 ani-6,1

Numărul  de vizite-134,7

Inclusiv pentru copii până la 16 ani-64,7

Numărul de biblioteci care deţin computere-7

Numărul total de computere-11

Din care sunt conectate la Internet-7

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

ADRESE BIBLIOTECI PUBLICE TERITORIALE RAIONALE / MUNICIPALE / ORĂȘENEȘTI

Blog Stats

 • 95.626 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 24 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat asta: