Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

La ceas aniversar

Posted on: ianuarie 20, 2022

Elena PINTILEI, director general, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Activitatea curentă a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, proiectele şi progra[1]mele în derulare sunt în concordanţă cu misiunea principală a unei instituţii naţionale, care se preocupă de capitalizarea şi conservarea moştenirii intelectuale, prin organizarea, prelucrarea, valorifi carea şi disponibilizarea, precum şi prezervarea patrimoniului docu[1]mentar naţional. Pe parcursul a 30 de ani, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a desfăşurat o am[1]plă activitate ştiinţifi co-bibliografi că, cu un repertoriu de publicaţii instituţionale care au devenit instrumente sigure şi resurse informaţionale valoroase pentru cercetători, uniuni de creaţii, bibliotecari, studenţi etc. Prezenţa Calendarului Naţional în lista publicaţiilor Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova vorbeşte despre nivelul de cercetare ştiinţi[1]fi co-bibliografi că şi enciclopedică în cadrul celei mai importante instituţii de profi l din ţară. Prin urmare, dezvoltarea şi menţinerea acestui proiect editorial pe parcursul a 30 de ani reprezintă un efort managerial considerabil, graţie competenţelor profesionale şi viziu[1]nilor predecesorilor noştri. Pe parcursul anilor, cercetătorii bibliografi din cadrul secţiei Cercetare bibliografi că – bibliografi i Ion Madan, Tamara Isac, Nina Melenciuc, Elena Sănduţă (col. red.), Valeria Matvei (col. red.) ş.a. – în tandem cu membrii colegiului de redacţie – Petru Soltan, Andrei Eşanu, Aurel Marinciuc, Iurie Colesnic, Vlad Pohilă ş.a., mai nou Elena Balinschi şi Ion Xenofontov – prin cercetarea sistematică şi actualizarea resurselor informaţionale consultate, au contribuit consecvent la reconstituirea adevăru[1]lui istoric şi ştiinţifi c naţional. Totuşi, marele merit în ce priveşte existenţa „Calendarului Naţional” – şi cred că este nu doar părerea mea – îi revine regretatului director general al BNRM, Alexe Rău, biblio[1]tecar, scriitor, fi losof. El a iniţiat, în 1993, editarea unei publicaţii destinate bibliotecarilor, „Calendarul Bibliotecarului”, devenind cel mai de sufl et proiect cultural. Această publi[1]caţie a fost, poate, proiectul cultural la care a ţinut cel mai mult. Anume sub vegherea şi grija sa neîncetată, de la an la an, acesta a devenit tot mai bogată, ca tematică şi conţinut, mai atrăgătoare sub aspect grafi c, devenind o sursă de informare culturală foarte căutată nu doar de bibliotecari, ci, cu timpul, şi de jurnalişti, pedagogi, oameni de cultură, func[1]ţionari publici etc. Ţinându-se cont de sugestiile formulate de mai multe personalităţi ale culturii, ştiinţei şi vieţii publice din Republica Moldova, din anul 2000, ediţia s-a numit „Calendar Naţional”, cu menţiunea că acest titlu „ar refl ecta mai adecvat conţinutul lu[1]crării, destinat nu doar specialiştilor de la biblioteci, dar şi altor categorii de cititori”. Regula de aur în procesul de elaborare a „Calendarului Naţional” a fost şi rămâne: verifi carea, ordonarea, sistematizarea, sintetizarea şi prezentarea corectă şi veridică a in[1]formaţiilor depistate. Pe parcursul celor 30 de ani au fost generate noi idei, opinii, para[1]digme, direcţii de identifi care a informaţiilor, care au contribuit la dezvoltarea structurală şi calitativă a „Calendarului Naţional”. La ceas aniversar 4 „Calendarul Naţional”, conceput iniţial ca o resursă informaţională care satisface ne[1]cesităţile informaţionale şi asigură buna funcţionare a bibliotecilor publice din ţară, a devenit o publicaţie culturală de referinţă, solicitată de către principalele instituţii din stat: Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, Banca Naţională, Poşta Moldovei, misiunile diplo[1]matice din ţară şi de peste hotare, agenţiile de presă şi mass-media, instituţiile de cultură şi educaţionale, uniunile de creaţie, scriitorii, cercetătorii etc. „Calendarul Naţional” îndeplineşte toate condiţiile necesare de acumulare, stocare, prelucrare şi diseminare a cunoştinţelor enciclopedice şi reprezintă o bază de date cu caracter enciclopedic de nivel naţional, cu perspective bune pentru era digitală. Graţie echipei Bibliotecii Naţionale şi a colecţiilor care sunt gestionate de această prestigioasă instituţie de cultură, dar şi contribuţiei permanente a echipei de autori: Nata[1]lia-Maria Şveţ, Maria S. Ciobanu, Elena Balinschi, fi ecare ediţie a „Calendarului Naţional” a devenit individuală în felul său, deosebită şi unică prin personalităţile prezente, ale căror poveşti de viaţă şi activitate se regăsesc în paginele publicaţiei în fi ecare an. La ceas aniversar, vreau să le mulţumesc colegilor care pe parcursul a 30 de ani şi-au îndeplinit cu atenţie şi dedicaţie misiunea selectând personali tăţi şi date remarcabile şi au făcut tot posibilul ca anuarul enciclopedic „Calendarul Naţional” „să fi e sorbit de ochii flămânzi” ai cititorului, devenind cartea de vizită a Bibliotecii Naţionale.

Preluat din: Calendar Naţional 2022 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coord.: Veronica Borş ; Ludmila Şimanschi ; aut.: Elena Barbos-Balinschi, Natalia-Maria Şveţ, Maria S. Ciobanu [et al.] ; colegiul red.: acad. Andrei Eşanu (preşedinte), Iurie Colesnic (vicepreşedinte), Iulian Filip [et al.] ; red.: Ludmila Şimanschi ; red. bibliogr.: Elena Barbos-Balinschi. – Chişinău, 2021 (Primex[1]Com). – ISSN 1857-1557. – 100 ex.

2022. – 2021. – 504 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. alf. al datelor memorabile documentate: P. 3-4. – Mod de acces: http://www.bnrm.md/files/publicatii/calendar%202022.pdf (Accesat 20.01.2022).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Blog Stats

  • 133.413 hits

Categorii

Contacte

022 240070; 022240443

9.00 -17.00

slideshare

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 30 de urmăritori

Niciun eveniment viitor

%d blogeri au apreciat: